Stacks Image 18

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ

Základní pojmy

Základní pojmy vymezené zákonem:

Archiv

Zařízení, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně.

Archiválie

Dokument, který byl vzhledem k době vzniku, obsahu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrán ve veřejném zájmu k trvalému uchování a byl vzat do evidence archiválií. Archiváliemi jsou i pečetidla, razítka a jiné hmotné předměty související s archivním fondem či sbírkou, které byly vybrány a vzaty do evidence.

Archivní fond

Soubor archiválií, který vznikl výběrem z dokumentů vytvořených z činnosti původce.

Archivní sbírka

Soubor archiválií navzájem propojených jedním nebo několika společnými znaky.

Dokument

Každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla původci doručena.

Původce

Každý, z jehož činnosti dokument vznikl. Za dokument vzniklý z činnosti původce se považuje rovněž dokument, který byl původci doručen nebo jinak předán.

Veřejnoprávní původce

Původce uvedený v § 3 odst. 1 „archivního zákona“, který je povinen podle tohoto zákona a podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, vést spisovou službu v rozsahu stanoveném těmito právními předpisy.

Výběr archiválií

Posouzení hodnoty dokumentů a rozhodnutí o jejich vybrání za archiválie a zařazení do evidence archiválií.

Spisová služba

Zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti původce, popř. z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností.

Příslušný archiv

Archiv, který je ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 „archivního zákona“ a v rozsahu stanoveném v § 49 téhož zákona příslušný k provádění kontroly výkonu spisové služby a souvisejících činností u původců a dále k provádění výběru archiválií.

Zemský archiv v Opavě

Sněmovní 2/1, 746 01 Opava

+420 553 607 240
info@zao.archives.cz


Elektronická úřední podání:

ID datové schránky: yzmaix7
e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

(do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

Úřední hodiny

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
zavřeno

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace