Stacks Image 45

Státní
okresní
archiv

OLOMOUC

Badatelna

Veškerý archivní materiál našich archivů je postupně evidován a katalogizován v elektronických databázích. U digitalizovaných dokumentů je možno danou archiválií komfortně prohlížet ve vysokém rozlišení. Kliknutím na dlaždici reprezentující požadovaný druh archiválií se přenesete do aplikace DIGITÁLNÍ ARCHIV se zobrazením všech aktuálně dostupných záznamů příslušné databáze našeho archivu. Podrobnější informace o struktuře a zdrojích dat naleznete v příslušné sekci NÁPOVĚDY aplikace.

 • ARCH. FONDY

  Záznamů: 3 421

 • POMŮCKY

  Záznamů: 1 855

 • INVENTÁRNÍ Z.

  Záznamů: 113 724
  Skenů: 1 287 322

 • FOTOGRAFIE

  Záznamů: 3 170
  Skenů: 4 223

 • GRAFICKÉ L.

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • KARTOTÉKY

  Záznamů: 15 732
  Skenů: 454 745

 • KRONIKY

  Záznamů: 90
  Skenů: 15 640

 • LISTINY

  Záznamů: 2 094
  Skenů: 7 987

 • MAPY/PLÁNY

  Záznamů: 1 008
  Skenů: 132

 • MATRIKY

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • OTISKY TYP.

  Záznamů: 2 719
  Skenů: 2 717

 • TYPÁŘE

  Záznamů: 52
  Skenů: 0

 • PLAKÁTY

  Záznamů: 725
  Skenů: 1 064

 • POZEMK. K.

  Záznamů: 591
  Skenů: 334 693

 • SČÍTACÍ OP.

  Záznamů: 2
  Skenů: 0

 • SPOLKY

  Záznamů: 1
  Skenů: 167

 • TŘÍDNÍ VÝK.

  Záznamů: 1 778
  Skenů: 608 623

 • VEDUTY

  Záznamů: 156
  Skenů: 156

 • VIDEO/AUDIO

  Záznamů: 19
  Skenů: 0

 • KNIHOVNA

Badatelnu našeho archivu může navštívit každý zájemce o studium, jenž při své první návštěvě vyplní badatelský list a poté dbá pokynů badatelského řádu a vnitřních předpisů ZA v Opavě, jakož i specifických ustanovení SOkA Olomouc. Lze nahlížet především do zpracovaných fondů, ve kterých se badatel orientuje prostřednictvím archivních pomůcek - inventářů, katalogů a soupisů.

Vedení archivu upozorňuje badatele, že pracovníci archivu jsou osobně přítomným badatelům schopni předložit dokumenty z uspořádaných fondů, opatřených inventářem, zpravidla do 60 minut od sdělení žádosti. Pouze v době od 12.00 do 13.00, když se čerpá polední přestávka na jídlo a oddech, je sice v badatelně zajištěn dozor, ale neprovádí se dovoz nových archiválií. Není tedy nutno provádět složité předběžné písemné objednávky! U předkládání dokumentů z nezpracovaných fondů je třeba oproti tomu většinou ze strany archivu provádět časově náročné vyhledávání a důkladnou přípravu archiválií k předložení (číslování stránek nezpracovaných dokumentů), a tak postupuje archiv v těchto případech podle svých provozních možností v souladu s archivním zákonem a vyhrazuje si sám stanovení časového termínu, v němž budou takové dokumenty připraveny k nahlížení.

Při rezervaci archiválií prostřednictvím mailové zprávy platí v zásadě třicetidenní lhůta pro odpověď, stejně, jako v případě písemného dotazu. Pokud je však záležitost jednoduchá, odpoví archiv v nejkratším možném termínu. Všem badatelům se však doporučuje klást konkrétní detailní badatelské dotazy spíše až při jejich osobní návštěvě v průběhu pohovoru s pověřeným pracovníkem archivu. Badatelé se upozorňují, že archiv jim nevyhradí archiválie, nezahájí-li nahlížení do archiválií do třiceti kalendářních dnů od sjednaného dne pro jejich předložení nebo přeruší-li nahlížení na dobu delší třiceti dnů. Vzhledem k provozním podmínkám a technickým možnostem archivu se badatelům nepředloží více než 5 evidenčních jednotek na jeden návštěvní den.

Badatelna SOkA Olomouc
  • Kapacita a vybavení

   • 37 badatelských míst (společných s olomouckou pobočkou ZA v Opavě)
   • 1 čtečka mikrofilmů
   • stolní počítače pro potřeby badatelů (společně s olomouckou pobočkou ZA v Opavě)
   • bezdrátové připojení k internetu (WiFi) pro badatelské účely
   • zásuvky pro připojení notebooků ke zdrojům elektrické energie
   • uzamykatelné skříňky určené k odkládání osobních věcí

  • Upozornění pro badatele

   Badatelna je střežena kamerovým systémem!

  • Rezervace archiválií

   Na mailové adrese info@ol.archives.cz si můžete rezervovat archiválie ke studiu, pokud nejsou rezervovány již jiným badatelem. Uveďte přesné označení archiválií (fond, inv. číslo, kartón) a datum, ke kterému mají být připraveny.

  Památné knihy SOkA Olomouc:

  • Kniha soudní a památná
   Kniha soudní a památná (Nejstarší litovelská městská kniha)

   Základní údaje

   Název: Kniha soudní a památná (Librum Ciuitatis Litouie).
   Datace: 1359–1577.
   Uložení: Státní okresní archiv Olomouc, fond: Archiv města Litovel, Úřední knihy, inventární č. 108.
   Rozměry: 27 x 34,5 cm.
   Dochování, jazyk: originál, zápisy psány jazykem českým, latinským a německým.
   Psací látka, vazba: Psací látkou knihy soudní a památné je středoevropský pergamen. Kniha má původní gotickou vazbu z dřevěných destiček potažených světlou vepřovicí. Na deskách jsou zbytky původního kování i pozůstatek očka, které bylo používáno k uzavření knihy visacím zámečkem.

   O knize

   Kniha soudní a památná je nejstarší litovelskou městskou knihou. Původně byla kniha zřejmě určena k zaznamenávání rozsudků městského soudu v civilních věcech nesporných při pojišťování práv jednotlivých měšťanů. V 15. století bylo zaměření knihy rozšířeno i o jiné pamětní zápisy, a tak získala charakter knihy památné.

   Kompletní charakteristika a popis knihy: Litovel - kniha soudní a památná (formát PDF)

   Přímý odkaz do Digitálního archivu

  • Kniha památná
   Kniha památná (Nejstarší olomoucká městská kniha)

   Základní údaje

   Název: Kniha památná (Liber actuum notabilium).
   Datace: 1343–1420, 1497.
   Uložení: Státní okresní archiv Olomouc, fond: Archiv města Olomouc, Knihy, inventární č. 95, signatura 166.
   Rozměry: 25,8 x 33,7 cm.
   Dochování, jazyk: originál, zápisy psány jazykem latinským a německým.
   Psací látka, vazba: Psací látkou knihy památné je středoevropský pergamen. Současná vazba knihy ze světlé vepřovice s hladkým povrchem je výsledkem moderního restaurátorského zásahu a napodobuje její původní gotickou vazbu.

   O knize

   Kniha památná je nejstarší olomouckou městskou knihou a vycházíme-li z datace jejího úvodního zápisu ze 7. února 1343, pak spolu s knihami počtů města Brna a památnou knihou města Brna, vzniklými ve stejném roce, náleží k nejstarším městským knihám na Moravě.

   Kompletní charakteristika a popis knihy: Kniha památná (formát PDF)

   Přímý odkaz do Digitálního archivu

  • Kodex Václava z Jihlavy
   Památná kniha olomoucká (Kodex Václava z Jihlavy)

   Základní údaje

   Název: Památná kniha olomoucká (Liber civitatis, kodex Václava z Jihlavy).
   Datace: 1430–1492, 1528.
   Uložení: Státní okresní archiv Olomouc, fond: Archiv města Olomouc, Knihy, inventární č. 97, signatura 1540.
   Rozměry: 26,8 x 37,6 cm.
   Dochování, jazyk: originál, zápisy psány jazykem německým, latinským a českým.
   Psací látka, vazba: Psací látkou knihy památné je středoevropský pergamen. Její vazba, napodobující původní gotickou předlohu, je po moderní převazbě celopergamenová.

   O knize

   Kodex Václava z Jihlavy patří pro svou vnější reprezentativní úpravu k nejcennějším středověkým knižním rukopisům městského archivu olomouckého a nesporně zaujímá přední místo i mezi městskými knihami v českých zemích.

   Kompletní charakteristika a popis knihy: Kodex Václava z Jihlavy (formát PDF)

   Přímý odkaz do Digitálního archivu

  • Kniha památná (Liber secundus civitatis Olomucensis)
   Kniha památná (Liber secundus civitatis Olomucensis)

   Základní údaje

   Název: Kniha památná (Liber secundus civitatis Olomucensis).
   Datace: 1424–1491
   Uložení: Státní okresní archiv Olomouc, fond: Archiv města Olomouc, Knihy, inventární č. 96, signatura 164.
   Rozměry: 22,0 x 31,5 cm.
   Dochování, jazyk: originál, zápisy psány jazykem německým, latinským a českým.
   Psací látka, vazba: Psací látkou knihy památné je papír s filigránem, tvořeným volskou hlavou s očima a s květinou v kruhu na tyči. Její vazba je původní. Kožený pokryv kryje pouze hřbet, kloub a přilehlou část dřevěných desek, které jsou jinak holé.

   O knize

   Sledovaná kniha náleží mezi městské úřední knihy smíšeného charakteru a představuje typ pamětní knihy, nazývané v některých případech „kniha památná“. Kniha památná obsahuje zápisy o běžných správních záležitostech, projednávaných městskou radou a v textu zpravidla řazených převážně podle věcného členění. Záznamy obsažené v knize památné se vztahují k dějinám Olomouce v době husitské revoluce, v době poděbradské a v době korvínské i jagellonské. Sledovaná kniha má v archivní pomůcce shodný název s nejstarší olomouckou městskou knihou (Kniha památná, SOkA Olomouc, AMO, Knihy, inv. č. 95, sign. 166) a podobný název, jako kodex Václava z Jihlavy (Památná kniha olomoucká, SOkA Olomouc, AMO, Knihy, inv. č. 97, sign. 1540). Do reprezentativního kodexu Václava z Jihlavy z ní ovšem byly převzaty četné zápisy.

   Kompletní charakteristika a popis knihy: Kniha památná (Liber secundus civitatis Olomucensis) (formát PDF)

   Přímý odkaz do Digitálního archivu

  • Kniha zápůjček židovských (Registrum judeorum)
   Kniha zápůjček židovských (Registrum judeorum)

   Základní údaje

   Název: Kniha zápůjček židovských (Registrum judeorum).
   Datace: 1413–1428.
   Uložení: Státní okresní archiv Olomouc, fond: Archiv města Olomouc, Knihy, inventární č. 1822, signatura 36.
   Rozměry: 11,3 x 30 cm.
   Dochování, jazyk: originál, zápisy psány jazykem latinským.
   Psací látka, vazba: Psací látkou knihy památné je papír. Novodobá vazba na 4 vazy má desky z vrstveného kartonu potažené pergamenem z vepřovice, které napodobují raně novověkou vazbu. Kromě bordury tvořené dvojlinkou není vazba nijak zdobena. V knize jsou následující filigrány: osmicípá hvězda s kruhem ve svém středu, spodním paprskem se opírá o srpek měsíce, volská hlava s očima a s hvězdou na tyči.

   O knize

   Kniha zápůjček židovských patří do agendy týkající se soukromých práv jednotlivých měšťanů, do série knih pojišťujících práva jednotlivých měšťanů a nižší série knih soudnictví nesporného. Jedná se o rejstřík, do něhož se před městským soudem a pod kontrolou městského fojta zapisovaly úvěrové smlouvy, uzavírané mezi místními Židy a křesťany. Úvěr měl trojí podobu: jednalo se buď o půjčky hotových peněz, o zástavní půjčky, či o obchodní transakce se zbožím.

   Kompletní charakteristika a popis knihy: Kniha zápůjček židovských (Registrum judeorum) (formát PDF)

   Přímý odkaz do Digitálního archivu

  • Řád městské váhy (Wag Ordnunge)
   Řád městské váhy (Wag Ordnunge)

   Základní údaje

   Název: Řád městské váhy (Wag Ordnunge).
   Datace: 1599.
   Uložení: Státní okresní archiv Olomouc, fond: Archiv města Olomouc, Knihy, inventární č. 93, signatura 806.
   Rozměry: 14,0 x 44,0 cm
   Dochování, jazyk: originál, zápisy psány jazykem německým.
   Psací látka, vazba: Psací látkou městské knihy Řád městské váhy je papír. Její vazba je renesanční, na čtyři vazy. Tvoří ji tenké dřevěné desky potažené tmavou kůží zdobenou slepotiskem.

   O knize

   Řád městské váhy je v příslušné archivní pomůcce zařazen mezi knihy městského zákonodárství do nižší série právní knihy a statuty. Kniha zahrnuje řád pro městskou váhu (Wag Ordnunge) s výslovným určením poplatků pro vážení, nakládání a skládání zboží, nařízení o povinnostech vážných a mýtní řád (Maut Register) obsahující soupis mýtních poplatků pro město Olomouc.

   Kompletní charakteristika a popis knihy: Řád městské váhy (Wag Ordnunge) (formát PDF)

   Přímý odkaz do Digitálního archivu

  • Kniha památná a kopiář (Copien, Copeybuch)
   Kniha památná a kopiář (Copien, Copeybuch

   Základní údaje

   Název: Kniha památná a kopiář (Copien, Copeybuch).
   Datace: (1350) 1424–1580
   Uložení: Státní okresní archiv Olomouc, fond: Archiv města Olomouc, Knihy, inventární č. 95 a, signatura 677.
   Rozměry: 23,0 x 31,0 cm.
   Dochování, jazyk: originál, zápisy psány jazykem německým, latinským a českým.
   Psací látka, vazba: Psací látkou knihy památné je papír s filigránem, tvořeným volskou hlavou s očima a s květinou v kruhu na tyči. Kniha má po restaurátorském zásahu novou polokoženou vazbu na 4 vazy s pevnými kartonovými deskami s papírovým povrchem, napodobujícím kůži.


   O knize

   Sledovaná kniha je další městskou knihou založenou Václavem z Jihlavy. Kniha obsahuje kromě ostatních zápisů i kopiář městské korespondence spojený s registry. Kopiáře a registra jsou knihy obsahující opisy listů, v nichž město figurovalo jako příjemce, respektive jako vydavatel. Pro svoji typologickou nevyhraněnost náleží sledovaná kniha mezi městské úřední knihy smíšeného charakteru, a tak představuje také typ pamětní knihy, nazývané v některých případech „kniha památná“.

   Kompletní charakteristika a popis knihy: Kniha památná a kopiář (Copien, Copeybuch) (formát PDF)

   Přímý odkaz do Digitálního archivu

  Státní okresní archiv
  Olomouc

  U Husova sboru 1191/10, 779 00 Olomouc

  +420 585 236 101
  info@ol.archives.cz


  Elektronická úřední podání:

  ID datové schránky: yzmaix7
  e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

  (do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

  Badatelna pro veřejnost

  Pondělí:
  Úterý:
  Středa:
  Čtvrtek:
  Pátek:

  8:00 - 17:00
  8:00 - 15:00
  8:00 - 17:00
  8:00 - 15:00
  zavřeno

  Úřední hodiny

  Pondělí:
  Úterý:
  Středa:
  Čtvrtek:
  Pátek:

  8:00 - 17:00
  8:00 - 14:00
  8:00 - 17:00
  8:00 - 14:00
  zavřeno

  Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Olomouc.

  Digitální archiv

  © 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

  Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace