Stacks Image p802_n108

Státní
okresní
archiv

Jeseník

Publikace

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 19

JESENICKO
VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK

Svazek 19.
Jeseník 2018

Redakční rada:
Mgr. Květoslav Growka (výkonný redaktor), PhDr. Karel Müller, Mgr. Pavel Rušar, doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D., Mgr. Bohumila Tinzová
Nakladatel: Vlastivědné muzeum Jesenicka
Vydávají: Vlastivědné muzeum Jesenicka
(Zámecké nám. 1, 79001 Jeseník, tel. 584 401 070, muzeum.jesenik.net,
e-mail: muzeum.sekretariat@jen.cz)
Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Jeseník
(Tovární 18, 79001 Jeseník, tel. 584 411 710, www.archives.cz/jesenik,
e-mail: podatelna@je.archives.cz)
Grafická úprava: Valle Verde s.r.o. - Tomáš Vlazlo, Jeseník (info@lentil.cz)
Tisk: Tiskárna K-tisk, Bruntál
Náklad: 300 ks

ISBN 978-80-87632- 49-9 (Zemský archiv v Opavě)
ISBN 978-80-87496-15-2 (Vlastivědné muzeum Jesenicka Jeseník)
ISSN 1213-0192

Obsah:

† Antonín Roubic - Karel Müller: Inventáře kostelů na Javornicku z roku 1804.
VII. Fara Uhelná (dříve Serksdorf)
Vladan Hanulík: Reflexe lázní Gräfenberk v korespondenci členů hraběcí rodiny Thunů z Hohensteinu
Ondřej Kolář: Aktéři henleinovského povstání ve Vidnavě a Velké Kraši před Mimořádným lidovým soudem v Opavě 1945–1948
Jan Petrásek: První písemná zmínka o Jeseníku
Božena Kaňáková: Portréty jesenických starostů
Pavel Šopák: Ferdinand Janovský a zemědělská osvěta v Rakouském Slezsku v 19. století
Milna Rychlý: Svícen z Kaltenštejnu
Ivana Kolářová: Případ četnického zběha
Květoslav Growka: Festival mladých koncertních umělců na Gräfenberku

XVIII. svatováclavské setkání v Jeseníku

ISBN 978-80-87632-50-5
ISBN 978-80-87496-16-9
Vydal: Zemský archiv v Opavě – Vlastivědné muzeum Jesenicka v Jeseníku
Rok vydání: 2018
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 72 stran
Rozměr knihy: 210 x 300 mm

Editor: Matěj MATELA
Autor: kolektiv autorů
Cena: 120,-Kč

Publikaci je možné poptávat zde: Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. 1,
790 01 Jeseník

OBSAH
Horské smrčiny Jeseníků - včera, dnes a zítra
Mgr. Miroslav Havira, Ph.D., AOPK ČR - Regionální pracoviště Olomoucko, odd. Správa CHKO Jeseníky

Borovice kleč v Jeseníkách
Mgr. Vít Slezák, AOPK ČR - Regionální pracoviště Olomoucko, odd. Správa CHKO Jeseníky

Podpora managementu ochrany přírody v lesích spravovaných Lesy ČR, s. p.
Ing. Hana Komárková, Lesy ČR, s. p., Krajské ředitelství Šumperk

Důvody pro obnovení pastvy skotu a ovcí ve vrcholových polohách Hrubého Jeseníku
Mgr. Marie Mrázková, Ph.D., Agrovýzkum Rapotín s. r. o.
Mgr. Radek Štencl, AOPK ČR - Regionální pracoviště Olomoucko, odd. Správa CHKO Jeseníky


Novodobý vývoj populace sokola stěhovavého v Jeseníkách
Mgr. Petr Šaj, AOPK ČR - Regionální pracoviště Olomoucko, odd. Správa CHKO Jeseníky

Ochrana přírody jako nedílná součást práce lesníka
Ing. Filip Beneš, Lesy ČR, s. p.

Entomologický minikurz - entomologický průzkum v okolí Jeseníku
Mgr. Martin Starý, Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Chov králíků jako forma ochrany přírody?
Mgr. Květoslav Growka, Státní okresní archiv Jeseník

Výstava o pastevectví v nejvyšších polohách Hrubého Jeseníku
Mgr. Matěj Matela, Vlastivědné muzeum Jesenicka

Na slovíčko s ochráncem přírody a ornitologem Mgr. Ladislavem Hajným
Mgr. Božena Kaňáková, Vlastivědné muzeum Jesenicka

Characterization of Selected Stream Ecosystems in the Jeseníky Mountains
Kateřina Sochorová; Kristína Horinková; Dominika Jurášová; Lolita Szupper; Lilla Schneider; István Babcsányi; Lucia Čurillová; Maciej Roman; Vendula Matušková; Hana Řehová; Kateřina Remišová

ANOTACE:
Tématem 18. svatováclavského sborníku je ochrana přírody v Jeseníkách. Úvodní text představuje specifické prostředí jesenických horských lesů, jejich minulost, současný stav i výhledy do budoucna. Následující příspěvek tematicky navazuje, zabývá se totiž složitou otázkou přítomnosti borovice kleče ve vysokohorských partiích Jeseníků. Této i další problematiky se rovněž dotýkají články o ochraně přírody z pozic lesníků. Příspěvek o vývoji populace sokola stěhovavého v Jeseníkách představuje život tohoto dravce v regionu. Velké pozornosti se dostává historii a současnému stavu pastvy na jesenických holích. Zajímavým vkladem je pak rozhovor s významnou regionální osobností, která svůj život zasvětila ornitologii, dále stať o významu králíka domácího pro ochranu životního prostředí nebo dva texty o ekologických projektech (entomologický kurz a výzkum fauny a flóry vybraných potoků Jesenicka), na nichž se podíleli žáci základních a studenti středních škol.
Publikaci vydávají: Zemský archiv v Opavě a Vlastivědné muzeum Jesenicka v Jeseníku.

TINZOVÁ, Bohumila: Pomníky obětem 1. světové války na okrese Jeseník

ISBN 978-80-87632-55-0
Vydal: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Jeseník
Rok vydání: 2018
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 74 stran
Rozměr knihy: 210 x 210 mm

Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat zde: Státní okresní archiv Jeseník, Tovární 18, 790 01 Jeseník

ANOTACE:

Publikace Bohumily Tinzové vychází k 100. výročí konce 1. světové války. Je spíše připomenutím neslavné stránky prvního světového válečného konfliktu, který přepsal mapu celé Evropy. Druhým důvodem vzniku knihy je upozornit na pozoruhodná umělecká díla, jež byla vytvořena na památku obětí této války. Takřka v každé obci okresu Jeseník byl v období let 1920 – 1937 postaven pomník či alespoň odhalena pamětní deska. Celkem bylo na okrese Jeseník k datu 31. 8. 2018 doloženo 56 pomníků.
Celá řada pomníků byla v období po skončení 2. světové války vzhledem ke svému německému původu zničena či, v lepším případě, odstraněna. Naštěstí se od 90. let 20. století situace změnila ve prospěch i těchto památníků historie. Mnohé z nich byly díky obcím a dotacím Ministerstva obrany ČR zrestaurovány či alespoň v základní podobě obnoveny.
Kromě vlastního soupisu pomníků se autorka v úvodní části knihy pokusila o typové rozdělení realizací a vysvětlení symboliky používané na válečných pomnících. Další část publikace je věnována zjištěným autorům pomníků v regionu, kamenickým mistrům a firmám i renomovaným sochařům. Součástí je i mapka umístěná na zadní obálce knihy, jež umožní čtenáři lokalizovat jednotlivá díla.

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 18

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2017. 84 s.
ISBN 978-80-87632-40-6 (ZAO)

Články:

† Antonín Roubic – Karel Müller: Inventáře kostelů na Javornicku z roku 1804. VII. Fara Nové Vilémovice
Markéta Poskočilová: Vhled do farní knihovny v Žulové
Petr Zatloukal: Mrtvorozenost dětí v církevních matrikách na Jesenicku v „dlouhém“ 19. století
Bohumila Tinzová: Životní příběh (ne)obyčejného kněze Josefa Nowaka

Drobnosti:

Michaela Kollerová: Zásluhy Johanna Rippera o rozvoj lázní Gräfenberk očima jeho ženy Marie
Michal Gelnar – Dana Rohanová: Zlomek skla s vláknem tvarovaným do obloučků z hradu Kaltenštejn
Vít Slezák: Jesenická socha Panny Marie Usmiřitelky
Pavel Šopák: Architekt Richard Brosche a projekt kina pro Vidnavu
Štěpán Koudela: Vidnavské katovny
Ivana Kolářová – Ondřej Kolář: Smrt nadporučíka četnictva Antonína Guhra ve Zlatých Horách roku 1920
Květoslav Growka: Poválečná konfiskace poštovních známek na Jesenicku

XVII. svatováclavské setkání v Jeseníku

750 let města Jeseníku. Sborník referátů. Jeseník 2017. 116 s.
ISBN 978-80-87632-42-0 (ZAO)

B. Tinzová: Heslo JESENÍK místo úvodu
K. Growka: Veduty města Jeseníku
J. Petrásek: Katastrofické požáry a povodně v Jeseníku
P. Zatloukal: Příčiny úmrtí v Jeseníku, potažmo na Jesenicku v 19. století
P. Šopák: Jeseník a moderní výtvarná kultura let 1780–1938
I. Kolářová – O. Kolář: Činnost četnictva na Jesenicku 1918–1928
K. Growka: Poklad z konce 17. století nalezený v Jeseníku
Z kroniky města Frývaldova – 1929
P. Müller: Jesenický učitel, muzikant a turista Adolf Weinhold (1881–1968)
I. Tarabová: Regenhart a Raymann, továrna na lněné a damaškové zboží, Jeseník
B. Tinzová: Osudy rodin bratří Otty a Huga Gesslerových v letech 1900–1953. Příběh s mnoha otazníky
B. Kaňáková: Historie náboženské obce Církve československé husitské v Jeseníku
J. Hradilová: Smíšený pěvecký sbor Janáček v Jeseníku a Zdeněk Jágr aneb Jste kavalír, to vím…

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 17

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2016. 68 s.
ISBN 978-80-87632-33-8 (ZAO)

Články:

† Antonín Roubic – Karel Müller: Inventáře kostelů na Javornicku z roku 1804. VI. Fara Žulová (dříve Frýdberk)
Michal Chvojka: Habsburský policajný dozor nad Priessnitzovými kúpeľmi
v dobe predmarcovej

Drobnosti:

Květoslav Growka: Bruno Uwira, zapomenutá hornolipovská oběť 1. světové války
Jaroslav Skácel: Zrudnění magnetitu u Zálesí v Rychlebských horách
Michaela Kollerová: Kurliste jako pramen poznání polských návštěvníků lázní Gräfenberk
Pavel Šopák: Marie Margareta Melzerová. Glosa k dílu slezské sochařky
Hana Hošková: NEJ dendrologického fondu jesenické muzejní sbírky
Boleslav Doboš: Obethův nerealizovaný pomník obětem 1. světové války ve Zlatých Horách
Karel Heide: Svědectví Frankeho vily v Žulové
Milan Rychlý: Vlasovci pohřbení u Vidnavy
Kamil Tomášek: Jezulátko ve Vodní tvrzi

XVI. svatováclavské setkání v Jeseníku

Hudební život Jesenicka. Sborník referátů. Jeseník 2016. 132 s.
ISBN 978-80-87632-34-5 (ZAO)

I.

† R. Zuber: Nástin hudebního vývoje Jesenicka
Z. Ronck: Musikpraxis in Bílá Voda im schlesischen Kontext
K. Boženek: Hudebně dramatická centra v Rakouském Slezsku v 18. století
J. Krátký: Johann Kuttler – varhanář slezského pohraničí
P. Lyko: Působení varhanářské firmy Rieger na Jesenicku

M. Dziedzic: Przyczynek do działalności organmistrzów z terenu pruskiego Śląska na Jesenicku
V. Kyas: Moravsko-slezské kořeny rodu skladatele Franze Schuberta
M. Palák: Hudební skladatel Eduard Schön Engelsberg (1825–1879)

II.

J. Hradilová: Počátky lázeňského orchestru na Gräfenberku
M. Kollerová: Malé nahlédnutí do kulturního života české menšiny v Jeseníku v meziválečném období
T. Cetkovský: Éra tanečních orchestrů na Jesenicku
K. Growka: Import hudby do Jeseníku v 2. polovině 20. století
J. Oškera: 70. výročí působení Oškerovy dechovky

III.

T. Thon: Objevná komorní hudba Karla Ditterse z Dittersdorfu a Jana Křtitele Vaňhala
J. Josefíková: Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua v Jeseníku
L. Jahodová – M. Králová: Brossmannův festival duchovní hudby v Bílé Vodě
K. Merunková: Historický vývoj Základní umělecké školy Franze Schuberta ve Zlatých Horách
R. Drgáčová: Ohlédnutí za historií Hudební mládeže i současností Hrátek s hudbou v Jeseníku

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 16

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2015. 72 s.
ISBN 978-80-87632-26-00 (ZAO)

Články:

† Antonín Roubic – Karel Müller: Inventáře kostelů na Javornicku z roku 1804. V. Fara Vápenná (Zighartice)
Radim Šnábl: První motorový rychlík na Jesenicku
Josef Šedý: Vojenská posádka Mikulovice ve Slezsku v letech 1950–2005

Drobnosti:

Květoslav Growka: Polní pilot Viktor Schünzel z Jeseníku (1884–1917)
Michaela Kollerová: K historii loutkových divadel v Jeseníku po roce 1945
Pavel Šopák: Schillerův park ve Zlatých Horách
Hana Hošková: Rok ve znamení čápa
Milan Rychlý: Letecké boje nad Javornickem
Vítězslav Betlach: Z historie ochrany přírody v Jeseníkách
Kamil Tomášek: Vidnavský obraz císaře Františka Josefa I.

XV. svatováclavské setkání v Jeseníku

Nerostné bohatství Jesenicka jeho využití. Sborník referátů. Jeseník 2015. 96 s.
ISBN 978-80-87632-29-1 (ZAO)

J. Zimák: Ložiska železných rud na území okresu Jeseník
J. Kotris: Těžba rud ve zlatohorském rudním revíru
Z. Zachař: Geologický průzkum a těžba ložisek uranu v Javornickém výběžku
Š. Chládek: Zapomenuté ložisko měděných rud Kopřivný u Horní Lipové
S. Staněk: Nerudné suroviny okresu Jeseník
Z. Gába: Těžba ledovcových sedimentů – zpětný pohled a výhled
M. Kollerová: Historie kamenické školy v Žulové 1886–1998
B. Tinzová: Odborná škola pro zpracování mramoru v Supíkovicích
M. Gelnar: Sklářské hutě v širším prosotru Jesenicka v odrazy toponym a terénní rekognoskace
P. Šopák: Mineralogie, geognosie, vulkanologie – strategie činnosti muzeí Rakouského Slezska o roku 1850
J. Skácel: Jak Jeseník přijal v srpnu 1968 účastníky exkurze XXIII. mezinárodního geologického kongresu

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 15

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2014. 76 s.
ISBN 978-80-87632-16-1 (ZAO)

Články:

† Antonín Roubic – Karel Müller: Inventáře kostelů na Javornicku z roku 1804. IV. Fara Bílá Voda
Ondřej Hladík: Útěky z věznice okresního soudu v Jeseníku po 2. světové válce
Zdeněk Zachař – Milan Janata: Vidnavská šamotárna (nástin historie)

Drobnosti:

Marcin Dziedzic: Práce sochaře Josefa Obetha pro Otmuchov
Květoslav Growka: Počátky fotografie v jesenickém archivu
Boleslav Doboš: Zlatohorská rodina Therer von Therenheim
Milan Rychlý: Zvon kostela na Zálesí
Viera Večeřová: Lázeňské prameny očima geologa

XIV. svatováclavské setkání v Jeseníku

Rozkvět Jesenicka v letech 1848–1918. Sborník referátů. Jeseník 2014. 112 s.
ISBN 978-80-87632-18-5 (ZAO)

I. LA BELLE ÉPOQUE

H. Hauke: Der ungarische Löwe von Ludwig v. Schwanthaler
K. Growka – A. Kubík: Dopisy Jana Rippera sochaři Josefu Václavu Myslbekovi
J. Peňázová: Pohostinství v Jeseníku na přelomu 19. a 20. století
M. Neubauerová: Rozkvět spolkového života ve městech Jesenicka v letech 1848–1918
P. Szymkowicz: Nástin historie turistiky v nisko-jesenickém pohraničí
P. Macháček: Historie železniční dopravy na Jesenicku
P. Šopák: Zlaté Hory 1850–1914: Stavební kultura města jako svědectví modernizačních procesů

II. VELKÁ VÁLKA

K. Growka: Vzpomínky na Velkou válku javornického veterána Alfreda M. Schosse
J. Lednický: Ohlédnutí za rekvizicemi zvonů na Jesenicku v období 1. světové války
B. Tinzová: Pomníky obětem 1. světové války na okrese Jeseník

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 14

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2013. 80 s.
ISBN 978-80-87632-04-8 (ZAO)

Články:

† Antonín Roubic – Karel Müller: Inventáře kostelů na Javornicku z roku 1804. III. Fara Vlčice
Romana Vyvialová: Usídlení a konsolidace řecké menšiny na Jesenicku
Zdeněk Kravar: Arcibiskupský archiv v Javorníku

Drobnosti:

Josef Šmoldas: Kříže v Jeseníkách
Jaroslav Skácel: Mrak sopečného popela nad Rychlebskými horami?
Vladimír Čabla: Výskyty zlata v Širokém Brodu u Mikulovic
Květoslav Growka: Nález dokumentů a mincí v kostele sv. Acháce v Dolním Údolí
Ludmila Slezáková: Křižák pruhovaný (Argiope bruennichi)
Zdeňka Kopečná: Život v prvohorách na území Hrubého Jeseníku

XIII. svatováclavské mezinárodní setkání v Jeseníku

Dějiny středního školství na Jesenicku. Sborník referátů. Jeseník 2013. 104 s.
ISBN 978-80-87632-07-9 (ZAO)

I. ŠKOLSTVÍ DO ROKU 1945

K.Langer: Příspěvky k dějinám piaristického gymnázia v Bílé Vodě
H. Hauke: Školské programy gymnázia ve Vidnavě jako historický pramen
K. Growka: Židé, opomíjení absolventi gymnázií na Jesenicku ve světle archivním pramenů
M. Paňázová: Profesor Julius Neugebauer, vidnavský učitel a historik
H. Reinelt: Můj studentský život na konci 2. světové války
J. Peňázová: Historie a současnost zemědělské školy v Horních Heřmanicích

II. ŠKOLSTVÍ PO ROCE 1945

P. Urbášek: Základní kontury československého vzdělávacího systému v letech 1948–1989
M. Kollerová: Střední a odborné školství okresu Jeseník po 2. světové válce (1945–1948)
H. Nosková: Proměny školství po roce 1945 a jejich dopad na Králicko a Jesenicko
S. Fišerová: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební Jeseník
J. Krutil: K počátkům odborného potravinářského školství po 2. světové válce na Jesenicku

III. MISCELLANEA

M. Neubauerová: Pedagogická činnost Chudých školských sester de Notre Dame v Javorníku a Bílé Vodě
L. Lukešová: Učitelská profese v očích jesenické veřejnosti
J. Klímová: Starověké Řecko a Řím na gymnáziích v době Rakousko-Uherska a první republiky
M. Šustová: Výuka dějepisu na českých středních školách v Protektorátu Čechy a Morava
I. Hornišer: Školství v Malé Morávce

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 13

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2012. 96 s.
ISBN 978-80-86388-96-0 (ZAO)

Články:

Bohumila Tinzová: Abeceda životních lásek a nelásek. Připomenutí 100. výročí narození PhDr. Rudolfa Zubera (1912 – 1995)
† Antonín Roubic – Karel Müller: Inventáře kostelů na Javornicku z roku 1804. II. Fara Skorošice
Jana Hradilová: Kněz a vědec dr. Karl Ditters z Dittersdorfu (1793 – 1851) aneb „Čí jsou to vlásky?“
Jiří Glonek: K počátkům turistiky v Jeseníkách – první turistické mapy a bedekry
Pavel Macháček: Výsledky německých politických stran na Jesenicku v parlamentních volbách v letech 1920 – 1935

Drobnosti:

Jaroslav Skácel: Ukázky starého lidového řezbářství v Jeseníkách
Jan Lednický: Nově zjištěné zvony v kaplích na Křížovém vrchu a v Hamrové
Květoslav Growka: Legionáři a ne-legionáři okresu Jeseník
Milan Rychlý: Říšská pracovní služba v Javorníku
Jiří Ošanec: Rudolf Ošanec a jeho zapojení ve II. odboji
Bohumila Tinzová: Jan Stoupal (1908 – 1982), zapomenutý vlastivědec a archivář
Zdeněk Kravar: Činnost a struktura ČSSD na Jesenicku po druhé světové válce
Ludmila Dospivová: Zajímavé organismy opuštěného lomu u Vápenné

GROWKA, Květoslav: Jan Krejčí, voják, malíř a politický vězeň

Growka, Květoslav: Jan Krejčí, voják, malíř a politický vězeň. Jeseník 2012. 36 s.
ISBN 978-80-86388-97-7 (ZAO)

V r. 2011 získal Státní okresní archiv v Jeseníku pozůstalost po Janu Krejčím, Čechovi, který jako voják z povolání přišel r. 1920 do tehdejšího Frývaldova, dnešního Jeseníku. Oženil se zde, aktivně působil v Klubu českých turistů a maloval obrazy s motivy krásné jesenické přírody. Po připojení Sudet k Německu zde zůstal, za války žil pod dohledem. V květnových dnech r. 1945 stál v čele revolučního národního výboru, který zachránil město před boji. Po Únoru 1948 byl jako národní socialista šikanován a nakonec v r. 1950 zatčen a v politickém procesu odsouzen za velezradu a vyzvědačství na 15 let. Po odpykání poloviny trestu byl s podlomeným zdravím propuštěn a zakrátko zemřel. Jeho jméno bylo na dlouhá léta vymazáno z dějin města Jeseníku.

XII. svatováclavské mezinárodní setkání v Jeseníku

Slezská lidová kultura a kultura lidu na Jesenicku. Sborník referátů. Jeseník 2012. 192 s.
ISBN 978-80-86388-99-1 (ZAO)

I. SLEZSKÁ LIDOVÁ KULTURA

H. Hauke: Die schlesische Volkskultur und die Kultur der Menschen in der Region Jeseník
B. Tinzová: Lidové zvyky severozápadního Slezska v průběhu roku
M. Neubauerová: Přelomové okamžiky v životě člověka v jesenické lidové kultuře
M. Neubauerová: Jesenický lidový kroj z přelomu 19. a 20. století
J. Peňázová: Reliéfní obrazy ptáků z Jesenicka
M. Neubauerová: Sbírka malovaných obrázků na skle slezské provenience ve sbírce Vlastivědného muzea Jesenicka
† R. Zuber: Jazyk lidu na Jesenicku

II. KULTURA LIDU NA JESENICKU

J. Hradilová: „Na lidovů notečku“ aneb Hudební a taneční folklór na Jesenicku po roce 1945
H. Nosková: Slováci a jejich tradice na Jesenicku
S. Joanidis: Novodobé řecké zvyky a hudebně-taneční tradice
I. Hlavatý: Taneční a písňový folklór v životě řecké minority na Jesenicku
K. Growka: Jesenická výtvarná scéna a lidová tvořivost po roce 1945
K. Growka: Podklady k místopisu českého ochotnického divadla v okrese Jeseník po roce 1945
J. Josefíková: Historie amatérského divadla v Jeseníku od roku 1946
K. Tomášek: Kulturní prostředí lázní Jeseník v letech 1945–1960
S. Schupplerová: Pohádky a pověsti na Jesenicku v české literatuře pro děti a mládež v 2. polovině 20. století
K. Growka: In margine jazykové mapy Jesenicka po roce 1945

III. MISCELLANEA

I. Jasińska: Opolski strój ludowy z początku XX wieku. Zarys problematyki
E. Wijas-Grocholska: Lauby na Śląsku Opolskim
Ľ. Mezerová: Architektura a využití jesenického domu na příkladu areálu kosárny v Karlovicích ve Slezsku
K. Toczyńska–Rudysz: Droga do „Gottwaldówki”. Współczesna adaptacja gospodarstwa wiejskiego z końca XIX w. w Kątach Bystrzyckich na Ziemi Kłodzkiej
K. Czech: Gwara i pieśń ludowa jako odzwierciedlenie wielopokoleniowej tożsamości kulturowej mieszkańców Górnego Dorzecza Odry, czyli Górnoślązaków
B. Dorko: Janušov v poválečném období z pohledu novoosídlence

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 12

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2011. 76 s.
ISBN 978-80-86388-87-8 (ZAO)

Články:

† Antonín Roubic – Karel Müller: Inventáře kostelů na Javornicku z roku 1804. I. Fary Jánský Vrch a Bernartice
Jaroslav Skácel: Otazníky kolem dolu Boží požehnání pod Jánským Vrchem u Javorníka ve Slezsku
Milan Palák: Frývaldovský hraničář pplk. Leonard Steinhardt - Skalský (1893 - 1949)

Drobnosti:

Robert Šrek: Neznámý Zítkův gräfenberský plán
Zdeněk Fišer: Daniel Lichard a Priessnitzův nekrolog v Slovenských novinách
Milan Rychlý: Jaroslav Karban, „zapomenutá“ oběť roku 1938
Jan Hauk: Sutě přírodní rezervace Borek u Domašova
Ludmila Dospivová: Bříza – strom roku 2010

XI. svatováclavské mezinárodní setkání v Jeseníku

Historie textilního průmyslu na Jesenicku. Kolektivní monografie. Jeseník 2011. 96 s.
ISBN 978-80-86388-93-9 (ZAO)

P. Popelka: Historie textilního průmyslu na Jesenicku. Stav a perspektivy bádání
S. Binarová – I. Tarabová: Spolupráce s podnikovými archivy textilních podniku na Jesenicku a Krnovsku a současný stav delimitovaných fondů a jejich zpracovanost v Zemském archivu v Opavě
L. Dospivová: Len setý – Linum usitatissimum, tradiční plodina nejen Jesenicka
A. Zářický: Několik poznámek k textilnímu velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou
B. Tinzová: Rody Raymannů a Regenhartů a jejich přínos textilní výrobě na Jesenicku
J. Hradilová: Dr. Karl Hielle – životní osudy textilního továrníka a jeho rodiny v Jeseníku
K. Growka: Ocenění frývaldovské firmy Regenhart & Raymann
Z. Jirásek: K vývoji textilního průmyslu na Jesenicku po roce 1945
M. Neubauerová: Přadlácká škola Arnošta Latzela v Tomíkovicích (1845-1846)
P. Macháček: Základní odborná škola textilní v Jeseníku
V. Vinkler: Moravolen v dobách slávy a dnes
P. Macháček: Zlepšovatel a vynálezce Jaroslav Mikulecký

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 11

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2010. 88 s.
ISBN 978-80-86388-79-3 (ZAO)

Sborník je možno objednat na adrese:
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. l, 790 01 Jeseník
www.muzeum.jesenik.net muzeum@jesenik.net

Články:

Alois Kubík: Proměny Lázní Jeseník – Gräfenberku v druhé polovině 20. století
Pavel Macháček: Vojenské fotbalové kluby na Jesenicku

Drobnosti:

Zdeněk Fišer: Vodoléčba, Amerlingova Budeč a MUDr. Jan Spott
Vladislav Bakončík: Původ obrazů z klášterní kaple P. Marie v Jeseníku
Milan Rychlý: Nerealizovaná kaple v Horním Fořtě
Květoslav Growka: Rukopisné modlitební knížky
Bohumila Tinzová: Nově nalezená díla Josefa Obetha a opravník omylů
Jan Hauk: O jedné zajímavé přírodní památce nad Loučným potokem
Martin Dýma: Zajímavost v muzejním herbáři – zvonek vousatý

X. svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku 2010

Sborník referátů. Jeseník 2010. 150 s.
ISBN 978-80-86388-81-6 (ZAO)

I. SBORNÍK REFERÁTŮ

D. Prix: Středověký kostel Panny Marie (dnes Božího těla) ve Staré Červené Vodě
P. Szymkowicz: Wybrane kościoły księstwa nyskiego wzniesione lub przebudowane w czasach biskupa wrocławskiego Franciszka Ludwika Neuburga (1683-1732)
P. Šopák: Klasicistní architektura Jesenicka let 1790-1850
P. Zatloukal: Kostel Panny Marie v Travné u Javorníku
R. Šrek: Nástin vývoje moderní architektury Jeseníku a Lipové-lázní
Ľ. Mezerová: Typologie vesnických sídel a architektury v Jeseníkách
B. Kettnerová: Architekt Othmar Skrabal: Brno – Jeseník – Mnichov

II. MISCELLANEA

J. J. Kovář: Lidská obydlí na Jesenicku od pravěku do středověku
P. Macháček: Stavební vývoj vodní tvrze v Jeseníku a rekonstrukční práce provedené v letech 1945 – 2010
K. Growka: Od chýší k vilám na Gräfenberku
M. Neubauerová: Krnovský stavitel Ernst Latzel a jeho práce na Gräfenberku
B. Tinzová: Mayerhofer-Höllingenova vila v Jeseníku
M. Rychlý: Stavitelská rodina Utnerů z Javorníku
J. Hradilová: Stavitel Karl Wolf z Jeseníku
E. Pulkrtová: Drobné sakrální památky Jesenicka
J. Glabazňa: Péče o drobné památky na Jesenicku na začátku 21. století
K. Pawlik: Pomniki nagrobne dłuta Josefa Obetha w Nysie i ich fundatorzy
J. Karel: Rýmařovská kaple Navštívení Panny Marie

III. POSTSCRIPTUM

J. Knesl – J. Kynčl: Novostavba Městského úřadu v Jeseníku
V. Milunić: Multikulturní centrum města Jeseníku
Z. Ryška: Revitalizace areálu bývalého kláštera voršilek v Jeseníku

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 10

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2009. 76 s.
ISBN 978-80-86388-71-7 (ZAO)

Sborník je možno objednat na adrese:
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. l, 790 01 Jeseník
www.muzeum.jesenik.net muzeum@jesenik.net

Články:

Peter Knoll: Hydropat Josef Weiss v Anglii
Zdeněk Fišer: Jesenicko a Slovník naučný. K 150. výročí jeho vzniku
Jaroslav Skácel: Svědectví starých hraničních kamenů a skalních rytin

Drobnosti:

Marie Gawrecká: Německé školství na Frývaldovsku v meziválečném období
Michaela Neubauerová - Květoslav Growka: Vzácné cínové poháry ze sbírek jesenického muzea
Jaromír Indra: Válečné pomníky v Jeseníku
Květoslav Growka: Klub filatelistů Praděd (1945-1951)
Milan Ryjáček: Jan Kaller, jezuitský misionář z Jesenicka
Jan Hauk: O jedné z největších konkrecí Jesenicka
Antonín Lyko: Zvířecí přivadrovalci

TINZOVÁ, Bohumila-ČEP, Marian: Sochař Josef Obeth (1874-1961). Život a dílo

Tinzová, Bohumila - Čep, Marian: Sochař Josef Obeth (1874-1961). Život a dílo.
Nakl. VEDUTA Štíty - Zemský archiv v Opavě 2008. 192 s.

Jesenicko s jeho výjimečnými zásobami žuly a mramoru a dvěma odbornými školami pro jejich zpracování se stalo počátkem 20. století doménou zručných kamenických dělníků i umělců-sochařů.
Výjimečně talentovaní žáci odcházeli studovat do Vídně, aby se vesměs vrátili do rodného kraje. Politický vývoj po 2. světové válce, odsun německého obyvatelstva a čtyřicetiletý strašák revanšismem způsobily, že povědomí o těchto umělcích bylo ztraceno, snad s výjimkou Josefa Obetha, jenž zůstal v paměti jesenických občanů víceméně jen jako tvůrce Priessnitzova pomníku.
J. Obeth se narodil 15. 7. 1874 v malé osadě Terezín u Mikulovic na počátku revoluce v kamenoprůmyslu, která pozitivně poznamenala hospodářský rozvoj celého kraje. Jeho otec byl provozním mistrem lomu ve Velkých Kuněticích, kam svého syna často brával. V roce 1887 nastoupil na tehdy čerstvě otevřenou odbornou kamenickou školu do Supíkovic. Zde se jeho talent projevil naplno, už jako žák vynikal v praktické výuce a modelování. Po absolutoriu Státní školy uměleckých řemesel ve Vídni studoval v ateliéru sochařství na akademii výtvarných umění pod vedením profesorů Kaspara von Zumbusche a Edmunda Hellmera.
O jeho dalším osudu rozhodla do velké míry zakázka, kterou dostal od ministerstva kultu a vyučování v roce 1898. Měl tehdy vytvořil sousoší Vidění sv. Františka pro gymnaziální kostel ve Vidnavě. Definitivní návrat na Jesenicko znamenala druhá, tentokráte ještě prestižnější zakázka z r. 1902 na monumentální pomník k uctění památky V. Priessnitze, zakladatele lázní na Gräfenberku. Poté již byl Obeth jako uznávaný sochař zahrnut objednávkami. Dlouhý seznam jeho děl obsahuje nejen památníky, náhrobky a pomníky padlým, ale také výzdobu veřejných i soukromých budov. K jeho aktivitám patřilo i restaurátorství. I po odsunu v roce 1946 zůstával dále činný až do vysokého věku. Zemřel 18.9.1961 ve svém novém domově, v německém Bad Säckingenu.
Kniha si klade za cíl představit Obetha nejen jako sochaře jesenického regionu. Řadu děl se podařilo identifikovat až nyní, a to především vzhledem k jejich velkému geografickému rozptylu. Obeth byl totiž doslova umělcem středoevropským – jeho realizace lze dodnes najít ve Vídni, na zámku Roztěž u Kutné Hory, na jižní i střední Moravě a kromě vlastního Jesenicka také v české části Slezska i v polském příhraničí. Velkým přínosem publikace je katalog všech známých Obethových děl, kterých je na 160. Ty práce, které se podařilo identifikovat, jsou představeny také v obrazové dokumentaci, ať již na dobových fotografiích, nebo současných snímcích, jejichž autorem je Marian Čep ze sdružení Příznivci kamenických a sochařských děl na Jesenicku. Publikace má 192 stran a obsahuje mj. také podrobné německé a polské resumé, česko-německý a německo-český místní rejstřík. Také velké obrazové přílohy mají trojjazyčné popisy.

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 9

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2008. 100 s.
ISBN 978-80-86388-59-5 (ZAO)

Sborník je možno objednat na adrese:
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. l, 790 01 Jeseník
www.muzeum.jesenik.net muzeum@jesenik.net

Články:

F. Heiduk: Salvatore Ignatius Pintus. Vita minutatim
V. Štěpán – J. Štěrbová: Historie skláren na Jesenicku v Ramzové a Dolní Lipové
M. Neubauerová: Římskokatolická církev na Jesenicku v letech 1945-1956

Drobnosti:

L. Abt: K historii Českého pramene a pomníku na Gräfenberku
M. Vaňourek: Frývaldovští hraničáři
Z. Gába: Nález velkého bludného balvanu v Mikulovicích
J. Indra: Pohlednice vydavatelství C. Schröter ve Vratislavi z roku 1897
A. Frank: Budování mléčnice v JZD Jeseník-Bukovice (Vzpomínka na léta 1960-1963)
J. Hauk: Geologické expozice ve městě Jeseníku
V. Bakončík: Zlatohorské zlaté valouny
A. Lyko: Teplomilné druhy brouků i na Jesenicku
M. Buchlovský: Znovuobjevování technických památek Jesenicka

VIII. svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku 2008

Sborník referátů. Jeseník 2008. 102 s.
ISBN 978-80-86388-65-6 (ZAO)

DOMŮ DO ŘÍŠE!“ Rok 1938 na Jesenicku ve světle literatury a pramenů SOkA Jeseník (formát PDF)
Mgr. Jana Hradilová, Státní okresní archiv Jeseník

HEIM INS REICH!“ Das Jahr 1938 in der Region Jeseník im Lichte der Literatur und der Quellen des Staatlichen Kreisarchivs Jeseník (formát PDF)
Mgr. Jana Hradilova, Staatliches Kreisarchiv Jeseník

I. SBORNÍK REFERÁTŮ

1918
M. Gawrecká: Němci ve Slezsku a vznik ČSR
Z kroniky města Frývaldova
1938
J. Hradilová: "Domů do Říše!" Rok 1938 na Jesenicku ve světle literatury
a pramenů SOkA Jeseník
Z kroniky farního úřadu Frývaldova
† R. Ohlbaum: Můj podzim 1938
Z archivních pramenů: Seznam antifašistů v Horních Hošticích
1948
† T. Knopp: Politický převrat v Československu v únoru 1948 a jeho
následky na Jesenicku
Z kroniky obce Dolní Lipové
"Perlička" ze soudních spisů
1968
P. Piotrowski: Účast Polské armády na intervenci v Československu
Z kroniky MNV Písečná
Fotokronika srpnových dnů v Jeseníku
"Perlička" lidové tvořivosti

II. MISCELLANEA

K. Growka: Jesenicko v letech 1918-1938 očima pomocných věd historických
J. Hauk: Léta osudových osmiček v geologickém světě Jesenicka
Z. Doubravský: Srpen 1968 a jeho následky v Šumperku

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 8

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2007. 80 s.
ISBN 978-80-86388-48-9 (ZAO)

Sborník je možno objednat na adrese:
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. l, 790 01 Jeseník
www.muzeum.jesenik.net muzeum@jesenik.net

Články:

B. Csoma: Miklós Wesselényi, korespondence a deníkové záznamy z léčebného pobytu ve Frývaldově
Z. Fišer: „Wodolékař“ Jan Šulek
P. Popelka: Počátky železnice na Jesenicku

Drobnosti:

B. Tinzová: Z lázeňského skicáře Samuela Birmanna
K. Growka: Zapomenutá archivářka Vlasta Kamencová-Smolková
R. Musil: Jeden pohraniční incident roku 1919
J. Hradilová: Ex libris Karla Maxmiliána z Fragsteinu
A. Lyko: Zajímavé dřeviny zámeckého parku v Kobylé
M. Dziedzic: Praděd za německé okupace

VII. svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku

Sborník referátů. Jeseník 2007. 158 s.
ISBN 978-80-86388-56-4 (ZAO)

I. SBORNÍK REFERÁTŮ

K. Pawlik: Księstwo nysko-grodkowskie biskupów wrocławskich
J. G. Stanzel: Kirchliche Organisation, insbes. Pfarreiorganisation im Freiwaldauer Gebiet
vom 18. Jahrhundert bis Gegenwart
H. Hauke: Die Kirche der Region Jeseník im Zeitalter des Josefinismus
P. Tesař: Opavské františkánky v Jeseníku – krátká epizoda v dějinách kongregace
Milosrdných sester III. řádu sv. Františka
H. Reinelt: Religiöse Orden in Altvatergebirge
P. Szymkowicz: Problem ujednolicenia granicy administracji państwowej i kościelnej
na pograniczu nysko-jesenickim, w XX wieku
T. Vítek: Obnova fasád zámku Jánský Vrch v Javorníku
E. Pulkertová: Kostel sv. Františka ve Vidnavě
L. Mlčák: Zvony na Jesenicku
D. Polách: Křesťanské tradice v Travné
L. Králová: Postavení a práce kněží v regionální historii na Jesenicku
B. Tinzová: Perzekuce katolického duchovenstva komisariátu Jeseník v letech 1938-1945
Z. Kravar: Prameny církevní provenience pro oblast Jesenicka ve fondech Zemského
archivu v Opavě
J. Hradilová: Stav zpracování církevních fondů ve Státním okresním archivu Jeseník

II. MISCELLANEA

† R. Zuber: Z dějin jesenické farnosti
K. Growka: Kříž jesenického probošta?
M. Filipová: K nejstarší fázi výstavby hřbitovního kostela v Javorníku-Vsi
V. Bakončík: Poznámka k inspiračním zdrojům obrazu Panna Marie Pomocná
Zlatohorská
J. Knoz: Farář Anton Johann Schweindler z Dolního Domašova
J.G. Stanzel: Filosoficko-teologická vysoká škola a kněžský seminář ve Vidnavě
v letech 1899-1945
J. Indra: Mincování niského knížete a vratislavského biskupa Filipa Gottharda Schaffgotsche v roce 1748 v Cukmantlu

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 7

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2006. 78 s.

Sborník je možno objednat na adrese:
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. l, 790 01 Jeseník
www.muzeum.jesenik.net muzeum@jesenik.net

Obsah:

H. D. Hentschel: Od léčení studenou vodou k přírodnímu léčebnému postupu
R. Zuber: Zlatohorský mincmistr Jan Jakub Husser
K. Growka: Javornická causa kardinála Bertrama
B. Czechowicz: Úvahy o reliéfu z roku 1505 na zámku Jánský Vrch
Z. Filip: Památník spisovatele Hermanna Lönse v Jeseníkách
M. Dziedzic: Pramen k hospodářským dějinám Jesenicka
K. Müller: Nově zjištěné pečeti obcí na Jesenicku

V. svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku

Sborník referátů. Jeseník 2005. 70 s.
ISBN 80-86388-35-2 (ZAO)
ISBN 80-903430-6-6 (VMJ)

Sborník k historickému semináři na téma 100 let od zpřístupnění první muzejní expozice v Jeseníku, tehdejším Frývaldově, poskytuje souhrnné informace z dějin muzejní práce na celém Jesenicku (M. Neugebauerová). Jednotlivě jsou podány přehledy o muzejnictví a jeho osobnostech ve Vidnavě (P. Müller, D. Krömer), Javorníku (L. Králová) a Žulové (P.Müller). Najdeme zde přehled archivních pramenů o muzejnictví Jesenicka uložených v ZAO (Z. Kravar) a SOkA Jeseník (K.Growka, B. Tinzová). Je podán přehled muzeí i v Nise, dnes Polsko (K. Pawlik). Ztráty původní muzejní sbírky zjišťovala M. Brachtlová podle časopisu Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Öst.Schlesiens. Tématicky jsou představeny současné sbírky archeologické (J. Kubica) a geologické (J. Hauk). Závěr sborníku tvoří medailonky vlastivědných pracovníků.

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 6

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2005. 84 s.

Sborník je možno objednat na adrese:
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. l, 790 01 Jeseník
www.muzeum.jesenik.net muzeum@jesenik.net

Obsah:

R. Mahel: Stanovení státní hranice v niském knížectví v rámci nové slezské hranice po míru vratislavském 1742
P. Popelka: Státní silniční politika na Jesenicku v 2. polovině 19. století
R. Musil: Návštěva litevského prezidenta v lázních Dolní Lipová
M. Neubauerová-Brachtlová: Skorošická Kalvárie – neznámé dílo Bernarda Kutzera
B. Tinzová: Tajemství Priessnitzovy Rodinné knihy o vodě
L. Kiss: Sliezčan František de la Rose (1738 – 1805)
K. Growka: Zapomenutý archivář Josef Dvořák
Trunečkovi: Z historie jesenických skautů
J. Munzar – S. Ondráček: Srážkový rekord z Jesenicka stále nepřekonán
A. Lyko: Rostlinní přivandrovalci

TINZOVÁ, Bohumila: Hydropat Josef Weiss (1795 – 1847) a jeho synové

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2004. 20 s.

K největším osobnostem města Jeseníku – vedle Priessnitze – patřil jeho konkurent Josef Weiss. Ale jen do roku 1842, kdy vodoléčebný ústav uzavřel a odjel získat si slávu do Anglie. Odtud příznačnější titul „hydropat“ – vedle Priessnitzova obligátního „vodní doktor“. Jeho život je však pro nás plný záhad. A na jejich odhalení se autorka pokusila přijít. Čtenář se konečně dozví, kde původně stával Weissův léčebný dům. A na vzácné pohlednici vidí, kde visela pamětní deska na jeho dva syny – dvojčata Gustava a Edmunda, kteří šířili slávu rodného města jako univerzitní profesoři v Praze a ve Vídni. Zároveň však nezastírá, že některé okolnosti Weissova života již asi nikdo nerozřeší, jako kupř. jeho sporné působení ve Zlatých Horách, kde jde asi o záměnu dvou osob, či o snad reklamní sebechválu údajných doktorátů z Anglie. Drobná brožura s cennými vyobrazeními dobových dokumentů je jen malou splátkou dluhu, kterou vůči těmto našim rodákům máme.

IV. svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku

Sborník referátů. SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2004. 88 s.

První část sborníku má širší charakter – je obrazem literatury německé v našem regionu do r. 1945. Zahrnuje i pohledy do Slezska rozděleného státní hranicí r. 1742 – popisuje, v jaké situaci se ocitli čeští literáti v Prusku. Badatele vystupující na konferenci zaujali i polští autoři píšící o Jeseníku.
Úvodní stať celého sborníku z pera literárního historika a kritika Mgr. Libora Martinka, Ph.D. ze Slezské univerzity v Opavě podává obecná východiska literárněhistorického výzkumu literatury z Jesenicka po r. 1945. Jeho závěry tvoří druhou část sborníku (s. 54-87), tedy přehled prózy a poezie Jesenicka po r. 1945.
Nejvýraznějším spisovatelům, kteří se svým dílem dotkli našeho kraje – Oldřichu Šuleřovi a Vladimíru Körnerovi, jsou ve sborníku věnovány samostatné statě.

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 5

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2004. 80 s.

Sborník je možno objednat na adrese:
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. l, 790 01 Jeseník
www.muzeum.jesenik.net muzeum@jesenik.net

Obsah:

M. Kočka: Cholera a převratný způsob její léčby V. Priessnitzem
J. Helfricht: Priessnitzův zeť Jan Ripper a jeho vztah k Lahmannovu sanatoriu v Drážďanech
J. Lubos-Kozieł: Sbírka obrazů biskupa Heinricha Förstera a její pozůstatky na zámku Jánský Vrch
B. a J. Roubíkovi: Proměny obce Horní Údolí
M. Migała: Tradice Priessnitzovy a Kneippovy léčby v lázních Glucholazy
G. Źmuda: Ferdinandovy lázně v Glucholazech
K. Growka: Svědectví o nucených pracích na Jesenicku
M. Neubauerová: Ikonografie Frývaldova a Gräfenberku
J. Fröhlich: Archeologické doklady zlatorudných mlýnů v okolí Zlatých Hor
M. Rychlý: Botička pro štěstí
A. Lyko: Dravci a sovy na Jesenicku

GROWKA, Květoslav: Českoslovenští legionáři okresu Jeseník

Napsal a uspořádal Květoslav Growka. SOkA Jeseník 2003, s. 28, ROZEBRÁNO

Legionari okresu Jesenik (formát PDF)

Do edice celostátního soupisu legionářů přispěl také jesenický archiv i přes zásadní metodickou překážku. Jako podklady pro vyhledávání leginářů z jesenického okresu sloužily údaje o domovské příslušnosti. Podle nich působila na Jesenicku řada legionářů, ovšem osob zde nenarozených, zejména příslušníků československé vojenské posádky, finanční stráže, železničářů a osob ve státní službě. Jediným legionářem – rodákem z okresu Jeseník – byl ruský legionář Herman Jung. Na jeho životním osudu pak lze sledovat zauzlený vývoj Československa. Brožura byla vydána právě k 85. výročí vyhlášení ČSR. Proto do ní autor zařadil i obecné pasáže, které mají osvětlit podíl legií na jejím vzniku. Přehledně, byť stručně osvětlil vývoj okresu Jeseník v letech 1918-1938 a na příkladech několika legionářů podal i jejich životní osudy po 2. světové válce a zejména po r. 1948, kdy československé legie upadly u komunistické moci v nemilost. Útlá brožura je vybavena řadou zajímavých fotografií, které z ní činí publikaci překračující lokální význam.

MÜLLER, Karel: Pečeti a znaky obcí na Jesenicku

SOkA Jeseník 2003, s. 80

Naše heraldická a sfragistická literatura věnovala až do poč. 90. let min. století takřka výhradně pozornost znakům a pečetím měst a historických městeček. Platí to i pro Jesenicko v případě Bílé Vody, Javorníku, Jeseníku, Zlatých Hor, Vidnavy a Žulové. Obnovení obecní samosprávy zákonem č. 367/1990 Sb. umožnilo užívat obecní symboly všem obcím ČR. Pozornost se tak zaměřila na podoby pečetních znamení obcí, které svůj znak a prapor nikdy neměly a rozhodly se jej prostřednictvím rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR získat. Publikace seznamuje veřejnost s výsledkem tohoto procesu. Ke svým historickým znakům se přihlásila města, s výjimkou Javorníku a Vidnavy, kteří nemají doposud schválenou podobu městského praporu. Z ostatních samostatných obcí již využily práva požádat o udělení symbolů všechny s výjimkou Vápenné a legislativně neošetřeným znakem Bernartic. Autor uspořádal obce abecedně, doplňuje je kresbami pečetí a barevným vyobrazením nových symbolů. Soupis se však též týká i historických obcí a osad, které nemohou mít vlastní symboly, zde čtenář najde kresbu pečeti, pokud existovala. Jeseničtí tam tedy najdou i Seč, Pasíčka, Adolfovice, Dětřichov či Bobrovník.Všechny podoby pečetí a znaků jsou doprovázeny chronologickým výkladem o jejich vzniku a užívání včetně odkazů na literaturu a prameny. Titulní stranu přehledné a přitom odborně zdatné publikace zdobí vyobrazení nejstarší pečeti Jeseníku, snad z r. 1509.

II. a III. svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku

Sborník referátů. SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2003. 74 s.

Součástí již tradičních svatováclavských setkání v Bílé Vodě a Jeseníku u příležitosti státního svátku 28. září je i historický seminář. Třetí ročník byl vymezen tématem Osobnosti průmyslu a vědců a jejich podíl na rozvoji regionu, které navazovalo na předchozí ročník s názvem Osobnosti Jeseníků a Slezska, které se nedostaly do čítanek. Sborník je pak společným výstupem z obou ročníků.
P. Popelka představuje úvodem strukturu průmyslu na Jesenicku počátkem 20. století, P. Šopák připomíná zajímavé návrhy a realizace staveb Jesenicka z dílen významných architektů, Z. Kravar hodnotí zásluhy slezského archiváře a historika dr. Rudolfa Fitze, rodáka z Malé Kraše. O kaplanovi a katolickém spisovateli Š. Peřichovi píše A. Szyndzielorz. V dalším bloku najdeme referáty pracovníků pořádajících institucí - VMJ a SOkA Jeseník: M. Neubauerová nastiňuje podnikatelský rozmach rodiny Latzelů, J. Hauk představuje výčtem osobnosti zabývající se geologií Jesenicka a A. Lyko referuje o působení archeobotanika dr. A. Fietze. O životních osudech lázeňského lékaře v Dolní Lipové Karla Schrotha jun. napsala J. Hradilová. K. Growka připravil medailony jesenického faráře preláta J. Neugebauera a lázeňského lékaře z Gräfenberku E. Emmela. Sondu do vývoje cechů ve Vidnavě provedla B. Tinzová. O činnosti kněze Skowronka v Glucholazech referuje G. Źmuda.

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 4

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2003. 70 s.

Sborník je možno objednat na adrese:
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. l, 790 01 Jeseník
www.muzeum.jesenik.net muzeum@jesenik.net

Obsah:

R. Kincel: Polští návštěvníci Jeseníků a lázní Gräfenberk v 19. století
V. Pitucha: Literární zpracování pověsti o Gideonu Timmlingovi z Jánského Vrchu od B. H. Wittka
P. Pałys: Ziemia Nyska w stosunkach polsko – czechosłowackich w latach 1945 – 1947
M. Kočka: Katedra vodoléčby na Gräfenberku ?
Z. Fišer: Popis gräfenberských lázní a první medailon V. Priessnitze v českém tisku
B. Czechowicz: Model vratislavského kostela sv. archanděla Michaela na zámku Jánský Vrch
R. Musil: Causa faráře z Nových Vilémovic
M. Dziedzic: Pamětní knihy horských chat sudetského pohoří v českých archivech
M. Rychlý: Archeologické střípky z Jesenicka
J. Dohnal a kol.: Výsledky geofyzikálního měření na severním okraji města Jeseníku

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 3

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2002. 62 s.

Sborník je možno objednat na adrese:
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. l, 790 01 Jeseník
www.muzeum.jesenik.net muzeum@jesenik.net

Obsah:

M. Kočka: Testament Vincenze Priessnitze
L. Kiss: V. Priessnitz a vodoliečba – očami uhorského básnika Mihálya Tompu
J. Večeřa: Historie dolování ve zlatohorském rudním revíru
B. Czechowicz: Jawornicki zabytek śląskiego starożytnictwa
R. Zuber: Pokusy o výrobu cukru z javorové šťávy na Jesenicku v letech 1811-14
M. Dziedzic: Korbel javornického cínaře
M. Dziedzic: O potomcích Joh. Nep. Rusta
M. Filipová: K restaurování obrazu Josefa Kalasánského na Jánském Vrchu
K. Growka: Schránka z pomníku padlým v Domašově
M. Brachtlová: Nové poznatky k autorství piaristického kostela Navštívení P. Marie v Bílé Vodě
M. Rychlý – F. Kolář: Výsledky archeologického výzkumu na Jánském Vrchu
K. Müller: Privilegia fojtství v Uhelné

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 2

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2001. 66 s.
Sborník je možno objednat na adrese:

Sborník je možno objednat na adrese:
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. l, 790 01 Jeseník
www.muzeum.jesenik.net muzeum@jesenik.net

Obsah:

R.Musil: Kati a katovny na Jesenicku v 17. a 18. století
B. Tinzová: Klášter voršilek ve Frývaldově jako centrum vzdělávání dívek 1881-1948
J. Hradilová: Internace německého obyvatelstva v adolfovickém táboře 1945-1946
D. Pfütznerová: Tajemství vily Erwina Weisse v Jeseníku
D. Polách: Nejasnosti kolem realizace Českého pomníku na Gräfenberku
K. Growka: Památky z kostelní věže ve Staré Červené Vodě
M. Dziedzic: Z galerie umělců Jesenicka – Bernhard Krause a Ferdinand Martius
gw: Nález letounu z 2.světové války
K. Müller: Pečeť vidnavského kolektora ze 2. pol. 18. stol.
M. Rychlý: Archeologické výzkumy Vlastivědné muzejní společnosti v r. 2000
F. Lemon: Kolibříci Jesenicka

JESENICKO. Vlastivědný sborník, sv. 1

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 2000. 54 s.
Sborník je možno objednat na adrese:

Sborník je možno objednat na adrese:
Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké nám. l, 790 01 Jeseník
www.muzeum.jesenik.net muzeum@jesenik.net

Obsah:

Z.Machálek: Vincenz Priessnitz - osobnost tisíciletí
L.Kiss: Najslávnejší uhorský pacient V.Priessnitza: barón Miklós Wesselényi (1796-1850)
P.Szymkowicz: Polská meziválečná emigrace na Gräfenberku
M.Brachtlová: Internace řádových sester na Jesenicku (1950-1951)
K.Growka: Dukát v makovici věže zámku Jánský Vrch
K.Growka: Numismatické památky z kostela v Černé Vodě
M.Rychlý: Archeologické výzkumy Vlastivědné muzejní společnosti v r.1999
Priessnitzův pomník v Poznani
Maďarský pomník na Gräfenberku
Padlí v 1.světové válce z Jesenicka
J.Knoz: Havárie letadla v Bělé-Waldenburgu
F.Lemon: Vzácný tis červený na Jesenicku

Vincenz Priessnitz (1799-1851). Almanach k 200.výročí narození

SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník 1999. 106 s., nestr.příl.

Mezinárodní kolektiv autorů předložil veřejnosti pohled na Priessnitze ze širokého úhlu. Přibližuje jej jako fenomén, který je nutno zaznamenat a všimnout si jeho ohlasů v Německu, ve Francii i v bývalém Uhersku. Almanach mapuje osudy Gräfenberku po Priessnitzově smrti, spojuje osobnost léčitele s hospodářským rozvojem Frývaldova a světově známých lázní do roku 1938, všímá si architektury lázní. Mimo spisovatele M.Kočky, který se zabývá Priessnitzovou biografií, nacházíme v publikaci stanoviska Německého svazu přírodního lékařství, balneologů, Moravsko-slezského sudetského horského spolku a Muzea umění v Olomouci. Cenný je pohled na Priessnitzovy památky v místních muzejních sbírkách i na archivní doklady, které má k této problematice Státní okresní archiv v Jeseníku. Almanach má německá a anglická resumé a bohaté obrazové přílohy včetně Priessnitzova rodokmenu.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace