Stacks Image 47

Státní
okresní
archiv

JESENÍK

Badatelna

Veškerý archivní materiál našich archivů je postupně evidován a katalogizován v elektronických databázích. U digitalizovaných dokumentů je možno danou archiválií komfortně prohlížet ve vysokém rozlišení. Kliknutím na dlaždici reprezentující požadovaný druh archiválií se přenesete do aplikace DIGITÁLNÍ ARCHIV se zobrazením všech aktuálně dostupných záznamů příslušné databáze našeho archivu. Podrobnější informace o struktuře a zdrojích dat naleznete v příslušné sekci NÁPOVĚDY aplikace.

 • ARCH. FONDY

  Záznamů: 794

 • POMŮCKY

  Záznamů: 261

 • INVENTÁRNÍ Z.

  Záznamů: 27 928
  Skenů: 19 180

 • FOTOGRAFIE

  Záznamů: 2 215
  Skenů: 7 546

 • GRAFICKÉ L.

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • KARTOTÉKY

  Záznamů: 2 772
  Skenů: 60 656

 • KRONIKY

  Záznamů: 412
  Skenů: 38 145

 • LISTINY

  Záznamů: 189
  Skenů: 1 103

 • MAPY/PLÁNY

  Záznamů: 1 987
  Skenů: 1 779

 • MATRIKY

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • OTISKY TYP.

  Záznamů: 85
  Skenů: 3

 • TYPÁŘE

  Záznamů: 18
  Skenů: 0

 • PLAKÁTY

  Záznamů: 4
  Skenů: 0

 • POZEMK. K.

  Záznamů: 159
  Skenů: 78 731

 • SČÍTACÍ OP.

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • SPOLKY

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • TŘÍDNÍ VÝK.

  Záznamů: 189
  Skenů: 45 984

 • VEDUTY

  Záznamů: 24
  Skenů: 9

 • VIDEO/AUDIO

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • KNIHOVNA

Badatelnu našeho archivu může navštívit každý zájemce o studium, jenž při své první návštěvě vyplní badatelský list a poté dbá pokynů badatelského řádu a vnitřních předpisů ZA v Opavě. Lze nahlížet především do zpracovaných fondů, ve kterých se badatel orientuje prostřednictvím archivních pomůcek – inventářů a katalogů, případně podle dílčích soupisů.

K bádání v nezpracovaných fondech může udělit výjimku ředitelka SOkA.

Množství archivního materiálu předkládaného ke studiu v badatelně se posuzuje podle čl. 2 odst. 5 badatelského řádu. Zpravidla lze předložit najednou nejvýše 1 karton nebo 3 jiné evidenční jednotky (knihy, jednotliviny). Nahlížení do archiválií se řídí čl. 2 odst. 4 badatelského řádu.

Poslední archiválie k nahlížení se předkládají nejpozději hodinu před koncem provozní doby badatelny. Kvůli následné kontrole fyzického stavu archiválií a jejich evidenci je zapotřebí předložené dokumenty vracet nejpozději patnáct minut před vypršením otevírací doby. V polední přestávce od 11:30 do 12:30 se studijní materiál nevydává.

Badatel může se souhlasem dozoru v badatelně používat vlastní digitální fotoaparát k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu za účelem uvedeném v badatelském listu.

Veřejnost může také využít placených služeb - reprodukce archiválií (xerokopie černobílé i barevné, naskenování dokumentů apod.), odborných rešerší aj. - pokud nejsou v rozporu s badatelským řádem.

Součástí archivu je také archivní knihovna, která slouží pouze k prezenčnímu studiu v badatelně. Je zaměřena především na regionální literaturu vztahující se k Jesenicku a k dějinám Slezska. Doplňována je také o odbornou literaturu z českých a světových dějin, z archivnictví a pomocných věd historických.

Samostatně jsou v knihovně uloženy publikace a časopisy uměnovědné literatury včetně vzorníků převzaté z podnikového archivu Moravolen Jeseník, které byly původně majetkem firmy Regenhart & Raymann.

Další samostatnou část knihovny tvoří na 1600 publikací zakoupených z pozůstalosti archiváře a církevního historika Dr. Rudolfa Zubera. Z převážné části se jedná o klasická díla předních českých i zahraničních autorů zabývající se dějinami. Další část tvoří spisy filozofické a zejména teologické. Zastoupeny jsou tu i různé jazykové příručky, učebnice, slovníky světových jazyků. Nechybí ani díla světových prozaiků v originálním jazyce.

Specifickým oddělením archivní knihovny jsou svozy farních knihoven z jednotlivých farních úřadů, sbírka notového materiálu a sbírka starých tisků.

Badatelna SOkA Jeseník
  • Kapacita a vybavení

   • 8 badatelských míst u pracovních stolů
   • 1 stolní počítač pro účely studia digitálních kopií archiválií
   • wifi připojení pro badatelské účely
   • 1 čtečka mikrofilmů
   • síťové zásuvky pro připojení notebooku ke zdrojům elektrické energie
   • šatna a uzamykatelné skříňky určené k odkládání osobních věcí

  • Registrace a objednávka

   Před vstupem do prostor badatelny si svrchní oděv a zavazadla (včetně tašky na notebook) odložíte do uzamykatelných skříní v šatně. Při první návštěvě v novém kalendářním roce a také při každé změně tématu studia se zaregistrujete na formuláři „Badatelský list“. V elektronické podobě jej vyplní pracovník pověřený dozorem v badatelně na základě Vašich osobních dokladů (občanský průkaz, cestovní pas) a po konzultaci s Vámi poté potvrdíte správnost údajů na výtisku formuláře svým podpisem. Osobní údaje uvedené v badatelském listu jsou zpracovávány pro účely ochrany archiválií, slouží pouze pro vnitřní potřebu archivu a nejsou poskytovány třetím osobám.
   Vaše požadavky na předložení archiválií zaznamenáte na formuláři "Žádanka“ (jméno a příjmení, název fondu, číslo kartonu, inventární číslo, případně signatura), opatříte jej svým podpisem a datem a odevzdáte jej dozoru v badatelně. Takto vyplněnou objednávku archivního materiálu považujeme za závaznou a po vyhledání a rezervaci archiválií ji připojíme k Vašemu badatelskému listu. Archivní materiál ke studiu si můžete vybrat nejen z výtisků archivních pomůcek, které jsou k dispozici v badatelně, ale i z aplikace "Digitální archiv". Žádost o vyhledání a předložení takto předem vybraných dokumentů lze archivu poslat elektronickou cestou, a to na adresu info@je.archives.cz. Po předání žádanky či obdržení elektronické objednávky se s Vámi pracovník studovny dohodne na čase nebo termínu předložení materiálu ke studiu.
   Při posuzování množství archiválií předkládaných na jeden návštěvní den zohledňujeme jejich fyzický stav, provozní podmínky a technické možnosti archivu, význam a účel nahlížení. Předkládá se jen takové množství, které je v souladu s rozměry a kapacitou úložných prostor v badatelně a jehož počet a stav při vracení může dozor v badatelně bez obtíží zkontrolovat.
   Jsou-li již k dispozici kopie pro uživatelské účely (mikrofilmy, digitální kopie), nebudou Vám archiválie předloženy v originále.

  • Předkládání a studium archiválií

   O lhůtě potřebné k vyhledání konkrétního materiálu Vás vždy informuje dozor v badatelně. Po skončení studia vrátíte předložené archiválie dozoru v badatelně a současně oznámíte, zda je chcete odložit do příští návštěvy (maximálně po dobu 30 kalendářních dní), nebo mohou být založeny. Před odchodem z badatelny ještě potvrdíte svým podpisem soupisku archiválií, které Vám byly tento den zapůjčeny ke studiu a vráceny či odloženy pro příští návštěvu.
   Knihy, časopisy a noviny z archivní knihovny Vám vyhledáme na základě Vaší objednávky – osobní nebo písemné na elektronické adrese info@je.archives.cz. Připravené tituly Vám pak předložíme v naší badatelně, kde si je můžete prostudovat kdykoliv v rámci úředních dní a hodin. Literaturu Vám na požádání v badatelně také odložíme do příští návštěvy.

   Studium archivního materiálu, knih a periodik je výhradně prezenční.
   Prostor badatelny je monitorován kamerovým systémem se záznamem.

  • Rezervace archiválií

   Na mailové adrese info@je.archives.cz si můžete rezervovat archiválie ke studiu, pokud nejsou rezervovány již jiným badatelem. Uveďte přesné označení archiválií (fond, inventární číslo, číslo kartonu), datum, ke kterému mají být připraveny, Vaše jméno a příjmení. Nejasným, nepřesným nebo nekonkrétním žádostem o přípravu materiálu nemusíme vyhovět k Vaší plné spokojenosti.

   Stanovením badatelských dnů není dotčeno právo veřejnosti navštěvovat archiv i v ostatních pracovních dnech k podávání úředních žádostí v době základní pracovní doby, tj.
   pondělí, středa: 8:00 - 17:00
   úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 - 14:00

  • Pořizování reprodukcí

   1/ Vlastním reprodukčním zařízením (digitálním fotoaparátem):

   Před zahájením fotografování vlastním digitálním fotoaparátem vyplníte formulář „Žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení“ a současně si jej necháte ověřit podpisem dozoru badatelny. V průběhu této činnosti vypisujete do příslušných rubrik formuláře citace fotografovaných archiválií. Formulář odevzdáte při odchodu z badatelny jako přílohu k Vašemu badatelskému listu.
   Používání blesku je z důvodu ochrany archiválií zakázáno.

   2/ Na zakázku:

   Na zakázku Vám zhotovíme a zpoplatníme jen ty druhy kopií, které jsou uvedeny v „Ceníku služeb poskytovaných Zemským archivem v Opavě“. Kopie je možné si objednat přímo v badatelně, kde za tímto účelem vyplníte formulář „Objednávka služeb a úkonů“ a předáte jej dozoru v badatelně. Z archiválií poškozených nebo velmi objemných se z důvodu jejich ochrany kopie na objednávku nepořizují.
   Elektrografické kopie na počkání (xerox) Vám přímo ve studovně zhotovíme jen tehdy, pokud to umožní aktuální provoz.
   Objednávky většího množství kopií nebo zakázky kladoucí vyšší nároky na technické zpracování vyřizuje fotodílna našeho archivu ve lhůtě do 30 kalendářních dnů.
   Kopie z knih a periodik v archivní knihovně nezhotovujeme.
   Reprodukce zhotovené na zakázku nebo vlastním reprodukčním zařízením jsou určeny výhradně pro Vaši vlastní studijní potřebu. V případě jejich zveřejnění, ať tiskem nebo elektronicky, je třeba vyžádat si písemný souhlas našeho archivu.

  • Ověřování kopií

   Na základě zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích provádí archiv jakožto správní úřad ověřování kopií a vybírá za ně správní poplatky ve formě kolků podle stanoveného Sazebníku (pol. 3a, pol. 4).

   Ověřování předchází vždy zhotovení kopií pro úřední potřebu, nelze tedy ověřovat již dříve vyhotovené badatelské kopie.
   Ověřování se provádí jen na vyžádání (po vyplnění formuláře „Objednávka služeb a úkonů“), a to otištěním a vyplněním ověřovacího razítka a vylepením kolkové známky (viz pol. 4 Sazebníku).
   Ověřené kopie si budete moci vyzvednout v badatelně, a to v termínu a čase dohodnutém s pracovníky badatelny.

   Všechny zmiňované formuláře jsou k dispozici také v naší badatelně.

  Poradna

   • Metodika

    Spisová služba - odkazy na metodiku ZA v Opavě:

    Veřejnoprávní původci
    Soukromoprávní původci

   • Nejčastější dotazy

    Nemůžeme se dohodnout se starostou, jaká by měla být struktura zápisu do obecní kroniky. On by chtěl na prvním místě vývoj politiky ve státě a potom u nás v obci. Mně se to zdá přespříliš zpolitizované, jako za minulého režimu. Existuje nějaká doporučená struktura kronikářského zápisu?

    Sbírám pohlednice a chtěl bych si prohlédnout vaši sbírku pohlednic, abych zjistil, co mi ještě v mé sbírce chybí. Potřeboval bych si udělat kopie takových pohlednic.

    Pracoval/a jsem v organizaci SSM (Socialistický svaz mládeže) a potřebuji potvrzení o zaměstnání?

    Sháníme doklady k rodinnému majetku (konfiskace, přídělové listiny, I. a II. pozemková reforma, revize majetkových dávek, válečné škody, sčítací listy živností a podniků apod.). Nalezneme nějaké informace ve vašich archivních fondech?

    Sháním doklady o závěrečné učňovské zkoušce. Mohl bych ho najít v nějakém z vašich archivních fondů?

    Hledám písemnosti vzniklé činností zaniklých státních statků. Jsou nějaké písemnosti uloženy ve vašich fondech?

    Současným zaměstnavatelem, příp. Českou správou sociálního zabezpečení, mi bylo sděleno, že nemám prokázána odpracovaná léta u dnes již neexistující organizace. Mohu potřebné dokumenty dohledat ve Státním okresním archivu v Jeseníku?

    Bydlím v Jeseníku a rád bych se dověděl něco o historii svého domu, kdy byl postaven a kdo v něm bydlel?

    Lze dohledat osud posledních německých majitelů domu, ve kterém bydlím?

   • Česko-německý a německo-český rejstřík obcí okresu Jeseník
   • Zajímavé odkazy

   Státní okresní archiv
   Jeseník

   Tovární 18/10, 790 01 Jeseník

   +420 584 411 710
   info@je.archives.cz


   Elektronická úřední podání:

   ID datové schránky: yzmaix7
   e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

   (do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

   Badatelna pro veřejnost

   Pondělí:
   Úterý:
   Středa:
   Čtvrtek:
   Pátek:

   8:00 - 17:00
   zavřeno
   8:00 - 17:00
   zavřeno
   zavřeno

   Úřední hodiny

   Pondělí:
   Úterý:
   Středa:
   Čtvrtek:
   Pátek:

   8:00 - 17:00
   8:00 - 14:00
   8:00 - 17:00
   8:00 - 14:00
   zavřeno

   Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Jeseník.

   Digitální archiv

   © 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

   Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace