Stacks Image 18

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ

Kontakty

Působnost a předmět činnosti Zemského archivu v Opavě

Archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení vykonává státní správu, provádí odbornou činnost a plní úkoly v oblasti archivnictví vymezené jeho věcnou a územní působností. V rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje mimo jiné dohlíží na výkon spisové služby a na vyřazování písemností, vybírá a přejímá archiválie vzniklé z činnosti orgánů a úřadů státní správy a územní samosprávy, právnických osob zřízených zákonem a podnikatelských subjektů. Archiv dále zajišťuje všestrannou péči o uložené archiválie, které zpracovává a umožňuje jejich využívání, provádí výkon státní správy a správních činností podle zvláštního právního předpisu a podílí se na vědecké, výzkumné a publikační činnosti v oblasti archivnictví a příbuzných vědních oborů.

Působnost a předmět činnosti Státních okresních archivů

1.
Státní okresní archiv je vnitřní organizační jednotkou Zemského archivu v Opavě 1), 2) . V souladu se zvláštním právním předpisem 2) vymezenou věcnou a územní působností a předmětem činnosti se podílí na výkonu státní správy, provádí odbornou činnost a plní úkoly v oblasti archivnictví v rozsahu přiměřeně odpovídajícímu předmětu činnosti a hlavním úkolům zemského archivu na území příslušného okresu.
2.
Státní okresní archiv při výkonu vymezené působnosti a předmětu své činnosti postupuje v souladu s právními předpisy a interními akty řízení, vydanými ministerstvem v oboru jeho působnosti a Zemským archivem v Opavě.

1) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace