obsah Bayera


O b s a h
Předmluva

Krátký geografický a historický přehled Vévodství Těšínského

Město Fryštát a jeho okolí, poloha a geografický svéráz

Statistické údaje, budovy, počet obyvatel, jazyk a náboženství

I. díl


První oddíl

A) Dějiny Fryštátu. O vzniku města a jeho názvu

Městský znak

O době zavádění křesťanského náboženství ve Fryštátě

O reformaci

O protireformaci

Protestantský kostel potlačený při svém vzniku
B) Město Fryštát v době svého rozkvětu

Panství Fryštát a jeho pánové

Jeho Excelence pan Jan hrabě z Larischů-Mönnichů, jeho předkové a potomci

Spojení jména a rodového znaku Larischů-Mönnichů potvrzuje císař Leopold II. 24. ledna 1791

Korunní princ arcivévoda Rudolf ve Fryštátě

Privilegia města

Cechy a jejich výsady

Bývalý špitál na Dolním předměstí

Bývalý špitální kostel sv. Bartoloměje a Ondřeje na Dolním předměstí

Kdysi existující kaple sv. Mikuláše na Horním předměstí
C) Osudové rány města. Války

Švédská likvidace

Rok 1848

Rok 1866

Jiné události, které porušily klid

Požáry

Povodně, epidemické nemoci, zemětřesení
I. díl

Druhý oddíl

A) Jednotlivě o městě a jeho předměstích

Bonkov

Mizerov

Nové město, čili Bělidlo a Špluchov

Vydmuchov

Živnosti a řemesla obyvatel

Týdenní a výroční trhy

Hostince a ubytovací domy

Kavárny

Jednatelství pojišťoven

C. k. okresní úřady

C. k. Okresní hejtmanství a c. k. Okresní soud

C. k. Daňový úřad

C. k. notariát a advokátní kancelář

C. k. okresní velitelství četnictva

C. k. finančně kontrolní okres

C. k. poštovní úřad

C. k. telegrafní stanice

Městská kancelář

Jmění města

Městský pivovar

Radniční věž a bývalá radnice

Hraběcí Larisch-Mönnichovský zámek

Hraběcí park ve Fryštátě

Obora s budovami tam se nacházejícími a jezdecká škola

Hraběcí stáj

Nadace chudých Jana hraběte z Larisch-Mönnichů

Městská národní škola

O Janu Langerovi, který se proslavil velkou učeností

Zdravotnictví

Městští lékaři

Panští lékaři

Zvěrolékařství

Městská lékárna

Zásobování vodou

Socha sv. Jana na náměstí

Socha sv. Patrika Irského u farního kostela

Mramorový kříž u farního kostela

B) Zbožná přání

Koupaliště

Dobrovolná požární ochrana

Škola tělocviku

Pěvecký spolek

Hudební spolek

Zkrášlení města a plynové osvětlení

C) Farní kostel zasvěcený Povýšení kříže

O osudech farního kostela

O někdejší vnější a vnitřní podobě kostela

O nynější vnitřní podobě kostela

Zvony na věži farního kostela

Věžička „sanctus” farního kostela

O majetku a jmění farního kostela

O patronátě farního kostela

Filiální kostelík sv. Marka

O osudech tohoto kostelíka

Vysvěcení tohoto kostela

Jmění tohoto kostela

Zvony na věži kostela sv. Marka

O starém hřbitovu u farního kostela

Hřbitov u kostela sv. Marka

Nynější všeobecný hřbitov

Filiální kostel v Petrovicích, náležející k fryštátskému farnímu kostelu

Fara ve Fryštátě

Osudy fary a bytu na faře

O farním patronátu

Farní majetek v Darkově

Farní majetek v Petrovicích

O právech fary

Bývalé naturálie

O vybírání desátků fryštátskou farou

O někdejším pivním a rybném deputátu

O farských břemenech

O fryštátských farářích

Farář Matyáš Oppolsky

Farář Josef Dostal

Farář Josef Plasun

Farář Karel Hudietz

Izraelitský templ

II. díl

První oddíl

A) Všeobecné poměry okresu fryštátského

Továrny, pivovary a doly

Továrny a pivovary

Doly

Okresní silnice

Silniční fond

Kontribuční fond

Okresní silniční výbor

C. k. okresní odhadní komise pro pozemkovou daň

C. k. okresní cejchovní úřad

Okresní spolek učitelů

Školní krejcarový spolek

Okresní spolek vojenských veteránů

II. díl

Druhý oddíl

B)Jednotlivě o vesnicích a koloniích (osadách) patřících k okresu

O obydlích, mravech, obyčejích a odívání venkovského lidu

Popis jednotlivých vesnic a kolonií (osad) v abecedním pořádku (pozn. podle počátečních písmen německých názvů obcí)
Albrechtice

Staré město,
Olšiny

Darkov

Doubrava,
kamenouhelné doly v Doubravě,
Oplíží - U plizdy (německý název osady „Oplisch”)

Karviná,
ředitelství průmyslových podniků v Karviné,
kamenouhelné doly v Karviné,
farní kostel v Karviné, škola, etc.,
Hrabě Jindřich z Larischů-Mönnichů a zámek Solca,
Solca

Horní Kačice,
Dolní Kačice,
Svinovice,
Otrembov

Velké Kunčice,
Rudnik

Malé Kunčice

Lazy

Louky,
Obora (Podobora),
Lokálie Louky

Dolní Marklovice,
Horní Marklovice

Orlová,
pan Richard sv. pán z Mattencloitů na Orlové,
Uhelné doly v Orlové,
Katolický kostel v Orlové,
Evangelický kostel a sv. náboženská obec v Orlové,
Farář pan Alfréd Klapsia

Petrovice,
Továrna na sodu v Petrovicích,
Lokálie Petrovice

Prstná

Poruba

Ráj,
Starší linie Jiřího sv. pána z Bessů a Chrostinů
Rodový erb

Dolní Žibřidovice,
pan baron Emerich z Mattencloitů,
železniční zastávka a železniční viadukt,
kostel Matky Boží,
Horní Žibřidovice,
Kotucz

Stonava,
Švédský pahorek
Kateřina (osada ve Stonavě)

Prostřední Suchá

Dolní Suchá,
Kašpárkovice

Horní Suchá

Závada

Přehled okresu fryštátského (statistické údaje)

Poznámky autorovy