Stacks Image p2_n16

Zemský archiv v Opavě

Ceník

Archiválie uložené v Zemském archivu v Opavě jsou zájemcům předkládány ke studiu ve studovnách jednotlivých vnitřních organizačních složek podle místa uložení. Podmínky nahlížení do archiválií ve studovnách archivu jsou upraveny zákonem o archivnictví č. 190/2009 Sb. a badatelským řádem.

Na základě žádosti archiv také sám vyhledává v uložených archiváliích informace a dokumenty pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob a pořizuje z nich výpisy, opisy a kopie, popřípadě zpracovává rešerše.

Tyto úkony jsou zpoplatňovány.

Úkony pro úřední potřebu

Pro úřední potřebu se vydávání výpisů, opisů, kopií archiválií a jejich případné ověřování řídí zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (položka 3 a 4 sazebníku, který je přílohou zákona).

Ceník služeb poskytovaných Zemským archivem v Opavě (2015)
(formát PDF)

Sazebník úhrad za poskytování informací Zemským archivem v Opavě (2015)
(formát PDF)