Stacks Image p2_n16

Zemský archiv v Opavě

Úřední deska

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – právník

Ředitel Zemského archivu v Opavě jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa „odborný rada – právník“ v oboru služby 29. Legislativa a právní činnost.

Místem výkonu služby je Opava.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup do služby na tomto služebním místě je září 2018.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě spočívá v:

  • výkonu komplexních právních činností v oboru státní služby a archivnictví, vypracovávání právních výkladů a stanovisek, aplikaci právních předpisů a zastupování služebního úřadu v soudních a obdobných případech,
  • posuzování práv na náhradu škody a na zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,
  • prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 18. 5. 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava, nebo osobně podané do podatelny služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (formát PDF)

Žádost o přijetí do služebního poměru (formát DOCX)