Stacks Image 50

Státní
okresní
archiv

KARVINÁ

Publikace

V této sekci naleznete přehled všech publikací a materiálů, které byly vydány Státním okresním archivem Karviná, nebo se na jejich vzniku pracovníci našeho archivu autorsky podíleli.
Pokud vás zajímají jakékoliv publikační materiály s tématikou našeho regionu obecně, nabízíme vám přehledovou galerii pod názvem PUBLIKACE O KARVINSKU.

HRUBOŇ Pavel: Farní kostel sv. Maří Magdalény v Dětmarovicích

Publikace vznikla v odborné spolupráci se Státním okresním archivem Karviná.

V roce 2020 vydala Římskokatolická farnost Dětmarovice u příležitosti 150. jubilea vysvěcení kostela sv. Maří Magdalény v Dětmarovicích za podpory Nadace ČEZ. (38 stran)

Neprodejná publikace. K poptání u Římskokatolické farnosti v Dětmarovicích.

Farní kostel sv. Maří Magdalény v Dětmarovicích (formát PDF)

Články našich pracovníků v regionálním tisku

Níže uvedené texty byly publikovány v regionálních denících.
Autoři: Mgr. Pavel Hruboň, Ph.D., Mgr. Agáta Kravčíková, Mgr. Pavel Kufa, Mgr. Veronika Matroszová, JUDr. Jiří Demel, Mgr. Marek Trojak

(Všechny soubory jsou ve formátu PDF)

Videlicet Sal per totum... první zmínka o Karviné? (Pavel Hruboň)
Karvinské svatostánky (Pavel Hruboň)
Od největšího důlního neštěstí v ostravsko-karvinském revíru uplyne 125 let (Agáta Kravčíková)
Darkov - lázně - děti (Agáta Kravčíková)
Kde se vzal hornický kroj? (Agáta Kravčíková)
Několik podob Mlýnky (Agáta Kravčíková)
Historie prvomájových oslav na Karvinsku (Agáta Kravčíková)
Konec jednoho města: Karviná 2 - Doly po roce 1948 (Agáta Kravčíková)
Vzhůru na film! (Agáta Kravčíková)
Kolonie Nový York: výkladní skříň péče o zaměstnance (Agáta Kravčíková, Radim Kravčík)
Tajemství fryštátských domů (Pavel Kufa)
První radnice "Velké Karviné" (Pavel Kufa)
Náměstí v Orlové (Marek Trojak)
Slezská muzejní společnost v Orlové (Marek Trojak)
Městská spořitelna v Orlové (Marek Trojak)
Orlovský zámek (Marek Trojak)
Městská radnice v Orlové (Veronika Matroszová)
Kolonie v Orlové (Marek Trojak)
Pomník padlým za Těšínsko v Orlové (Veronika Matroszová)
Průmyslová, živnost., kult. a hosp. výstava Těšínska a Ostravska v Orlové (Veronika Matroszová)
Jiráskova škola ve Fryštátě (Veronika Matroszová)
Hostinec Holländer ve Fryštátě (Jiří Demel)
Restaurace Baron - starý pivovar v Karviné-Fryštátě (Veronika Matroszová)
Darkovské sanatorium (Veronika Matroszová)
Městská radnice v Českém Těšíně (Marek Trojak)
Divadlo loutek v Doubravě (Marek Trojak)
Dřevěný kostel v Dolních Marklovicích (Veronika Matroszová)
Dřevěný kostelík v Albrechticích (Veronika Matroszová)
Jaškovská krčma v Horním Těrlicku (Veronika Matroszová)
První hasičský sbor na Těšínsku (Veronika Matroszová)

Hajzlerová, I. - Matroszová, V.: Karviná (Zmizelá Morava a Slezsko)

Karviná (Zmizelá Morava a Slezsko),
Ladislav Horáček - Paseka, Praha a Litomyšl
2009, 240 s., formát 145 x 205,
ISBN 978-80-7432-005-7

Dějiny posledních sta let se podepsaly na vzhledu Karviné více, než je to běžné u většiny českých, moravských i slezských měst. "Zdá se to až neuvěřitelné, že v místech, kde se dnes nachází mimo doly, v podstatě již jen kostel a starý hřbitov, stávalo dvacetitisícové město, " píšou autorky knihy, která vychází v edici Zmizelá Morava a Slezsko. Kniha Ireny Hajzlerové a Veroniky Matroszové se věnuje historii Karviné a tomu, jak se toto město postupem času proměňovalo. Přehledně psaný historický text doplňují desítky unikátních archivních fotografií.

HAJZLEROVÁ, Irena: Petrovice u Karviné, 700 let od první písemné zmínky

Obec Petrovice u Karviné,
ZA v Opavě - SOkA Karviná
2006, 159 s., formát A 4,
ISBN 80-86388-37-9

Druhá publikace o Petrovicích u Karviné byla vydána k výročí 700 let od první písemné zmínky o obci. Úvodní část je obšírněji věnována přírodě a přírodním podmínkám vůbec, včetně zvláštních, chráněných, ba dokonce i ohrožených druhů fauny a flóry, které se v Petrovicích nacházejí. Základ knihy tvoří popis živností, které fungovaly v obci od poloviny 19. století. Vylíčeny jsou rovněž životní osudy majitelů těchto živností tak, jak to dovolily dostupné archivní materiály a vzpomínky pamětníků. V poslední části knihy jsou popisovány všechny oslavy, které se konaly k již zmíněnému výročí, a životní osudy významných Petrovičanů. Kniha má 535 fotografií.

MATROSZOVÁ, Veronika: Albrechtice - Olbrachcice

Obec Albrechtice,
ZA v Opavě - SOkA Karviná
2006, 139 s., formát A 4,
ISBN 80-86388-40-9

Kniha dvojjazyčně (v češtině a polštině) promlouvá slovem i obrazem o obci Albrechtice. Poprvé komplexně ukazuje historii obce v jednotlivých oblastech života od první písemné zmínky v roce 1447 až po současnost. Přibližuje osudy lidí, změny, které je ovlivnily. Naleznete zde například přehled představitelů obce od 18. století, či soupis majitelů domů v 19. století. Velká pozornost je věnována vývoji školství, spolkové, kulturní a tělovýchovné činnosti. Samostatné kapitoly pojednávají o pomnících a pamětních deskách a obecních symbolech. Text je doplněn o 258 fotografií.

MATROSZOVÁ, V.: Českoslovenští legionáři, rodáci a občané okresu Karviná

ZA v Opavě - SOkA Karviná
2005, 79 s., formát A 4,
ISBN 80-86388-32-8

Podnět ke zpracování tohoto tématu vyšel z Československé obce legionářské v Praze. Práci na publikaci o československých legionářích okresu Karviná zahájil v roce 2003 pan František Sochor. Na základě kopií seznamů legionářů získaných z Vojenského historického archivu (VHA) v Praze, fond Kancelář československých legií Ministerstva národní obrany, vypracoval seznam legionářů okresu Karviná čítající zhruba 180 jmen. Při svých návštěvách VHA prostudoval také řadu personálních spisů legionářů a získal jejich kopie. Tyto materiály již ale nestihl zpracovat. V lednu 2004 zemřel. Práce na publikaci tím byly na čas přerušeny. Teprve v druhé polovině roku 2004 byl zpracován historický úvod a seznam legionářů doplněn o údaje z elektronické databáze československých legionářů pořízené pracovníky VHA.
V publikaci naleznete stručný nástin historie formování a činnosti legií v Rusku, ve Francii, v Itálii a také působení našich dobrovolníků v Srbském dobrovolnickém sboru. V další části je načrtnuta účast československých legionářů v bojích o Těšínsko a popsána historie Spolku pro poctu padlým za Těšínsko včetně zbudování pomníku v Orlové. Samostatná kapitola je věnována utváření a činnosti legionářských organizací v okrese Karviná. Dále jsou zde zachyceny životní osudy Jana Čapka, zakladatele Československého dobrovolnického sboru v Itálii, který se sice narodil v Praze-Michli, ale od roku 1901 působil na Těšínsku. Okres Karviná má také své významné rodáky, k nim patří i ruský legionář a letec, generálplukovník Alois Vicherek z Petřvaldu, jehož životopis zde rovněž naleznete. Velmi zajímavé budou jistě pro všechny čtenáře ukázky z deníku ruského legionáře Antonína Rohla. Publikaci uzavírá seznam československých legionářů okresu Karviná.

HAJZLEROVÁ, Irena: Dolní Lutyně 1305 – 2005

Obec Dolní Lutyně, ZA v Opavě - SOkA Karviná, ŽDB a. s. Bohumín, AZ fin servis, s. r. o. Bohumín, Nadace Duhová energie, RNDr. Rudolf Jendryščík – Lékárna Clara
2005, 197 s., formát A 4,
ISBN 80-239-3810-X, ISBN 80-86388-34-4

Kniha byla příspěvkem k oslavě významného výročí, kterým bylo 700 let od první písemné zmínky o existenci obce Dolní Lutyně. Vznikla z dokumentů uložených v archivu, ale také z materiálů, příspěvků a fotografií občanů obce, z jejich vzpomínek a vyprávění. Dovíme se zde jak vznikl název obce, zajímavosti o zámku, církevních, kulturních a přírodních památkách, o školství, spolcích, zdravotních a sociálních službách, ale také o životě lidí, jejich osudech za války, po osvobození až do současnosti. Je to první ucelená publikace o obci.
Text doplňuje 564 fotografií.

HAJZLEROVÁ, Irena: Dětmarovice

Dětmarovice, k sedmistému výročí první písemné zmínky o obci
Obecní úřad Dětmarovice, SOkA Karviná
2005, 120 s., formát A 4,
ISBN 80-86388-30-1

Tato kniha vznikla k 700. výročí obce a pojednává o nejstarších dokumentech, pomístních názvech, zemědělství, zdravotnictví, církvi, kultuře, školství, řemeslech a živnostech. Dočteme se zde také o osudech lidí, o jejich spolkové činnosti, ale i o tom jaký měla na občany vliv výstavba elektrárny. Publikace disponuje na 120 stranách neuvěřitelným množstvím 619 kusů fotografií.
V historii obce Dětmarovice nebyla dosud žádná podobná publikace vydána.

HAJZLEROVÁ, Irena: Pohledy do Petrovic u Karviné

Obecní úřad Petrovice u Karviné, SOkA Karviná
2002, 107 s., formát A 4,
ISBN 80-86388-05-0

Text i fotografie knihy jsou rozděleny do pěti kapitol, z nichž první čtyři jsou věnovány jednotlivým částem obce. Pátá kapitola pojednává o dění v Petrovicích u Karviné v prvních dvou letech nového tisíciletí. Jednotlivé podkapitoly jsou řazeny abecedně a pojednávají o domech, statcích, hospodách, dále jsou zde zmiňovány kostely kaple, kulturní památky a školy. Dočteme se o osudech lidí, slavnostech, spolcích a o představitelích obecního úřadu.
Tato první kniha o obci vznikla na základě 377 fotografií, které byly uloženy v archivu a z větší části byly získány od soukromých osob a ke kterým byl vytvořen doprovodný text.

Publikace je rozebrána.

HAJZLEROVÁ, Irena: Kapitolky z historie Petřvaldu

Město Petřvald, SOkA Karviná, OKD, a.s. Důl Odra, o. z.,
2001, 96 s. formát A 4,
ISBN 80-86388-01-8

Publikace zahrnuje vybrané kapitoly z historie obce od první písemné zmínky až po současnost. Osmnáct kapitol zahrnuje například osudy občanů Petřvaldu v první i druhé světové válce, historii hornictví nebo továrny na zinkovou bělobu a také lokálky, která jezdila přes Petřvald. Zachycuje rovněž spolkový a kulturní život obce včetně připomenutí významných osobností. Publikace je doplněna 159 dobovými i současnými fotografiemi.

Publikace je rozebrána.

SOCHOR, František: Vzpomínky na starou Karvinnou

Vzpomínky na starou Karvinnou - O starej Karwiniej wspomnienia
SOkA Karviná 2001, 70 str., formát A 5,
ISBN 80-86388-03-4

Vzpomínky na starou Karvinnou
(formát PDF)
Mapa staré Karvinné 1939 (příloha publikace)
(formát JPG)

Publikace zachycuje Karvinnou v podobě, v jaké dnes již neexistuje. Jednotlivé objekty jako kostely, radnice, školy, úřady ale i rodinné domy, jsou seřazeny podle čísel popisných se stručným dvojjazyčným popisem (v polštině a češtině) a některé jsou doplněny dobovými fotografiemi.
Na mapě přiložené k publikaci jsou naznačeny stavby, které zmizely z povrchu zemského vlivem poddolování.

Publikace je rozebrána.

HAJZLEROVÁ, Irena: Státní okresní archiv Karviná - pět let v nové budově

SOkA Karviná 2001, 48 s,
ISBN 80-86388-02-6

Publikace seznamuje širokou veřejnost s činností okresního archivu v Karviné. Ve svých třinácti kapitolách popisuje nejstarší historii od vzniku archivu v roce 1952, až po události roku 2001, ve kterém tato publikace vyšla. Brožura je doplněna fotografiemi dřívějších archivních budov, záběry z výstavby nové účelové budovy, dále jsou na fotografiích zachyceny vnitřní prostory archivu a jejich vybavení, rovněž některé archiválie a také jsou zde snímky ze stěhování.

MATROSZOVÁ, Veronika: Rod Larisch-Mönnichů na Karvinsku

SOkA Karviná 1999, 32 s.,
ISBN 80-86388-00-X

Rod Larisch-Mönnichů na Karvinsku
(formát PDF)

V souvislostí s výstavou Rod Larisch-Mönnichů na Karvinsku, uspořádanou v roce 1999, byla vydána i tato publikace. Šlechtický rod Larisch-Mönnichů sehrál v dějinách Těšínska významnou roli. Jeho historie sahá až do 13. století a patří tedy k velmi starým slezským rodům. Text je doplněn fotografiemi archivních dokumentů a záběry z výstavní síně. Přílohou je vložený list s genealogickým stromem rodu L-M na jehož počátku je Mikuláš ze Lhoty.

Publikace je rozebrána.

Hajzlerová, I. - Matroszová, V. - Hubáčová, A.: Fryštát v archivních dokumentech

Fryštát v archivních dokumentech
- průvodce výstavou
SOkA Karviná 1998, nestr.

Fryštát v archivních dokumentech
(formát PDF)

Tato publikace byla vydána jako průvodce výstavou se stejnojmenným názvem.
Seznamuje nás s bohatou historií Fryštátu od jeho vzniku až do roku 1948, kdy se stal spolu s ostatními obcemi městskou částí Karviné. Publikace byla obohacena fotografiemi dřívějšího i současného Fryštátu, starých dokumentů, archiválií, plakátů a v neposlední řadě také záběry ze samotné výstavy.

Publikace je rozebrána.

HAJZLEROVÁ, Irena: Zaniklý svět - Historie staré Karvinné

SOkA Karviná 1996, 24 s, formát A 5,
ISBN 80-86388-04-2

Zaniklý svět-Historie staré Karvinné
(formát PDF)

Tato útlá publikace měla nejprve za úkol provést návštěvníky výstavou a po jejím skončení slouží jako základ pro hrubou orientaci o tom, co se v archivních materiálech dochovalo k dějinám Karvinné na přelomu 19. a 20. století. Publikace je doplněna četnými fotografiemi dnes již neexistujícího města.
Pro velký zájem byla vydána podruhé v roce 2002 v nákladu 500 ks.

Publikace je rozebrána.

Státní okresní archiv
Karviná

Fryštátská 55/17, 733 01 Karviná

+420 596 312 780
info@ka.archives.cz


Elektronická úřední podání:

ID datové schránky: yzmaix7
e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

(do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

Badatelna pro veřejnost

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
zavřeno
8:00 - 17:00
zavřeno
zavřeno


+420 596 312 735
badatelna@ka.archives.cz

Úřední hodiny

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
zavřeno

(v pátek pouze výstavy: 8:00 - 14:00)

Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Karviná.

Digitální archiv

 KARVINSKO ve stopách času
 Projekt stará KARVINNÁ
 Publikace o Karvinsku

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace