Stacks Image 34

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ

O archivu

Zemský archiv v Opavě je třetím nejstarším a také třetím největším státním archivem v České republice. Plní funkci státního oblastního archivu pro území bývalého Severomoravského kraje, současně je však také historickým zemským archivem pro bývalé vévodství slezské. Tato skutečnost se významně odráží jak ve skladbě dokumentů v archivu uložených, tak i ve vlastní organizaci instituce, tvořené centrálou v Opavě a pobočkou v Olomouci. Od roku 2002 jsou organizačními články archivu také všechny státní okresní archivy na teritoriu Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Zemský archiv dále metodicky řídí Archiv města Ostravy a další akreditované archivy zřízené v uvedených dvou krajích.

Kořeny Zemského archivu v Opavě sahají až do počátku 14. století, do doby konstituování samostatného opavského knížectví v čele s levobočnou linií rodu Přemyslovců. S ní je také spjat počátek kmenového fondu Slezský stavovský archiv, jehož řadu listin zahajují „zakládací“ privilegia knížectví z roku 1318. Součástí fondu jsou vedle značného počtu listin soubory zemských desk a dalších stavovských rukopisů opavského, krnovského a částečně i těšínského knížectví. K nejstarším fondům náležejí též listiny a další písemnosti slezských klášterů, zrušených za josefínských reforem. Rozdělení Slezska v roce 1742 vymezilo sběrnou oblast archivu na teritorium bývalého rakouského Slezska, přičemž k nejcennějším fondům z této doby patří registratura Královského úřadu v Opavě a zvláště pak elaboráty slezských katastrů, počínající katastrem karolinským z 20. let 18. století. Politickou správu a samosprávu Slezska po roce 1850 reprezentují především rozsáhlé fondy zemské vlády, zemského sněmu a zemského výboru. Se zrušením samostatných zemědělsko-lesnických archivů se v 50. letech 20. století dostaly do archivu také četné fondy velkostatků a rodinných archivů, mezi nimiž přední místa zaujímají Těšínská komora, Komorní ředitelství statků vratislavského biskupství na Jánském Vrchu a místodržitelství řádu německých rytířů v Bruntále. Zastoupeny jsou též historické archivy hospodářských podniků s písemnostmi od poloviny 19. století. Poválečnou dobu reprezentují zvláště fondy Moravskoslezský zemský národní výbor – expozitura v Ostravě, Severomoravský krajský národní výbor, Severomoravský krajský výbor KSČ a celá škála dalších správních, soudních, společenských i hospodářských fondů krajského charakteru. Úřední písemnosti doplňuje množství osobních fondů historiků, politiků i hospodářských činitelů Slezska, jakými byli např. Vincenc Prasek, Josef Zukal, Josef Koždoň či František Zíka. Významné jsou také archivní sbírky a mezi nimi především sbírka církevních a státních matrik s nejstarším svazkem založeným v roce 1571. Archiv spravuje též sbírky map a plánů, katastrálních map, typářů a odlitků pečetí apod.

Zemský archiv v Opavě udržuje četné kontakty s vysokými školami a vědeckými institucemi v České republice i v zahraničí. Spolu s polskými i německými kolegy je zapojen do řady výzkumných projektů především k dějinám Slezska. Rozsáhlou odbornou archivní knihovnu hojně využívají studenti univerzit v Opavě a v Ostravě. Archiv vydává v  intervalech bibliografii historicko-vlastivědné literatury severní Moravy a Slezska, tiskem pravidelně vycházejí též některé inventáře a katalogy k významnějším fondům.

V Opavě, stejně jako na pobočce v Olomouci, pracuje restaurátorská dílna pečující o ochranu archivního bohatství. Na této činnosti se podílí také opavské reprografické pracoviště, jehož služeb využívají velkou měrou také badatelé.

Zemský archiv v Opavě

Zemský archiv v Opavě

Sněmovní 2/1, 746 01 Opava

+420 553 607 240
info@zao.archives.cz


Elektronická úřední podání:

ID datové schránky: yzmaix7
e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

(do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

Badatelna pro veřejnost

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:

8:00 - 17:00
8:00 - 15:00
8:00 - 17:00
8:00 - 15:00

(ve čtvrtek v červenci a srpnu zavřeno)

Pátek:

zavřeno


+420 553 607 243
badatelna@zao.archives.cz

Úřední hodiny

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
zavřeno

Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií ZA v Opavě.

Digitální archiv

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace