Stacks Image 45

Státní
okresní
archiv

OLOMOUC

Publikace

Olomoucký archivní sborník č. 21/2023

ISBN 978-80-87632-95-6
ISSN 1214-4711
Vydal: Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Olomouc
Rok vydání: 2023
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 224 stran
Rozměr knihy: 150 x 210 mm

Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat zde: Státní okresní archiv Olomouc, U Husova sboru 10, 779 00 Olomouc

Obsah:

I.

Bohdan Kaňák – Miroslav Koudela: Informace o práci Státního okresního archivu Olomouc v roce 2022
Jan Štěpán: Olomoucká pobočka Zemského archivu v Opavě v roce 2022
Miroslav Koudela: K zpřístupnění archivního fondu Národní jednota pro východní Moravu – ženský odbor Olomouc
Ivana Kubíčková: Spolek Německý dům v Litovli
Vojtěch Krejčí: K zpřístupnění archivních fondů hospodářských družstev
Bohdan Kaňák: Akvizice dosud neznámého opisu Soudního řádu Jindřicha Polana

II.

Hana Seichterová: Podkomoří Markrabství moravského, VIII. část – Hanuš Haugvic z Biskupic
Jana Janišová: Menší zemský soud Markrabství moravského v pramenech z let 1576–1618
Jiří Beran: „...Abychom ihned takových knih imprimování zastavili...“
Antonín Hampl: Šlechta z Bílé Lhoty – Bítovští ze Slavíkovic a Doubravice
Jana Krejčová: Péče o italské uprchlíky a raněné vojíny v Olomouci 1914–1919, jejich lékaři a vojenští kaplani
Jiří Vidlička: Neobjasněný případ přípravy atentátu na prezidenta T. G. Masaryka v Olomouci roku 1922
Tomáš Potěšil: Blížíme se ke stovce. Příspěvek k 95. výročí městské autobusové dopravy v Olomouci

III.

Jan Štěpán: Olomoucká kniha „Causarum criminalibus“ a drobnosti ke katům
Vojtěch Krejčí: Právní vývoj Rolnické elektrárny na Březovém, zapsaného společenstva s ručením obmezeným, Unčovice, ve světle dochovaných archivních pramenů
Jan Andres: Poznámka k Bablerovým překladům Poeova Havrana
František Všetička: Historik – filozof (Jan Drábek)
František Všetička: Začalo to Klicperou (Vladimír Justl)
František Všetička: Anglomoravák (Benjamin Kuras)
Jan Štěpán: K životnímu jubileu 85 let archivářky Heleny Řihákové
Miroslav Koudela: K životnímu jubileu PhDr. Bohdana Kaňáka, Ph.D.
Hana Seichterová: Vzpomínka na PhDr. Stanislavu Kovářovou

IV.

Bohdan Kaňák: Mapy Moravy od Jana Amose Komenského ve Státním okresním archivu Olomouc
Vychází Bibliografie Olomouckého archivního sborníku 1973–2022

Bibliografie Olomouckého archivního sborníku 1973–2022

ISBN 978-80-87632-96-36
ISSN 1214-4711
Sestavil: Mgr. Petr Gajdošík.
Úvodní slovo: PhDr. Bohdan Kaňák, Ph.D.
Vydal: Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Olomouc
Rok vydání: 2023
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 100 stran
Rozměr knihy: 150 x 210 mm

Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat zde: Státní okresní archiv Olomouc, U Husova sboru 10, 779 00 Olomouc

Obsah:

Padesáté výročí vzniku olomouckého archivního periodika (Bohdan Kaňák)

Ediční poznámka
Seznam zkratek
Seznam autorských šifer

Bibliografie Olomouckého archivního sborníku 1973–2022

Jmenný rejstřík
Místní rejstřík
Věcný rejstřík

KOUDELA, Miroslav: Dějiny obce Troubelice

Autor: KOUDELA, Miroslav

ISBN 978-80-87632-85-7 (Zemský archiv v Opavě)
Vydal: Zemský archiv v Opavě – Obecní úřad Troubelice
Rok vydání: 2022
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 304 stran
Rozměr knihy: 230x270 mm
Cena: 280,- Kč

Prodejná publikace. Publikaci je možné poptávat zde:
Obecní úřad Troubelice, Troubelice č. 352, 783 83 Troubelice

Anotace:

Kniha Dějiny obce Troubelice na základě důkladné analýzy dosavadní literatury, zejména však množství historických pramenů, uložených především v Zemském archivu v Opavě, pobočce Olomouc, Moravském zemském archivu v Brně, Státním okresním archivu Olomouc, Vlastivědném muzeu v Olomouci a dalších paměťových institucích, podrobně mapuje historický a společenský vývoj hanácké obce Troubelice, rozložené v podhůří památné hory Bradlo v předhůří Jeseníků, od nejstarších dob až do současnosti. Představuje vůbec první podrobnou syntézu dějin uvedené obce, která byla v minulosti centrem českého jazykového ostrůvku na Uničovsku a doposud patří mezi nejvýznamnější obce tohoto regionu.
Úvodní část knihy je věnována přírodním a geografickým podmínkám a historickému vývoji názvu obce. Vývoj prehistorického osídlení na jejím katastru je rekonstruován na základě podrobného popisu a interpretace archeologických nálezů z místních částí obce a lokalit v jejím blízkém okolí.
Kniha je chronologicky rozdělená do kapitol, které popisují v souladu s interpretací historických pramenů a literatury vývoj obce a jejích místních částí (Lazce, Pískov, Dědinka). Samostatně, ve spolupráci se starostou obce Troubelice Ing. Ondřejem Plačkem, je zpracována část věnovaná současnému stavu obce.
Závěr knihy představují kapitoly zaměřené na historii místního školství, církevních a kulturních poměrů, spolkového života, významné osobnosti Troubelic a jejích místních částí, nemovité kulturní památky na území obce a historické obecní pečeti, znak a prapor obce. Bohatý obrazový doprovod čerpá jak z výše uvedených archivních a muzejních zdrojů, tak i z bohatého obecního fotoarchivu a snímků pamětníků a rodáků obce.

Obsah:

11/ Slovo úvodem
15/ Geografická poloha, přírodní podmínky a popis obce
19/ Historický vývoj místního názvu obce Troubelice a její pomístní názvosloví
23/ Než promluvily první písemné prameny aneb prehistorické osídlení Troubelic a jejich okolí
27/ Obec v nejstarších pramenech
29/ Pod vládou pánů z Vlašimi (1416-1527)
99/ Zlatý věk Boskoviců (1527-1597)
41/ V počátcích vlády Lichtenštejnů (1597-1619)
43/ Třicetiletá válka a její následky (1619-1650)
47/ Poválečná obnova a utužování nevolnictví (1650-1780)
57/ Od josefínských reforem ke zrušení poddanství a oktrojované ústavě (1780-18/19)
65/ Na prahu moderní doby (1850-1914)
88/ Troubelice v letech 1. světové války
87/ Vznik Československa
91/ V meziválečném Československu (1918-1988)
113/ Léta německé okupace (1988-1945)
123/ Troubelice v letech poválečné obnovy (1945-1948)
131/ Poúnorová „socializace“ vesnice (1948-1960)
145/ Troubelice v letech 1960-1989 :
163/ Troubelice po listopadu 1989
181/ Z historie místních částí obce Troubelice
181/ Dědinka
187/ Lazce
199/ Pískov
209/ Z historie školství v Troubelicích
233/ Z historie Náboženské obce Církve československé husitské v Troubelicích
241/ Tělocvičná jednota Sokol Troubelice
253/ Jednota Orel Troubelice
259 Sbor dobrovolných hasičů Troubelice
269/ Sbor dobrovolných hasičů Pískov
272/ Historické pečeti obce Troubelice a jejích místních částí
273/ Znak a prapor obce Troubelice
275/ Kroje v Troubelicích
279/ Nemovité kulturní památky na území obce Troubelice a jejích místních částí
285/ Významní rodáci a osobnosti obce Troubelice a jejích místních částí
291/ Představitelé obce Troubelice v letech 1850-2022
Starostové obce Troubelice v letech 1850-1945
Předsedové Místního národního výboru v Troubelicích v letech 1945-1990
Starostové obce Troubelice v letech 1990-2022
291/ Přehled demografického vývoje obce Troubelice
292/ Základní data z dějin obce Troubelice a jejích místních částí
299/ Slovníček historických měnových a měrných jednotek
301/ Prameny a literatura
Archivní prameny
Prameny uložené mimo archivy
302/ Tištěné prameny
Literatura
304/ Jiné zdroje

Olomoucký archivní sborník č. 20/2022

ISBN 978-80-87632-88-8
ISSN 1214-4711
Vydal: Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Olomouc
Rok vydání: 2022
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 236 stran
Rozměr knihy: 150 x 210 mm

Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat zde: Státní okresní archiv Olomouc, U Husova sboru 10, 779 00 Olomouc

Obsah:

I.
Bohdan Kaňák – Miroslav Koudela: Informace o práci Státního okresního archivu Olomouc v roce 2021
Jan Štěpán: Olomoucká pobočka Zemského archivu v Opavě v roce 2021
Miroslav Koudela: K historii farnosti sv. Michala v Olomouci a zpřístupnění jejího archivního fondu ve Státním okresním archivu Olomouc
Miroslav Koudela: K zpřístupnění archivního fondu Čtenářský spolek Svatý Kopeček
Bohdan Kaňák: Zpřístupnění archivních souborů Městský archiv Litovel a Okresní archiv Litovel
Bohdan Kaňák: Zpřístupnění archivního fondu KSČ – okresní výbor Olomouc

II.

Hana Seichterová: Podkomoří Markrabství moravského, VII. část – Jáchym Zoubek ze Zdětína
Jana Janišová: Ctibor Syrakovský z Pěrkova (nejvyšší písař Markrabství moravského a přísedící manského soudu v Kroměříži)
Jiří Beran: Obsahový rozbor konceptů dopisů olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského s jeho bratry z roku 1592
Antonín Hampl: Ve stínu věhlasných moravských historiků – Berthold Weigel, učitel ze Želechovic
Ingrid Silná: Pěvecký sbor Dalibor v Prostějově
Jiří Vidlička: Policejní ředitelství v Olomouci (1938–1945)


III.
Miroslav Koudela: Cech řemeslníků v Dolanech
Anna Dvořáková: Budova bývalé německé reálky a její slavnostní sál
Vojtěch Krejčí: Působnost pobočky fi rmy ASO, Ander a syn, k. s. Olomouc, v Prostějově v letech 1933–1947 ve světle dochovaných archivních pramenů
Vojtěch Krejčí: Obec Žerotín za druhé světové války, poválečné škody a změny stavu místního obyvatelstva
Jan Andres ml. – Jan Andres st.: Gertrud Kudielka: z Velké Bystřice do dánského Rønne
Jana Morávková: Nerealizované stavby Církve československé v Dolanech
Iveta Hlubinková: Olomouc zpívá – 50. výročí festivalu dětských pěveckých sborů v Olomouci
František Všetička: Zápas o epické vyjádření (Jarmila Marie Skalná)
František Všetička: A já to přijmu (Anna Strnadová)
František Všetička: Vyslyšená (Helena Veličková)
Jan Štěpán: Jubileum Stanislavy Kovářové
Jan Štěpán: Dva jubilanti (K jubileu PhDr. Jitky Balatkové, Životní jubileum Mgr. Arnošta Veselého)
Stanislava Kovářová: Odešel doc. PhDr. Jindřich Schulz, CSc.
Bohdan Kaňák: Vzpomínka na PhDr. Karla Chobota

IV.
Bohdan Kaňák: Výstava „1851–2021: Od konskripcí domácího obyvatelstva k modernímu sčítání lidu, domů a bytů v českých zemích“ v olomouckém státním okresním archivu
Zdeněk Kašpar: Prameny k dějinám Olomouce v 16. století v kopiářích olomouckých biskupů (XIX. část – dokončení)

Olomoucký archivní sborník č. 19/2021

ISBN 978-80-87632-78-9
ISSN 1214-4711
Vydal: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Olomouc
Rok vydání: 2021
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 286 stran
Rozměr knihy: 150 x 210 mm

Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat zde: Státní okresní archiv Olomouc, U Husova sboru 10, 779 00 Olomouc

Obsah:

I.
Bohdan Kaňák – Miroslav Koudela: Informace o práci Státního okresního archivu Olomouc v roce 2020
Stanislava Kovářová: Olomoucká pobočka Zemského archivu v Opavě v roce 2020
Bohdan Kaňák: Zpřístupnění archivního fondu Státní okresní archiv Olomouc (II. část)
Jarmila Křížanová: K zpřístupnění archivního souboru Služby města Olomouc

II.
Oddíl studií k 70. narozeninám Stanislava Lapčíka

Stanislava Kovářová: Standovi Lapčíkovi
Štěpán Kohout: „Super Bochor“. Marginalia k nejstarší písemné zmínce o vsi (1294)
Jan Štěpán: Úřad hofmistra a kroměřížského hejtmana ve vztahu k instrukci biskupa Prusinovského z roku 1567
Jitka Němečková: Nadace Ferdinanda z Ditrichštejna pro hranický špitál z roku 1692
Jiří Vidlička: Lapčíkové na Mírově aneb poznámka k výskytu příjmení Lapčík mezi vězni mírovské trestnice v období let 1873 až 1896
Jiří Lapáček: První láska Floriána Zapletala
Jana Morávková: Bochoř 1951. Sonda do života obce

***

Jiří Jurok: Aktualizace významu Jana Husa a husitství před a v době českého stavovského povstání 1618–1620
Hana Seichterová: Podkomoří Markrabství moravského, VI. část – Albrecht Černohorský, Jan Žďánský ze Zástřizl a na Buchlově, Jetřich z Kunovic
Miroslav Koudela: Z historie Kameníčkova gruntu v Příkazích
Stanislava Kovářová: Andreas (von) Baumgartner a Olomouc
Petr Gajdošík: Dva „hanácké“ filmy Valentina Šindlera
Antonín Hampl: Relikvie sv. Jana Sarkandera z chrámu Páně Nanebevzetí Panny Marie v Uničově
Vojtěch Krejčí: Obchodní aktivity fi rmy ASO, Ander a syn, k. s. Olomouc, na Podkarpatské Rusi v letech 1938–1941 ve světle archivních pramenů

III.
Jan Andres ml. – Jan Andres st.: Tři spolužáci z německé reálky v Olomouci (ke 120. výročí narození O. F. Bablera, R. Michalika a H. Wohlratha)
Vojtěch Krejčí: Právní vývoj Zemědělského strojního družstva v Žerotíně ve světle archivních dokumentů
František Všetička: Vlastivědec umělcem (Josef Bezděčka)
František Všetička: Autorka detektivních příběhů (Eva Kačírková)
František Všetička: Tou moravskou branou (Bedřich Slavík)
Bohdan Kaňák: Za PhDr. Miloslavem Čermákem, CSc. (* 1941 – † 2020)

IV.
Karel Müller: K obnově heraldických galerií olomoucké radnice
Zdeněk Kašpar: Prameny k dějinám Olomouce v 16. století v kopiářích olomouckých biskupů (XVIII. část)
Leoš Mlčák: K biografiím stavitelů, malířů, kameníků a uměleckých řemeslníků na Střední Moravě v letech 1680–1900

Olomoucký archivní sborník č. 18/2020

ISBN 978-80-87632-71-0
ISSN 1214-4711
Vydal: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Olomouc
Rok vydání: 2020
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 168 stran
Rozměr knihy: 150 x 210 mm

Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat zde: Státní okresní archiv Olomouc, U Husova sboru 10, 771 11 Olomouc

Obsah:

I.
Bohdan Kaňák - Miroslav Koudela: Informace o práci Státního okresního archivu Olomouc v roce 2019
Stanislava Kovářová: Olomoucká pobočka Zemského archivu v Opavě v roce 2019
Bohdan Kaňák - Miroslav Koudela: Nové rozdělení a pojmenování archivních souborů typu „sbírka“, uložených ve Státním okresním archivu Olomouc
Bohdan Kaňák: Zpřístupnění archivního fondu Státní okresní archiv Olomouc (I. část)
Ivana Kubíčková: Zpřístupnění archivního fondu německého spolku Čtenářské a hráčské kasino Litovel
Bohdan Kaňák: I. Česko-polské archivní setkání v Olomouci. Vědecký seminář u příležitosti Mezinárodního dne archivů
Bohdan Kaňák: Současné problémy českého archivnictví z pohledu 18. celostátní archivní konference v Plzni. (Referát přednesený na I. Česko-polském archivním setkání v Olomouci.)

II.
Jan Štěpán: Panská sídla ve Velké Střelné
Hana Seichterová: Podkomoří Markrabství moravského, V . část - Přemek z Víckova
David Papajík: Poměry ve Šternberku za Václava Berky z Dubé a z Lipého
Božena Kaňáková: Farář Innocenc Kuchař a jeho počátky v Církvi československé (husitské) v letech 1920-1925
Vojtěch Krejčí: Dějiny latinskoamerické firmy ASO, Ander e Hijo, Lima, v Peru

III.
Leoš Mlčák: K dílu olomouckého stavitele Antonína Morbitzera
Jan Andres ml. - Jan Andres st.: První český fotograf v Olomouci Augustin Wüst
Vojtěch Krejčí: Právní vývoj zemědělského družstevního lihovaru v Žerotíně ve světle archivních dokumentů
František Všetička: Teoretička rozhlasu a dramatu (Alena Štěrbová)
František Všetička: Za všechno může Kamen (Jiří Kamen)
František Všetička: Tero (Libuše Hrabová)
Bohdan Kaňák: PhDr. Vladimír Spáčil slaví v letošním roce 85. narozeniny

IV.
Zdeněk Kašpar: Prameny k dějinám Olomouce v 16. století v kopiářích olomouckých biskupů (XVII. část)
Martin Drozda: Představitelé poddanské samosprávy na kapitulních privátních statcích ve 20.-40. letech 19. století (2. část)

ANOTACE:
„Olomoucký archivní sborník 18, 2020“ se zaměřuje na témata, spjatá s archiváliemi, uloženými v olomoucké archivní budově. Ve sborníku jsou uveřejňovány nejen práce olomouckých archivářů, ale i odborníků z jiných místních vědeckých institucí či ostatních místních badatelů. Dalším hlediskem je vztažnost k otázkám regionální historie, pomocných věd historických, archivnictví nebo, jak již bylo naznačeno, souvislost se zdejší pramennou základnou. Sborník se člení do čtyř oddílů. I. oddíl plní funkci „archivní kroniky“ olomouckých archivních pracovišť. Zároveň sem náleží i odborné informace o zpracovávání archivního materiálu. II. oddíl je zaměřen k rozsáhlejším studiím, věnovaným především tématům z regionální historie i problematice, která je spjata s prameny k církevním dějinám či s dokumenty patrimoniální správy. Ve III. oddílu jsou zařazeny články kratšího rozsahu či různé menší biografické studie. Do IV. oddílu se zařazují zejména edice archivních pramenů či studie, věnované primárně analýze těchto pramenů.

Olomoucký archivní sborník č. 17/2019

ISBN 978-80-87632-62-8
ISSN 1214-4711
Vydal: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Olomouc
Rok vydání: 2019
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 206 stran
Rozměr knihy: 150 x 210 mm

Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat zde: Státní okresní archiv Olomouc, U Husova sboru 10, 771 11 Olomouc

Obsah:

I.
Bohdan Kaňák – Miroslav Koudela: Informace o práci Státního okresního archivu Olomouc v roce 2018
Stanislava Kovářová: Olomoucká pobočka Zemského archivu v Opavě v roce 2018
Bohdan Kaňák: Zpřístupnění archivních fondů Městský archiv Šternberk a Okresní archiv Šternberk
Petr Gajdošík: Dokončena inventarizace fondu Městský národní výbor Uničov
Jarmila Křížanová: K zpřístupnění archivního fondu Služby města Šternberka
Miroslav Koudela: K zpřístupnění osobního fondu Josefa Bezděčky
Ivana Kubíčková: Zpřístupnění archivního fondu německého Mužského pěveckého a hudebního spolku Litovel

II.
Zdenka Bláhová: K Fuggerům v Olomouci
Hana Seichterová: Podkomoří Markrabství moravského, IV. část – Jan z Kunovic
Jitka Němečková: Špitál v Rýmařově a nadace Marie Alžběty z Ditrichštejna z roku 1691
Milan Starec – Jan Štěpán: Životní osudy Leopolda Kašpara – Továrna na sladovnické, pivovarské a mlynářské stroje ve Velké Senici na Hané
Jiří Vidlička: Osudy lupiče a vraha Bedřicha Ježka – moravského Nikoly Šuhaje? – ve světle justičních fondů olomoucké pobočky Zemského archivu v Opavě
Vojtěch Krejčí: Právní vývoj podniků ASO ve světle archivních dokumentů

III.
Jan Štěpán: Olomoucká šibenice na plánu z roku 1644 a drobnosti k hrdelnímu právu
Jan Andres ml. – Jan Andres st.: Rod tiskařů Austů a architekt Hubert Aust
Vojtěch Krejčí: Dějiny smilovské pily a její znárodnění
František Všetička: Historik – strukturalista (František Kutnar)
František Všetička: Střed kružnice mého citu (Vladimír Puhač)
František Všetička: Autor přeludných příběhů (Milan Valenta)

IV.
Zdeněk Kašpar: Prameny k dějinám Olomouce v 16. století v kopiářích olomouckých biskupů (XVI. část)
Martin Drozda: Představitelé poddanské samosprávy na kapitulních privátních statcích ve 20.–40. letech 19. století (1. část)
Miroslav Koudela: Pamětní spisy z farního kostela sv. Mikuláše v Horce nad Moravou
Miroslav Koudela: Pamětní spisy z věže olomoucké radnice

ANOTACE:
„Olomoucký archivní sborník 17, 2019“ se zaměřuje na témata, spjatá s archiváliemi, uloženými v olomoucké archivní budově. Ve sborníku jsou uveřejňovány nejen práce olomouckých archivářů, ale i odborníků z jiných místních vědeckých institucí či ostatních místních badatelů. Dalším hlediskem je vztažnost k otázkám regionální historie, pomocných věd historických, archivnictví nebo, jak již bylo naznačeno, souvislost se zdejší pramennou základnou. Sborník se člení do čtyř oddílů. I. oddíl plní funkci „archivní kroniky“ olomouckých archivních pracovišť. Zároveň sem náleží i odborné informace o zpracovávání archivního materiálu. II. oddíl je zaměřen k rozsáhlejším studiím, věnovaným především tématům z regionální historie i problematice, která je spjata s prameny k církevním dějinám či s dokumenty patrimoniální správy. Ve III. oddílu jsou zařazeny články kratšího rozsahu či různé menší biografické studie. Do IV. oddílu se zařazují zejména edice archivních pramenů či studie, věnované primárně analýze těchto pramenů.

Olomoucký archivní sborník č. 16/2018

ISBN 978-80-87632-51-2
ISSN 1214-4711
Vydal: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Olomouc
Rok vydání: 2018
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 280 stran
Rozměr knihy: 150 x 210 mm

Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat zde: Státní okresní archiv Olomouc, U Husova sboru 10, 771 11 Olomouc

Obsah:

I.
Bohdan Kaňák - Miroslav Koudela: Informace o práci Státního okresního archivu Olomouc v roce 2017
Stanislava Kovářová: Olomoucká pobočka Zemského archivu v Opavě v roce 2017
Bohdan Kaňák: Zpřístupnění archivního fondu Městský archiv Uničov 1890-1959(1968)
Vojtěch Krejčí: K zpřístupnění archivních fondů jednotek polovojenské organizace SA
Milena Kallerová: Nová pomůcka k archivnímu fondu Velkostatek Janovice

II.
Oddíl studií k 60. narozeninám ředitele Státního okresního archivu Olomouc Bohdana Kaňáka
Miroslav Koudela: Životní jubileum PhDr. Bohdana Kaňáka, Ph.D
Výběrová bibliografie prací Bohdana Kaňáka
Hana Seichterová - Jan Štěpán: Mecenáši a zakladatelé klášterů augustiniánů-kanovníků na Moravě a jejich vztah k ikonografii konventních pečetí
Antonín Kalous: Pečeti Matyáše Korvína (v kontextu jeho české vlády)
Petr Kreuz: Heinrich Kramer/Institoris a české země. Se zvláštním zřetelem k Institorisovu působení v Olomouci v letech 1499-1505
Petr Gajdošík: Diplomatický rozbor knihy počtů úřadu purkmistra ve Šternberku z let 1604-1635 a možnosti badatelského využití
Miroslav Koudela: Z historie náboženské obce Církve československé husitské v Troubelicích
Jana Morávková: František Sedláček, biskup Církve československé
Tomáš Sedlář: Českoslovenští legionáři ze Štarnova
***
Hana Seichterová: Podkomoří Markrabství moravského III. část. Vilém Kuna z Kunštátu a na klášteře Smilhaimu
Roman Paulo: Kostel a farnost sv. Jakuba Většího v Drahanovicích do konce 19. století
Jindřich Machala - Jan Štěpán: Vodní mlýn v Nové Vsi nad Odrou
Jitka Němečková: Z dějin knížecího špitálu v Lipníku II
Jiří Vidlička: K bezpečnostní situaci v Ústavu pro choré trestance na Mírově na příkladu útěku trestance Josefa Sedláčka v roce 1935
Vojtěch Krejčí: Ze života příslušníka SA Hermanna Steinera

III.
Stanislava Kovářová: O jedné olomoucké univerzitní tezi aneb z Telče do Lulče
Jan Andres ml. - Jan Andres st.: Měditiskaři Austové ze Samotišek
Bohdan Kaňák: Jan Kučera - 125. výročí narození levicového olomouckého politika
Jindřich Hovadík: Léta se zeleninou - ohlédnutí za životem vědeckého pracovníka Aloise Hovadíka
František Všetička: Dobová reflexe o J. F. (Jiří Fiala)
František Všetička: Nejen Dalimil (Naděžda Kvítková)
František Všetička: Pověst nepověst o V. H. (Vlasta Hlůzová)
Stanislava Kovářová: Jubilantka Helena Řiháková (*24. dubna 1938)
„Kopa let Karla Müllera"
Lukáš F. Peluněk: Zemřel doc. PhDr. Josef Bieberle, CSc

IV.
Miroslav Koudela: Pamětní spisy z věžičky olomoucké radnice

ANOTACE:
„Olomoucký archivní sborník 16, 2018“ se zaměřuje na témata, spjatá s archiváliemi, uloženými v olomoucké archivní budově. Ve sborníku jsou uveřejňovány nejen práce olomouckých archivářů, ale i odborníků z jiných místních vědeckých institucí či ostatních místních badatelů. Dalším hlediskem je vztažnost k otázkám regionální historie, pomocných věd historických, archivnictví nebo, jak již bylo naznačeno, souvislost se zdejší pramennou základnou. Sborník se člení do čtyř oddílů. I. oddíl plní funkci „archivní kroniky“ olomouckých archivních pracovišť. Zároveň sem náleží i odborné informace o zpracovávání archivního materiálu. II. oddíl je zaměřen k rozsáhlejším studiím, věnovaným především tématům z regionální historie i problematice, která je spjata s prameny k církevním dějinám či s dokumenty patrimoniální správy. Ve III. oddílu jsou zařazeny články kratšího rozsahu či různé menší biografické studie. Do IV. oddílu se zařazují zejména edice archivních pramenů či studie, věnované primárně analýze těchto pramenů.

Olomoucký archivní sborník č. 15/2017

Obsah:

I.
Bohdan Kaňák – Miroslav Koudela: Informace o práci Státního okresního archivu Olomouc v roce 2016, str. 9–17
Stanislava Kovářová: Olomoucká pobočka Zemského archivu v Opavě v roce 2016, str. 18–22
Bohdan Kaňák: Zpřístupnění archivního fondu Městský archiv Olomouc (1881) 1925–1960 (1964) , str. 23–37
Miroslav Koudela: K zpřístupnění archivních fondů Archiv obce Lipinka a Místní národní výbor Lipinka, str. 38–50
Hana Seichterová: Sfragistický workshop v Olomouci, str. 51–53

II.
Jan Štěpán: Právní naučení o židovské přísaze z Olomouce do Lipníka nad Bečvou z roku 1547, str. 56–65
Hana Seichterová: Podkomoří Markrabství moravského v 16. století, II. část – Jiří z Vlašimi, str. 66–75
Miroslav Koudela: Pobělohorská rekatolizace města Litovle, str. 76–93
Jitka Němečková: Z dějin knížecího špitálu v Lipníku nad Bečvou v 18. století, str. 94–108
Božena Kaňáková: Historie a současnost Střední školy, základní a mateřské školy pro sluchově postižené v Olomouci, str. 109–134
Tomáš Potěšil: Není Tatra jako Tatra. Příspěvek k 90. výročí městské autobusové dopravy v Olomouci, str. 135–155

III.
Vojtěch Krejčí: Štěpánovské železárny a jejich historický vývoj, str. 158–161
Vojtěch Krejčí: Sladovna v obci Žerotín, str. 162–170
Jiří Vidlička: Balkánský podvod v Olomouci v roce 1921 aneb Návštěva srbského pravoslavného biskupa Dositeje na pozadí sporu o kostel Panny Marie Sněžné, str. 171–178
František Všetička: Poznamenán Čechovem (Oldřich Richterek), str. 179–181
František Všetička: V krajině srdce soutok (Jaroslav Schnerch), str. 182–184
František Všetička: Germanistka (Lucy Topoľská), str. 185–187
Stanislava Kovářová: K jubileu PhDr. Jitky Balatkové, str. 188–192
Stanislava Kovářová: Životní jubileum Mgr. Arnošta Veselého, str. 193–194

IV.
Hana Seichterová – Jan Štěpán: Pečeti jednotlivých dílů obce Řepčína, str. 196–202
Zdeněk Kašpar: Prameny k dějinám Olomouce v 16. století v kopiářích olomouckých biskupů (XV. část) , str. 203–207

Olomoucký archivní sborník č. 14/2016

Obsah:

I.
Bohdan Kaňák – Miroslav Koudela: Informace o práci Státního okresního archivu Olomouc v roce 2015, str. 9–17.
Stanislava Kovářová: Olomoucká pobočka Zemského archivu v Opavě v roce 2015, str. 18–21.
Ivana Kubíčková: Zpřístupnění archivního fondu Farní úřad v Senici na Hané, str. 22–26.

II.
Jan Štěpán: Udílení lén olomouckými biskupy a biskupská rezidence v Olmouci v letech 1460–1598, str. 29–40.
Hana Seichterová: Podkomoří Markrabství moravského v 16. století, I. část – Václav z Ludanic a na Veveří, str. 41–46.
Jitka Němečková: Z dějin olomouckého špitálu sv. Joba a Lazara, str. 47–55.
Karel Žurek: K nálezu a dokumentaci kamenických značek vřetenového schodiště zámecké věže v Tovačově, str. 56–65.
Radek Čtvrtlík – Miroslav Koudela: Z historie farního kostela a farnosti v Moravské Huzové, str. 66–73.
Božena Kaňáková: Spolek Ústav hraběte Pöttinga v Olomouci, český pensionát a škola pro vzdělávání dívek. (Část druhá), str. 74–89.
Štěpán Kohout: Karel Dostál-Lutinov v soutěži Vlastenecká píseň 1916, str. 90–136.
Tomáš Potěšil: Autobusem do Radíkova, str. 137–147.

III.
Jiří Vidlička: (Ne)obyčejný podpis Karla Františka Alexandra Orlíka z Laziska aneb drobný příklad užití podpisového razítka v 18. století, str. 151–156.
Ivana Kubíčková: I. moravský spolek vojenských vysloužilců Litovel, str. 157–163.
Vojtěch Krejčí: Založení pomníku první světové války v Žerotíně, str. 164–166.
František Všetička: Fejetonistův útěk (Bohuslav Matyáš), str. 167–169.
František Všetička: Homo politicus (Josef Bieberle), str. 170–171.
Jan Štěpán: Podivuhodná výprava z Tiché do středu Olomouce – k jubileu Stanislavy Kovářové, str. 172–174.
Bohdan Kaňák: Vzpomínka na olomouckého archiváře Josefa Prucka, str. 175–176.
Bohdan Kaňák: In memoriam Milana Ryšavého, str. 177–178.
Bohdan Kaňák: In memoriam profesora PhDr. Miloslava Pojsla, str. 179–180.

IV.
Zdeněk Kašpar: Prameny k dějinám Olomouce v 16. století v kopiářích olomouckých biskupů, str. 183–190

Olomoucký archivní sborník č. 13/2015

Obsah:

I.
Bohdan Kaňák – Miroslav Koudela: Informace o práci Státního okresního archivu Olomouc v roce 2014, str. 9–16.
Stanislava Kovářová: Olomoucká pobočka Zemského archivu v Opavě v roce 2014, str. 17–21.

II.
Jiří Jurok: Straníci markraběte Prokopa kolem roku 1399 a otázka jejich kontinuity do husitské revoluce, str. 25–116.
Jiří Vidlička: Několik poznámek k životu a smrti Baltazara ze Žerotína, pána na meziříčském a přerovském panství, str. 117–124.
Sandra Kolářová: Gotická a renesanční architektura města Litovle, str. 125–136.
Miroslav Koudela: Z historie olomouckého hostince „U Zlaté koule“, str. 137–148.
Jan Štěpán: Německé pancéřové vlaky na počátku května 1945 v širším okolí Olomouce, str. 149–166.

III.
Vojtěch Krejčí: Historie kaple svaté Marty v Žerotíně v letech 1882–1948, str. 169–172.
Vojtěch Krejčí: Stručná historie podniku Chronotechna ve Šternberku, str. 173–176.
František Všetička: Čtyři milníky uměnovědce (Mojmír Grygar), str. 177–179.
František Všetička: Vojenský historik (Břetislav Nakládal), str. 180–181.
František Všetička: Stále na hraně (Petr Ritter), str. 182–183.
Bohdan Kaňák: PhDr. Vladimír Spáčil se dožívá osmdesáti let, str. 184–186.
Jan Štěpán: Odešel přední český heraldik Jiří Louda, str. 187–188.

IV.
Hana Seichterová – Jan Štěpán: Pečeti obcí bývalého panství města Olomouce, str. 191–209.
Miroslav Koudela: Pamětní spis z někdejšího Obecního domu v Nemilanech, str. 210–213.
Miroslav Koudela: Nový pramen k historii kaple Nejsvětější Trojice v Posluchově, str. 214–217.

Olomoucký archivní sborník č. 12/2014

Obsah:

I.
Bohdan Kaňák – Miroslav Koudela: Informace o práci Státního okresního archivu Olomouc v roce 2013, str. 9–15.
Stanislava Kovářová: Olomoucká pobočka Zemského archivu v Opavě v roce 2013, str. 16–21.
Veronika Bulíčková – Michal Tomanec: Workshop o restaurování a konzervování negativů na skleněné a PET podložce, str. 22–24.

II.
Miroslav Koudela: K dějinám farnosti a farního kostela v Nové Hradečné, str. 27–52.
Jiří Vidlička: K sekundárnímu užití univerzitních tezí v malířství 18. století na příkladu kopií „olomouckých“ tezí v ekvádorském Quitu, str. 53–57.
Božena Kaňáková: Spolek „Ústav hraběte Pöttinga v Olomouci, český pensionát a škola pro vzdělání dívek“ (Část první), str. 58–74.
Ingrid Silná – Ivo Přikryl: Prostějovský dirigent a skladatel Jan Procházka-Faustin, str.75–89.
Tomáš Sedlář: První dny Velké války ve vzpomínkách příslušníka c. a k. pěšího pluku č. 54 Adolfa Kubíčka, str. 90–108.
Petr Salaš: Prof. Ing. Jan Lužný, CSc., významná osobnost Olomouckého kraje, str. 109–116.

III.
Květoslava Míčková: Historie vodního díla Nečíz v Litovli, str. 119–124.
Jan Štěpán: Větrný mlýn z Dolan a Tovéře z let 1808 – cca1870, str. 125–129.
Stanislava Kovářová: PhDr. Arnošt Skoupý, CSc. Osmdesátníkem, str. 130.
František Všetička: Jeden z Ohniska (Miloslav Holec), str. 131–132.
František Všetička: Varhaník a spisovatel (Antonín Schindler), str. 133–134.
František Všetička: Svět jak nově vysvěcený (Jiří Stadník), str. 135–136.
Bohdan Kaňák: Výstava „Uničov za světové války“, str. 137–138.

IV.
Zdeněk Kašpar: Prameny k dějinám Olomouce v 16. století v kopiářích olomouckých biskupů (XIII. část), str. 141–148.
Vítězslav Kollmann: Katalog ideálních vedut průmyslových a obchodních objektů Olomoucka na firemních papírech – dodatek číslo 2, str. 149–157.

Olomoucký archivní sborník č. 11/2013

Obsah:

Bohdan Kaňák: Redakční poznámka, str. 7–8.

I.
Bohdan Kaňák – Miroslav Koudela: Informace o práci Státního okresního archivu Olomouc v roce 2012, str. 11–18.
Stanislava Kovářová: Olomoucká pobočka Zemského archivu v Opavě v roce 2012, str. 19–24.
Bohdan Kaňák – Heda Minaříková: Olomoucký archivní sborník 2003–2012 – Bibliografický soupis publikovaných článků, str. 25–38.

II.
Hana Seichterová: Podkomoří Markrabství moravského a kauza „Dlouhého mostu“, str. 41–45.
Petr Gajdošík: Knížecí arcibiskupský pivovar a sladovna v Kroměříži, str. 46–70.
Jiří Vidlička: Nejstarší zápisy „Památní knihy obce tršické“ aneb drobná sonda do života v Tršicích za časů vrchnostenské správy (1820–1850), str. 71–81.
Jan Štěpán: Zemřel „Baron Ludvik Bailliou co podruh žijící v Dolanech“, str. 82–94.
Miroslav Koudela: Ferdinand Kuschel (1899-1966) – sochař, malíř, antifašista, str. 95–114.

III.
Jan Štěpán: Zemřel bývalý archivář doc. PhDr. Miloš Kouřil, str. 117.
Jiří L. Bílý: Pozoruhodné olomucensium z počátku 17. Století, str. 118–120.
Miroslav Koudela: K osudům pomníku obětem 1. světové války v Hněvotíně, str. 121–124.
František Všetička: Nevěsta Jaro sadem pluje (Jarmila Rozsypalová), str. 125–126.
František Všetička: Praslova mysli (Milan Sobotka), str. 127–129.
František Všetička: Z nejistoty budovat pevnost (Petr Marek Vosáhlo), str. 130–131.

IV.
Michal Ďurovič a kol.: Restaurování Olomoucké městské knihy zvané „Kodex Václava z Jihlavy“ v Národním archivu v Praze, str. 135–144.
Zdeněk Kašpar: Prameny k dějinám Olomouce v 16. století v kopiářích olomouckých biskupů (XII. část), str. 145–150.
Redakce: Tisková oprava, str. 150.

Olomoucký archivní sborník 2003–2012 (Bibliografický soupis publikovaných článků)

Bibliografický soupis publikovaných článků Olomouckého archivního sborníku za léta 2003 - 2012 ke stažení:
Bibliografie_OAS_2003-2012 (formát PDF)

Olomoucký archivní sborník č. 10/2012

Obsah:

I.
Bohdan Kaňák - Miroslav Koudela: Informace o práci Státního okresního archivu Olomouc v roce 2011, str. 9-16.
Stanislava Kovářová: Olomoucká pobočka Zemského archivu v Opavě v roce 2011, str. 17-21.
Ivana Kubíčková: K zpřístupnění fondů farních archivů v SOkA Olomouc, str. 22-30.
Jitka Balatková: Prameny k dějinám Církve československé husitské v olomoucké pobočce Zemského archivu v Opavě, str. 31-35.

II.
Bohdan Kaňák: Příspěvek k analýze pojmového spojení Němec – cizozemec z 60. let 15. století, str. 39-46.
Hana Seichterová - Jan Štěpán: Pečeti ze 16. století – Velký Týnec, Ostrovy, Nové Sady a Lazce u Olomouce, str. 47-53.
Eva Fiedlerová - Václav Matoušek: Rytina obléhání Olomouce v letech 1643 - 1644 v díle Matthiase Meriana. (Článek byl zpracován ve spolupráci s Tomášem Janatou, Miroslavem Koudelou a Růženou Zimovou), str. 54-72.
Hana Seichterová: Pečeti městeček a obcí bývalého sovineckého panství, str. 73-92.
Jiří Vidlička: K minulosti kapitulního zámku ve Velkém Týnci, str. 93-103.
Ingrid Silná: Pěvecký sbor v Husově sboru ve Velké Bystřici, str. 104-110.
Ingrid Silná: Šedesát let mužského pěveckého sboru Haná, str. 111-116.

III.
Stanislava Kovářová: Jubileum docenta PhDr. Miloše Kouřila, str. 119-120.
Jan Štěpán: PhDr. Antonín Roubic by se letos dožil 80 let, str. 121-122.
Bohdan Kaňák: Výstava „Olomouc v proměnách staletí“ v historické budově olomoucké radnice, str. 123-127.
Bohuslav Lojkásek: Wittgensteinovské glosy, 127-128.
František Všetička: Los různý žene nás po světa oceáně (Hana Jechová), str. 129-130.
František Všetička: Věčné téma (Zdeněk Přikryl), str. 131-132.
František Všetička: Aforista a pohádkář (Jan Sobotka), str. 133-134.
Gottfried Pampel: Vzpomínky na Olomouc v květnu 1945. (Z německého originálu přeložil Miroslav Koudela), str. 135-137.
Zdeněk Kašpar: Prameny k dějinám Olomouce v 16. století v kopiářích olomouckých biskupů (XI. část), str. 138-145.

Olomoucký archivní sborník č. 9/2011

Obsah:

I.
Bohdan Kaňák - Miroslav Koudela: Informace o práci Státního okresního archivu Olomouc v roce 2010, str. 9-17.
Stanislava Kovářová: Olomoucká pobočka Zemského archivu v Opavě v roce 2010, str. 18-22.
Bohdan Kaňák: Několik úvah o vývoji návštěvnosti olomouckého státního okresního archivu v letech 2001 – 2010, str. 23-27.
Miroslav Koudela: K otevření další části stálé expozice z dějin města Šternberka, str. 27-28.

II.
Petr Gajdošík – Tamás Visi – Alžběta Drexlerová: Fragmenty hebrejských textů na knižních vazbách ve fondech Státního okresního archivu Olomouc, str. 31-52.
Miroslav Myšák: Olomoucké tisky v lublinských knihovnách (I. část), str. 53-64.
Petr Gajdošík: Další nově zjištěné filigrány olomoucké papírny, str. 65-69.
Jiří Hanke: Paulina. Mýtus patronky Olomouce mezi učeneckou a lidovou kulturou v letech 1623 – 1786. (Dokončení), str. 70-92.
Jitka Balatková: Osobnost divadelního ředitele Carla Königa v zrcadle olomouckých archivních pramenů, str. 93-100.
Jiří Vidlička: První moravská lidová pouť do Svaté země v roce 1905, str. 101-120.
Markéta Doláková: Příspěvek k činnosti Roberta Smetany v olomouckém muzejnictví a památkové péči v letech 1936–1946, str. 121-137.
Ingrid Silná: Pěvecký sbor v Husově sboru v Olomouci, str. 138-151.
Heda Minaříková: Přehled vývoje olomouckého nižšího a středního školství od poloviny 19. století do roku 1960. III. část (1939 – 1945), str. 152-164.
Antonín Burget: K poválečné obnově sportovního rybářství na Olomoucku.(K úloze Hanáckého lidového rybářského spolku při rozvoji sportovního rybářství na Olomoucku. Dokončení), str. 164-168.

III.
Eva Stupková †: Tiefenbachové na Moravě (úryvek z rozsáhlejší práce), str. 171-175.
Jan Štěpán: Plán větrného mlýna v Rudoltovicích z roku 1843, str. 176-179.
František Všetička: Nenechavec lehkého vánku (Václav Kupka), str. 180-182.
František Všetička: Rodák z Červenky (František Dvořák), str. 183-184.
František Všetička: Bez mýtů a předsudků (Pavel Marek), str. 185-186.
Miroslav Koudela: Pamětní spisy z věže kostela sv. Jakuba Většího ve Velkém Újezdě, 186-193.
Jitka Balatková: Několik řádek z dějin olomoucké badatelny aneb co může připomenout jedno jubileum (v tomto případě osmdesátiny prof. Dr. Jiřího Sehnala, CSc.), str. 194-196.
Zdeněk Kašpar: Prameny k dějinám Olomouce v 16. století v kopiářích olomouckých biskupů (X. část), str. 197-203.

Olomoucký archivní sborník č. 8/2010

Obsah:

I.
Bohdan Kaňák - Miroslav Koudela: Informace o práci Státního okresního archivu Olomouc v roce 2009. Str. 9-16.
Stanislava Kovářová: Olomoucká pobočka Zemského archivu v Opavě v roce 2009. Str. 17-22.
Bohdan Kaňák: Konference „Profese: archivář, archivářka aneb půl století novodobého severomoravského archivnictví od správní reformy v roce 1960.“ Str. 23-24.
Jan Štěpán: Mezinárodní odborný seminář „Symbolika měst a obcí ve Střední Evropě“ v olomoucké archivní budově. Str. 25-27.

II.
Jan Štěpán: Dvorské instrukce, rejstříky čeledi, soupisy dvořanů v 16. století a periodizace dvora olomouckých biskupů. Str. 31-43.
Bohdan Kaňák: Muzeum vězeňství v Uničově. Str. 44-51.
Jiří Hanke: Paulina. Mýtus patronky Olomouce mezi učeneckou a lidovou kulturou v letech 1623 – 1786. (I. část). Str. 52-69.
Jiří Vidlička: Zaniklá křížová cesta na kopci Hradisku nad Velkým Týncem u Olomouce. Str. 70-80.
Heda Minaříková: Přehled vývoje olomouckého nižšího a středního školství od poloviny 19. Století do roku 1960. I. část (1918 – 1939). Str. 81-97.
Václav Smyčka: Seznamy vesnických boháčů sestavované v letech 1952 - 1953 na Šternbersku. Str. 98-114.
Ingrid Silná: Chrámový sbor náboženské obce Církve československé
v Olomouci - Hodolanech. Str. 114-127.
Antonín Burget: K úloze Hanáckého lidového rybářského spolku při rozvoji sportovního rybářství na Olomoucku. (I. část). Str. 128-132.
Zuzana Haraštová: Nad severomoravskými procesy s čarodějnicemi. Str. 132-142.

III.
Vladimír Spáčil: Proslov u příležitosti udělení medaile za zásluhy o české archivnictví. Str. 145-146.
Bohdan Kaňák: Výstava „90 let od vzniku Církve československé husitské“ v olomouckém státním okresním archivu. Str. 147-151.
Bohdan Kaňák: Jubileum Antonína Schindlera. Str. 152.
Bohdan Kaňák: Edice Míšeňské právní knihy. (Spáčil, Vladimír – Spáčilová, Libuše: Míšeňská právní kniha. Historický kontext, jazykový rozbor, edice. Olomouc 2010, 835 s.) Str. 153-154.
František Všetička: Divadlo jako hra (Zdeněk Hořínek). Str. 154-156.
František Všetička: Není to Wheatstoneův most (Miroslav Klivar). Str. 157-159.
František Všetička: Odměřování vody (Antonín Kolek). Str. 159-161.
Jan Štěpán: 100 leté výročí od vystoupení severoamerické indiánské kapely Onondaga v Olomouci. Str. 161-163.
Zdeněk Kašpar: Prameny k dějinám Olomouce v 16. století v kopiářích olomouckých biskupů (IX. část). Str. 164-170).

Olomoucký archivní sborník č. 7/2009

Obsah:

I.
Bohdan Kaňák - Miroslav Koudela: Informace o práci Státního okresního archivu Olomouc v roce 2008. Str. 9-16.
Stanislava Kovářová: Olomoucká pobočka Zemského archivu v Opavě v roce 2008. Str. 17-23.
Josef Krchňák – Miroslav Koudela: Ke zpřístupnění archiválií Osmileté střední školy v Bouzově. Str. 24-29
Ludmila Kosíková – Miroslav Koudela: Ke zpřístupnění archiválií Soukromých škol dominikánek v Olomouci – Řepčíně. Příspěvek k historii církevního školství na Olomoucku. Str. 30-36.

II.
Jan Štěpán: Tradiční intronizační vjezdy olomouckých biskupů do Olomouce ve druhé polovině 16. století. Str. 39-59.
Jaroslava Havlová: Kultura stolování na biskupských dvorech 16. století v Olomouci a srovnání s poměry v Čechách. Str. 60-79.
Lucie Brázdová: Současný stav bádání o hudebním dění v Kroměříži a Vyškově za episkopátu kardinála Ditrichštejna (1599–1636) na základě pramenů přelomu 16. a 17. století. Str. 80-97.
Eva Stupková: Ze života Jana Sarkandera fakta, domněnky a fámy. Str. 97-105.
Jindřich Zdeněk Charouz: Objev dalších tezí olomoucké univerzity. Str. 106-108.
Heda Minaříková: Přehled vývoje olomouckého nižšího a středního školství od poloviny 19. Století do roku 1960. I. část (1850 – 1918). Str. 109-129.
Josef Voltr: Historie Hlavních leteckých dílen Olomouc, 1919 - 1939.
Str. 130-139.
Bohdan Kaňák: ThDr. Rudolf Urban (1887 – 1934), příběh kněze Církve československé a docenta Husovy fakulty. Str. 140-143.
Jiří Vidlička: Pohled na politické dění v Československu v letech 1948-1949 očima lidoveckého poslance Adolfa Vodáčka. Str. 144-155.
Štěpán Kohout: Jan Bistřický v mých vzpomínkách. Str. 155-168.

III.
Bohdan Kaňák: In memoriam profesora Friedricha Nathera. Str. 171-173.
František Všetička: Na hlubokém sametovém pozadí (Naděžda Melniková – Papoušková). Str. 174-175.
František Všetička: Cesta k obyčejným věcem (Tomáš Koudela). Str. 176-177.
Bohdan Kaňák: Putovní výstava o Comestorově díle „Historia scholastika“ v olomouckém archivu. Str. 178-179.
Zdeněk Kašpar: Prameny k dějinám Olomouce v 16. století v kopiářích olomouckých biskupů (VIII. část). Str. 180-185.

Olomoucký archivní sborník č. 6/2008

Obsah:

I.
Bohdan Kaňák - Miroslav Koudela: Informace o práci Státního okresního archivu Olomouc v roce 2007. Str. 9-16.
Stanislava Kovářová: Olomoucká pobočka Zemského archivu v Opavě v roce 2007. Str. 17-21.
Miroslav Koudela - Renáta Sedláčková: K zpřístupnění fondu Okresní vlastivědné muzeum Litovel 1923-1960. Str. 22-35.

II.
Martin Veselý - Roman Zaoral: Majetková struktura obyvatel Olomouce v 15. a 16. století ve srovnávací perspektivě. Str. 39-59.
Markéta Lapčíková - Jan Štěpán: Úřad hofmistra za olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského z Pavlovic a edice hofmistrské instrukce z roku 1587. Str. 60-85.
Ingrid Silná: Poslední olomoucký věžný Josef Kunert. Str. 86-93. Miloš Trapl: Odhalení busty JUDr. Mořice Hrubana, významného katolického politika z Olomouce, ke 145. výročí jeho narození. Str. 94 – 99.
Jiří Vidlička: Korespondence Aloise Kaderky, předsedy Československé domkařsko-malozemědělské strany, ve fondu olomoucké pobočky Zemského archivu v Opavě. Str. 100-114.
Gustav Novotný: Ing. Emil Hošek, CSc. (1923 - 2000) a historický průzkum lesů v českých zemích. (II. část, dokončení). Str. 115-137.
Zdeněk Hornišer(†) - Ivana Hornišerová: Kolumbárium v olomouckém Husově sboru. Str. 137-143.
Vítězslav Musil: Katastrální úřad v Olomouci (Historie, současnost a perspektivy katastru nemovitostí). Str. 144-155.

III.
Redakce: Naši archivářští jubilanti (Karel Müller, Stanislava Kovářová, Bohdan Kaňák, Helena Řiháková). Str. 159-161.
Vladimír Zicháček: Za MUDr. Oldřichem Juryškem. Str. 162-164.
Vladimír Zicháček: K nedožitým osmdesátinám PhDr. Jindřicha Plevy. Str. 165-166.
František Všetička: Silent musae (Alois Volkman). Str. 167-169.
František Všetička: Srdce křičí (Vladimír Vondra). Str. 169-171.
František Všetička: Zjevit více (Karel Vysloužil). Str. 171-173.
Zdeněk Kašpar: Prameny k dějinám Olomouce v 16. století v kopiářích olomouckých biskupů (VII. Část). Str. 174-180.

Olomoucký archivní sborník č. 5/2007

Obsah:

I.
Bohdan Kaňák, Miroslav Koudela: Informace o práci Státního okresního archivu Olomouc v roce 2006. Str. 8-15.
Stanislava Kovářová: Olomoucká pobočka Zemského archivu v Opavě v roce 2006. Str. 16-21.
Tomáš Sedlář: K zpřístupnění fondu Okresní kulturní středisko Olomouc 1968 – 1991. Str. 22-30.
Milena Kallerová: Zpracování lesnických map na olomoucké pobočce Zemského archivu v Opavě. Str. 31-38.

II.
Miroslav Koudela: Olomoucké listiny Václava III. a nejstarší dějiny obce Grygova. Str. 40-45.
Zdeněk Kašpar: Olomouc a klášter Hradisko na počátku 16. století. Str. 46-55.
Jan Štěpán: Cesta olomouckého biskupa Viléma Prusinovského z Víckova do Polska v roce 1569. Str. 56-86.
Jan Al Saheb: Urbář panství Hukvaldy z roku 1581 (diplomatický rozbor pramene a jeho písaři). Str. 87-106.
Michael Viktořík: Dvě kapitoly z dějin olomouckého sladovnického průmyslu. Str. 106-114.
Gustav Novotný: Ing. Emil Hošek, CSc. (1923 - 2000) a historický průzkum lesů v českých zemích. (I. část). Str. 115-148.
František Macek: Historie a současnost vojenského správního archivu v Olomouci. Str. 148-160.

III.
Bohdan Kaňák: Vzpomínka na PhDr. Šárku Brettschneiderovou. Str. 162.
Bohdan Kaňák: Za profesorem PhDr. Jaroslavem Horejskem, CSc. Str. 163-164.
Bohdan Kaňák: PhDr. Bohumír Cigánek (1874 - 1957). (Málo známý moravský biskup Církve československé husitské). Str. 165-168.
František Všetička: Ročník 1929. (Medailony dvou posluchačů Filozofické fakulty UP – Zdeňka Tomášková, Jan Baleka). Str. 169-173.
Zdeněk Kašpar: Prameny k dějinám Olomouce v 16. století v kopiářích olomouckých biskupů (VI. Část). Str. 174-185.
Karel Miller: Pečeť a znak olomoucké kapituly z dvacátých let 17. století. Str. 186-188.
Bohdan Kaňák: Soukromý pamětní zápis z 18. století ze Štarnova. Str. 189-192.

Olomoucký archivní sborník č. 4/2006

Obsah:

I.
Bohdan Kaňák, Miroslav Koudela: Informace o práci Státního okresního archivu Olomouc v roce 2005. Str. 9-17.
Stanislava Kovářová: Olomoucká pobočka Zemského archivu v Opavě v roce 2005. Str. 18-22.
Miroslav Koudela: Pamětní knihy měst a obcí ve fondech Státního okresního archivu Olomouc. Str. 23-33.
Bohdan Kaňák: Pracovní setkání u příležitosti výročí deseti let provozu olomoucké archivní budovy. Str. 34-37.

II.
Petr Čehovský: Vazby rychtářských knih olomouckých fojtů z let 1511-1541 (Příspěvek k dějinám raně renesanční knižní vazby). Str. 41-92.
Zdeněk Kašpar: Tři příběhy z Olomoucké souhrnné kroniky. Str. 93-98.
Jan Štěpán: K biskupskému domu na olomouckém Předhradí v 17. století. Str. 99-116.
Eva Stupková: Několik zapomenutých záznamů ze staré obecní kroniky. Str. 117-118.
Vítězslav Kollmann: Katalog ideálních vedut průmyslových a obchodních objektů Olomoucka na firemních papírech. Str. 119-150.
Michael Viktořík: Dějiny podniku Toko. Str. 151-158.
Ladislav Daněk: Vzpomínka na malíře Wilhelma Zlamala (1915 - 1995). Str. 159-161.
Milan Ryšavý, Václav Prchal(†) : Historie symfonického orchestru Moravská filharmonie Olomouc a jeho archivní fond. Str. 161-170.

III.
Bohdan Kaňák: Olomoucký archivář Josef Prucek oslavil osmdesáté narozeniny. Str. 173-175.
Stanislava Kovářová: Za doc. PhDr. Josefem Bartošem, DrSc. (4. 12. 1931 - 21. 11. 2005). Str. 176-177.
Zdeněk Kašpar: Prameny k dějinám Olomouce 16. století v kopiářích olomouckých biskupů. Str. 178 – 192.

Olomoucký archivní sborník č. 3/2005

Obsah:

I.
Bohdan Kaňák, Miroslav Koudela: Informace o práci Státního okresního archivu v Olomouci v roce 2004. Str. 9-13.
Stanislava Kovářová: Olomoucká pobočka Zemského archivu v Opavě v roce 2004. Str 14-19.
Heda Minaříková: České školství ve Šternberku a jeho prameny v archivních fondech. Str 20-30.
Jarmila Křížanová: K zpřístupnění fondu Okresní zemědělská správa Olomouc. Str. 31-36.

II.
Stanislav Lapčík: Nástin vývoje lenní organizace olomouckých biskupů a arcibiskupů. Str. 38-55.
Jan Štěpán: Úředníci a personál na stolních panstvích olomouckého biskupství v druhé polovině 16. století. Str. 56-83.
Karel Müller: Nejstarší znakové kalendáře olomoucké kapituly ze 17. století. Str. 84-87.
Eva Stupková: Rychtář Beneš. Str. 88-95.
Ivana Kubíčková: Ostrostřelecká společnost v Litovli. Str. 95-109.
Josef Bartoš: Legendární “král” Václav Morávek sloužil v Olomouci. Str. 110-114.
Miroslav Koudela: Osvobození Štěpánova ve světle obecních kronik a jiných dobových záznamů. Str. 114-125.
Petr Juřák: Katolická akce v Olomouckém kraji. Str. 126-154.

III.
Bohdan Kaňák: Významné životní jubileum PhDr. Vladimíra Spáčila. Str. 157-160.
František Čermák, Jiří Černošek, Marek Hradil: Výstava o leteckém souboji u Bystrovan 18. prosince roku 1944. Str. 161-166.
František Ťuka: Vzpomínka rodáka ze Štarnova (*1922) na konec druhé světové války v rodné obci. Str. 167-170.
Jan Štěpán: Věkem zapomenutá znaková privilegia Medlova z roku 1502 a Šumvaldu z roku 1587. Str. 171-175.
Zdeněk Kašpar: Prameny k dějinám Olomouce 16. století v kopiářích olomouckých biskupů. Str. 176-186.

Olomoucký archivní sborník č. 2/2004

Obsah:

I.
Bohdan Kaňák: Informace o práci Státního okresního archivu v Olomouci v roce 2003. Str. 9-13.
Stanislava Kovářová: Olomoucká pobočka Zemského archivu v Opavě v roce 2003. Str 14-17.
Bohdan Kaňák - Jarmila Křížanová - Heda Minaříková: Soupis archivních pomůcek ke zpracovaným fondům Státního okresního archivu v Olomouci, Stav k 1.lednu 2004. Str 18-61.
Miroslav Koudela: Obecní archivy městských částí Olomouce. Str 62-82.
Heda Minaříková: K zpřístupnění fondu významné zemědělské školy v Olomouci. Str 83-102.

II.
Marek Kalábek: Meče v hrobech slovanských bojovníků v Olomouci - Nemilanech. Str. 103-107.
Marek Starý: Byl Václav Berka z Dubé sirotkem již za života svého otce?. K pochybnostem ohledně datace jedné listiny. Str. 108-111.
Jan Štěpán: Jiřík Roucký, písař pánů ze Žerotína. Str. 112-113.
Jiří Procházka: Brno a Olomouc po třicetileté válce. Str. 114-119.
Jan Štěpán: Cesty polské královny Eleonory přes Moravu v letech 1670 a 1675. Str. 120-154.
Jiří Hanke: Zázračná divotvůrkyně v Olomouci. Oblast působnosti raně novověké městské patronky, příspěvek k dějinám mentalit. Str. 155-166.
Roman Zaoral: Městští archiváři v dvojjazyčné Olomouci - Johan Kux a Václav Nešpor. Str. 170-180.
Hildegonda M. Rijksenová: Rodák z Města Libavé - Johann Oesterreicher (1904 - 1993). Str. 181-186.

III.
Redakční rada: MUDr. Eva Stupková - jubilantka. Str. 187-189.
Zdeněk Kašpar: Prameny k dějinám Olomouce 16. Století v kopiářích olomouckých biskupů, III. Část. Str. 190-203.
Redakční rada: Jednoduché zásady pro psaní příspěvků do archivního sborníku. Str. 204.

Olomoucký archivní sborník č. 1/2003

Obsah:

I.
Kaňák Bohdan: Redakční poznámka. Str. 9-10.
Křížanová Jarmila: Soupis školních kronik olomouckého okresu uložených ve Státním okresním archivu v Olomouci ke dni 31. prosince 2002, III. část. Str. 11-35.

II.
Jakubec Ondřej: Rukopisný zlomek “Sechs Christliche Catholische predigen” Stanislava Hosia v olomouckém kapitulním archivu, Příspěvek k poznání konfesionalizačních aktivit olomouckého duchovenstva ve druhé polovině 18. století. Str. 39-46.
Viktořík Michael: Olomoucká malovýroba cukrovinek. Str. 47-55.
Stupková Eva: Vyhnanci. Str. 56-58.
III.
Nather Friedrich: Ein deutscher Junge in Olmütz (vor 1939), Erinnerungen an eine Kindheit. Str. 71-81.

PŘÍLOHA
Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci 11 (30), 2002. Str. 85-175.
(Obsah 11. “Ročenky”, která se stala zároveň třicátou v řadě “Výročních zpráv” olomouckého archivu, je zahrnut do “souhrnné bibliografie”, uveřejněné výše na naší internetové stránce. Vzhledem k tomu, že citované texty vyšly v jednom svazku spolu s 1. ročníkem Olomouckého archivního sborníku, uvádíme je pro přehlednost i na tomto místě:)
Obsah:

I.
Kaňák Bohdan: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu v Olomouci za rok 2002. Str. 89-98.
Minaříková Heda: Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci (1999 - 2003). Bibliografický soupis publikovaných článků. Str. 99-106.

II.
Kaňák Bohdan: Soudce chebský - mikrohistorie vzniku, diplomatický rozbor a edice předběžné dohody husitů s basilejským koncilem z roku 1432. Str. 109-157.
Potěšil Tomáš: 120 let od narození Ing. Rudolfa Synovce - významného olomouckého průmyslníka. Str. 158-165.

III.
Koudela Miroslav: Nejstarší budova mešťanského pivovaru v Litovli. Str. 169-171.
Sklenářová Sylva: Válečné škody v Dubě nad Moravou způsobené druhou světovou válkou. Str. 172-175.

Tomáš SEDLÁŘ: Českoslovenští legionáři. Občané a rodáci města Olomouce.

Olomouc 2003. 188 s.

Problematika československých legií se v posledních letech těší značnému zájmu. Neúnavná propagace Československé obce legionářské, úsilí Vojenského ústředního archivu v Praze při přípravě databází legionářů, realizace regionálních publikací, vznikajících ve spolupráci zejména státních okresních archivů a muzeí, materiální podpora bývalých okresních úřadů, která pokračuje ze strany státních oblastních archivů, to vše jsou jen důležitější faktory z mnoha dalších, které umožnily do současnosti vydat řadu regionálních publikací k tomuto tématu.
S vědomím významu legionářské problematiky pro připomínku kořenů naší novodobé státnosti a v upomínku československých legionářů - občanů a rodáků města Olomouce - vydal v roce 2003 Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv v Olomouci publikaci Tomáše Sedláře, pracovníka olomouckého okresního archivu, která poskytuje čtenářům vhled do obecné problematiky československých legií i do osudů jednotlivců. Jádro práce tvoří, obdobně jako v jiných jí podobných, seznam rodáků a osob s domovskou příslušností v jednotlivých městských částech Olomouce, o nichž se v pramenech objevuje zmínka jako o legionářích. Tento seznam je doplněn soupisem ostatních legionářů, kteří žili a působili na území města jako významné vojenské posádky, ač nepatřili do kategorie rodáků. Komplikovanost kriterií výběru i problémy s ověřitelností doložených údajů podnětně hodnotí autor v ediční poznámce (str. 88 – 90). Historický úvod publikace v několika kapitolách přehledně popisuje jak vznik a vývoj československé zahraniční armády, tak i okolnosti návratu legií do vlasti. Autor si zde všímá podrobněji historie olomouckého 6. Střeleckého pluku Hanáckého a 2. Jezdeckého pluku Sibiřského. Pozornost si též zasluhují přehledy struktury československé zahraniční armády i tabulka legionářských evakuačních transportů z Ruska. Publikace dále obsahuje přehled vývoje olomouckých legionářských organizací v letech 1919 - 1954 i cenné údaje o místní legionářské tradici a památkách. Kromě obligátního seznamu použité literatury a pramenů je v závěru práce připojen též rozsáhlý výběr z další legionářské bibliografie. Dobovou atmosféru přibližuje řada reprodukcí archivního materiálu, soudobé dokumentace a fotografií i edice řady pramenů, obsahujících vzpomínky pamětníků. Publikace je pro zájemce stále k dispozici ve Státním okresním archivu Olomouc až do rozebrání.

Vladimír SPÁČIL: Písaři a kanceláře města Olomouce do roku 1786.

Olomouc 2001. 415 s.

Osobnosti městských písařů mají z hlediska pomocných věd historických velký význam. Jejich osudy souvisejí s dějinami městské správy, výsledky jejich práce jsou předmětem studia městské diplomatiky a prosopografii písařů uvítá každý, koho zajímá vývoj písma v příslušné městské kanceláři. Práce Vladimíra Spáčila splňuje všechny tyto nároky ve vysoké kvalitě. Autor do ní vložil výsledky svého pramenného bádání, provázejícího systematickou archivní práci při zpřístupňování fondu „Archiv města Olomouce“.
Publikace nejprve přibližuje danou problematiku v úvodní studii o činnosti písařů olomoucké městské kanceláře v období od čtrnáctého do osmnáctého století. V systematickém popisu můžeme sledovat průběh písařské praxe od jejího počátku až po odchod písařů z městské služby. Doložené skutečnosti mají obecnější význam z hlediska dějin městské správy a městské diplomatiky. Pojednání o povinnostech, právech a příjmech písařů představují mimo jiné zajímavé příspěvky k dějinám každodennosti. Úvodní část je zakončena statí o vývoji olomoucké městské kanceláře. Po té následují dvě přílohy, obsahující přehled písařů podle jejich zařazení a podle jejich působení v městské radě. V této části publikace je pak zařazen soupis pramenů a literatury.
Jádro publikace tvoří biogramy jednotlivých písařů, uvedené v abecedním pořádku, zachycující více než čtyři sta osobností ve sledovaném období! Jsou zde zařazeni nejen písaři a syndici, ale i podpísaři, kancelisté, registrátoři, vicesyndici, soudní, krevní a výpomocní písaři, sirotčí písaři, písaři v branách a ještě řada ostatních osob zastávajících další kancelářské funkce. Zajímavá fakta z jejich života v Olomouci, získaná precizním bádáním autora v městských písemnostech, jsou zároveň velkým přínosem pro dějiny města. Orientaci v této části publikace usnadňuje seznam jmen, který je součástí obsahu, zařazeného na počátek publikace.
Protože publikace v této podobě byla již dost obsažná, nebyly do ní zařazeny rozsáhlé obrazové přílohy s ukázkami písma jednotlivých písařů ani příslušné paleografické rozbory, jak by vyplývalo z logiky věci. Paleografická část bude předmětem zvláštní studie, která si vyžádá ještě mnoho práce, ale vydavatel s ní počítá v dlouhodobém plánu. S vědomím, že o písařích zcela bez zobrazení jejich písma psát prostě nelze, však vydavatel připojil do textu a na závěr knihy sedm ukázek, zachycujících nejčastěji užívané formy latinského písma v olomoucké městské kanceláři. Mezi nimi mohou bedlivé čtenáře zaujmout například písařská sentence v českém jazyce nebo recept na výrobu inkoustu.
K ozdobení obálky publikace byl použit detail vyobrazení městského písaře při práci ze známé iluminace v památné knize Václava z Jihlavy, zachycující přísahu olomoucké městské rady. Publikaci vydal Státní okresní archiv v Olomouci. Omezený počet výtisků publikace je stále ještě k dispozici u vydavatale pro odbornou veřejnost.

Ročenka SOkA Olomouc (1973 - 2003): bibliografický soupis / A-B

Ambros, D.: Zamyšlení nad volbami do Ústavodárného Národního shromáždění v květnu 1946 na Olomoucku. In: OAO 1975, Olomouc 1976, s. 22-37.
Anonym, (Spáčil, V.): Co se mezi archiváliemi také nenajde ...: Páteční vejšplechce jednoho profesora historie. Záznamy studentů o ... ého gymnasia z přednášek profesora M. dle skutečnosti roku tohoto (1908/1909). In: Ročenka SOkA 7 (26), Olomouc 1999, s. 204-208.

Babler, O. F: Zapomenutý olomoucký pokus o časopis. In: OAO 1981, Olomouc 1982, s. 161-163.
Bajerová, H.: Neobvyklá výzdoba městské knihy z roku 1890. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 119-121.
Balatková, J. – Maňák, P.: Docentu MUDr. Ed. Wondrákovi, CSc., k sedmdesátinám. In: OAO 1988, Olomouc 1989, s. 37-45.
Balatková, J.: K šedesátinám PhDr. Antonína Roubice. In: OAO 1991, Olomouc 1992, s. 39–42.
Balatková, J.: Olomoucké právní knihy na výstavě v Mnichově. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1994, s. 23-26.
Balatková, J.: Podíl severomoravských archivářů na soupisu archiválií k německy píšícím spisovatelům v našich zemích. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1994, s. 123-127.
Balatková, J.: Nejen knihy, nýbrž i archiválie. In: Ročenka SOkA 3 (22), Olomouc 1995, s. 255.
Balatková, J.: Prof. MUDr. Eduard Wondrák oslavil narozeniny. In: Ročenka SOkA 3 (22), Olomouc 1995, s. 22-25.
Balatková J.: Vzpomínka na doktora Antonína Roubice (15. 5. 1932 – 1. 7. 1995). In: Ročenka SOkA 4 (23), Olomouc 1996, s. 43.
Balatková, J.: Epilog životního díla prof. MUDr. E. Wondráka, CSc. In: Ročenka SOkA 6 (25), Olomouc 1998, s. 58-59.
Balatková, J.: Čeští archiváři putovali do Švédska. Ročenka SOkA 7 (26), Olomouc 1999, s. 166-169.
Balatková, J.: Vzpomínka na archiváře JUDr. Jana Hauberta. In: Ročenka SOkA 7 (26), Olomouc 1999, s. 169-170.
Balatková, J.: Největší z badatelů. In: Ročenka SOkA 9 (28), Olomouc 2001, s. 48-49.
Balatková, J.: Archivní prameny k dějinám hudebních spolků v Olomouci. In: Ročenka SOkA 10 (29), Olomouc 2002, s. 27-33.
Bartoš, J.: Přehled partyzánských a odbojových akcí na Olomoucku v roce 1945. In: OAO 1973, Olomouc 1974, s. 18-21.
Bartoš, J.: Osvobození olomouckého okresu Sovětskou armádou. In: OAO 1974, Olomouc 1975, s. 16-24.
Bartoš, J.: Nacistická hlášení o situaci v kraji Olomouc. In: OAO 1984, Olomouc 1985, s. 75-77.
Bartošová, Š.: Vítězný Únor 1948 na Olomoucku. In: OAO 1977, Olomouc 1978, s. 40-55.
Bartošová, Š.: K 60. výročí založení KSČ na Olomoucku. In: OAO 1980, Olomouc 1981, s. 33-43.
Bělohlávek, M.: Olomouc a okolí v dopisech Františka Umana z poloviny 19. století. In: OAO 1982, Olomouc 1983, s. 27-39.
Beránek, O.: Bronislav Josef Svoboda (1916 – 1969) – medailón řádového kněze, rodáka ze Štěpánova. In: OAO 1990, Olomouc 1991, s. 21-25.
Bezděčka, J.: Litovelský filozof Jan Hirschberger. In: OAO 1987, Olomouc 1988, s. 181-183.
Bezděčka, J.: Litovel a divadlo v letech 1793 až 1848. In: OAO 1988, Olomouc 1989, s. 77-84.
Bezděčka, J.: České divadlo v Litovli do roku 1848. In: OAO 1989, Olomouc 1990, s. 91-108.
Bezděčka, J.: Fakta o novozámecké manufaktuře. In: OAO 1990, Olomouc 1991, s. 87-90.
Bezděčka, J.: Hanopis na doktora z morového roku 1714. In. OAO 1990, Olomouc 1991, s. 93-95.
Bezděčka, J.: Veršování o přepadení Litovle husity v roce 1437. In: OAO 1991, Olomouc 1992, s. 175-186.
Bezděčka, J.: Lékař, historik a archivář MUDr. Johann Kux (1861 – 1940). Mládí a působení v Litovli. In: Ročenka SOkA 1 (20), Olomouc 1993, s. 143-150.
Bezděčka, J.: Působení řádu svatého Ducha v Litovli. In: Ročenka SOkA 4 (23), Olomouc 1996, s. 105-108.
Bičík, Z.: Letecké události v prostoru Olomouce v prosinci 1944 a únoru 1945. In: OAO 1976, Olomouc 1977, s. 68-70.
Bláha, J.: Historická archeologie k dějinám městské školy u sv. Mořice v Olomouci. In: OAO 1973, Olomouc 1974, s. 29-35.
Bláha, J. – Michna, P.: Přehled důležitějších záchranných akcí oddělení historickoarcheologického průzkumu při OSSPPOP v Olomouci za léta 1974 – 1976. In: OAO 1976, Olomouc 1977, s. 63-67.
Bláha, J.: Některé záchranné akce oddělení historickoarcheologického průzkumu při OSSPPOP v Olomouci v roce 1977. In: OAO 1977, Olomouc 1978, s. 128.
Bláha, J.: Záchranný archeologický výzkum v prostoru zaniklého augustiniánského kláštera Všech svatých na olomouckém Předhradí. In: OAO 1977, Olomouc 1978, s. 70-79.
Bláha, J.: Přehled důležitějších akcí oddělení historickoarcheologického průzkumu při OSSPPOP v Olomouci za rok 1978. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 130-132.
Bláha, J.: Přehled důležitějších záchranných akcí oddělení historicko-archeologického průzkumu při OSSPPOP v Olomouci za rok 1979. In: OAO 1979, Olomouc 1980, s. 114-115.
Bláha, J.: Olomouc jako středisko předkřesťanského kultu. In: OAO 1982, Olomouc 1983, s. 89-92.
Bláha, J. – Michna, P.: Přehled důležitějších záchranných akcí oddělení historicko-archeologického průzkumu při OSSPPOP v Olomouci za rok 1982. In: OAO 1982, Olomouc 1983, s. 136-137.
Bláha, J.: Přehled důležitějších záchranných akcí oddělení historicko-archeologického průzkumu při OSSPPOP v Olomouci za rok 1983. In: OAO 1983, Olomouc 1984, s. 163-164.
Bláha, J.: Přehled důležitějších záchranných akcí oddělení historicko-archeologického průzkumu při OSSPPOP v Olomouci za rok 1984. In: OAO 1984, Olomouc 1985, s. 157-158.
Bláha, J.: Příspěvek k otázce topografického vývoje a postavení Olomouce v 10. až 11. století. In: OAO 1984, Olomouc 1985, s. 147-150.
Bláha, J.: Přehled důležitějších záchranných akcí oddělení historicko-archeologického průzkumu při OSSPPOP v Olomouci za rok 1985. In: OAO 1985, Olomouc 1986, s. 153-154.
Bláha, J.: Přehled nejdůležitějších záchranných akcí oddělení historicko-archeologického průzkumu při OSSPPOP za rok 1986. In: OAO 1986, Olomouc 1987, s. 205-207.
Bláha, J.: Přehled důležitějších záchranných akcí oddělení historicko-archeologického průzkumu při OSSPPOP v Olomouci za rok 1987. In: OAO 1987, Olomouc 1988, s. 206-210.
Bláha, J.: Přehled důležitějších záchranných akcí oddělení historicko-archeologického průzkumu při OSSPPOP v Olomouci za rok 1988. In: OAO 1988, Olomouc 1989, s. 211-212.
Bláha, J.: Přehled důležitějších záchranných akcí oddělení historicko-archeologického průzkumu při KÚ SPPOP Sm kraje v Olomouci za rok 1989. In: OAO 1989, Olomouc 1990, s. 170-171.
Bláha, J.: Přehled důležitějších záchranných akcí oddělení historicko-archeologického průzkumu při Památkovém ústavu v Olomouci za rok 1990. In: OAO 1990, Olomouc 1991, s. 96-98.
Bláha, J.: Přehled důležitějších záchranných akcí archeologického útvaru při Památkovém ústavu v Olomouci za rok 1991. In: OAO 1991, Olomouc 1992, s. 240-244.
Bláha, J.: Přehled důležitějších záchranných akcí archeologického útvaru při Památkovém ústavu v Olomouci za rok 1993. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1993, s. 201-208.
Bláha, J.: Přehled důležitějších záchranných akcí archeologického útvaru při Památkovém ústavu v Olomouci za rok 1995. In: Ročenka SOkA 4 (23), Olomouc 1996, s. 143-149.
Bláha, J. – Drobný, T. – Čižmář, Z. – Kohoutek, J.: Přehled důležitějších záchranných akcí archeologického útvaru při Památkovém ústavu v Olomouci za rok 1996. In: Ročenka SOkA 5 (24), Olomouc 1997, s. 223-232.
Bláhová, Z.: Dvě drobné renesanční památky v Olomouci. In: OAO 1980, Olomouc 1981, s. 140-146.
Bláhová, Z.: Kamenné články ve dvoře Komenia. In: OAO 1981, Olomouc 1982, s. 153-155.
Bláhová, Z.: K uničovským sochařským památkám. In: OAO 1982, Olomouc 1983, s. 129-133.
Bláhová, Z.: Madona ze Šumvaldu. In: OAO 1983, Olomouc 1984, s. 129-133.
Bláhová, Z.: K mendikantské architektuře v Olomouci. In: OAO 1984, Olomouc 1985, s. 124-130.
Bláhová, Z.: Zmínky o stavbách 15. století v olomouckém archivním materiálu. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1993, s. 139-143.
Bláhová, Z.: Ke stavebním řemeslům v Olomouci na počátku 16. století. In: Ročenka SOkA 7 (26), Olomouc 1999, s. 190-193.
Bláhová, Z.: Korunování Panny Marie, sv. Jeroným a sv. Vavřinec z Dubčan? In: Ročenka SOkA 9 (28), Olomouc 2001, s. 159-164.
Bombera, J.: O posmrtné magii na libavském panství v 18. století. In: OAO 1984, Olomouc 1985, s. 79-93.
Bombera, J.: Hudební tradice rodiny Černých z Olomouce – Hodolan. In: OAO 1988, Olomouc 1989, s. 159-166.
Bombera, J.: Hudební tradice rodiny Černých z Olomouce – Hodolan (2. část). In: OAO 1989, Olomouc 1990, s. 117-125.
Bombera, J.: Hudební tradice rodiny Černých z Olomouce – Hodolan (3. část). In: OAO 1991, Olomouc 1992, s. 93-105.
Bombera, J.: Dopis Petra Bezruče Cyrilovi Černému. In: Ročenka SOkA 1 (20), Olomouc 1993, s. 150-152.

Ročenka SOkA Olomouc (1973 - 2003): bibliografický soupis / C-E

Čermák, (Č): Pozůstalost hodináře Jana Pohla. In: OAO 1973, Olomouc 1974, s. 36-38.
Čermák, (Č): O chování vandrujících tovaryšů v cechovních hospodách. In: OAO 1973, Olomouc 1974, s. 45-46.
Čermák, (Č): Olomoucké a brněnské míry a váhy v r. 1708. In: OAO 1974, Olomouc 1975, s. 60-62.
Čermák, (Č): Výskyt tzv. hnacích listů v Olomouci. In: OAO 1974, Olomouc 1975, 62-63.
Čermák, M.: Cech kočích v Olomouci. In: OAO 1975, Olomouc 1976, s. 65-71.
Čermák, M.: Inventář registratury 1920 – 1940 Archivu města Olomouc. In: OAO 1975, Olomouc 1976, s. 17-19.
Čermák, M.: Mlýny v Olomouci a jejím nejbližším okolí. In: OAO 1976, Olomouc 1977, s. 42-59.
Čermák, (Čk – Sp): Integrace obcí na okrese Olomouc v letech 1960 – 1976. In: OAO 1976, Olomouc 1977, s. 71-78.
Čermák, M.: Mlýny v Olomouci a jejím nejbližším okolí (pokračování). In: OAO 1977, Olomouc 1978, s. 80-101.
Čermák, M.: Nově zjištěné filigrány olomoucké městské papírny. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 111-112.
Čermák, M.: Obchod masem v Olomouci. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 75-90.
Čermák, M. – Spáčil, V.: K počátkům stálých olomouckých kin. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 58-66.
Čermák, M.: Inventář fondu Ústřední národní výbor v Olomouci 1945 – 1949. In: OAO 1979, Olomouc 1980, s. 16-23.
Čermák, M.: Mýtní a vážní řád města Olomouce z r. 1599. In: OAO 1979, Olomouc 1980, s. 108-113.
Čermák, M.: Obchod pečivem v Olomouci. In: OAO 1979, Olomouc 1980, s. 70-78.
Čermák, M.: K problematice obchodu v Olomouci do počátku 16. století. In: OAO 1980, Olomouc 1981, s. 53-82.
Čermák, M.: Městská papírna v Olomouci. In: OAO 1980, Olomouc 1981, s. 155-160.
Čermák, M.: Inventář Okresního oddělení Českého statistického úřadu v Olomouci. In: OAO 1981, Olomouc 1982, s. 27-30.
Čermák, M.: Mlynářství v Olomouci a na jeho statcích. In: OAO 1981, Olomouc 1982, s. 67-89.
Čermák, M.: Inventář fondu Městský národní výbor v Olomouci (1954- 1960). In: OAO 1982, Olomouc 1983, s. 15-19.
Čermák, M.: Olomoucký hodinář Martin Vogt. In: OAO 1982, Olomouc 1983, s. 110-116.
Čermák, M.: K dějinám vodáren v Olomouci. In: OAO 1983, Olomouc 1984, s. 133-136.
Čermák, M.: Registratura 1874 – 1920 Archivu města Olomouce. In: OAO 1984, Olomouc 1985, s. 18-26.
Čermák, M.: Nástin vývoje pohostinství v Olomouci (14. století – počátek 20. století), I. část: Výroba a prodej piva. In: OAO 1985, Olomouc 1986, s. 75-128.
Čermák, M.: Životní jubileum ředitele archivu PhDr. Vladimíra Spáčila. In: OAO 1985, Olomouc 1986, s. 33-39.
Čermák, M.: Nástin vývoje pohostinství v Olomouci (14. století – počátek 20. století), I. část: Dovoz a prodej vína. Výroba a prodej pálených nápojů a kávy. Výčepy a zájezdní hostince. II. část: Seznam pravovárečných a vinných domů v historickém jádru města Olomouce. In: OAO 1986, Olomouc 1987, s. 99-157.
Čermák, M.: Socialistická soutěž v Okresním archivu v Olomouci v roce 1986. In: OAO 1986, Olomouc 1987, s. 13-14.
Čermák, M.: Nástin vývoje pohostinství v Olomouci, II. část: Seznam pravovárečných a vinných domů v historickém jádru města Olomouce (pokračování). In: OAO 1987, Olomouc 1988, s. 109-153.
Čermák, M.: Nejstarší přenosné hodiny olomouckého výrobce. In: OAO 1977, Olomouc 1978, s. 124-127.
Čermák, M.: Socialistická soutěž v Okresním archivu v Olomouci v roce 1987. In: OAO 1987, Olomouc 1988, s. 13.
Čermák, M.: Nástin vývoje pohostinství v Olomouci (14. století – poč. 20. století), II. část: Seznam pravovárečných a vinných domů v historickém jádru města Olomouce (pokračování). In: OAO 1988, Olomouc 1989, s. 85-130.
Čermák, M.: Olomouc v minulých stoletích. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1993, s. 32-34.
Čermák, M.: Mistrovské značky některých kovozpracujících řemeslníků. In: Ročenka SOkA 3 (22), Olomouc 1995, s. 245-254.
Černík, I.: K rozvoji šternberské průmyslové základny v letech 1949 –1955. In: OAO 1986, Olomouc 1987, s. 65-71.
Černík, M. – Koudela, M.: K historii hradu Hlubokého. In: Ročenka SOkA 5 (24), Olomouc 1997, s. 187-195.
Černík, M. – Koudela, M.: Z kroniky železniční stanice Hlubočky. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 141-144.
Čižmář, Z. – Bláha, J. – Drobný, T. – Kohoutek, J.: Přehled důležitějších záchranných akcí archeologického útvaru při Památkovém ústavu v Olomouci za rok 1996. In: Ročenka SOkA 5 (24), Olomouc 1997, s. 223-232.

Dadáková, I. – Perůtka, M.: Uměleckohistorický rozbor iluminací olomoucké právní knihy Václava z Jihlavy. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 48-57.
Dohnal, V.: Olomoucký hrad, jeho průzkumy a poznání. In: Ročenka SOkA 6 (25), Olomouc 1998, s. 98-111.
Dohnalová, E.: Retrospektivní bibliografie zpracovávané ve Státní vědecké knihovně v Olomouci. In: Ročenka SOkA 6 (25), Olomouc 1998, s. 49-53.
Drobný, T.: Přehled významnějších záchranných archeologických výzkumů uskutečněných archeologickým útvarem Památkového ústavu v Olomouci od konce roku 1993 do října roku 1994. In: Ročenka SOkA 3 (22), Olomouc 1995, s. 256-258.
Drobný, T.: Další sezóna předstihového archeologického výzkumu na třídě Svobody. In: Ročenka SOkA 4 (23), Olomouc 1996, s. 149-150.
Drobný T.: Záchranný výzkum ve Švédské ul. č. 6. In: Ročenka SOkA 4 (23), Olomouc 1996, s. 151-152.
Drobný, T. – Bláha, J. – Čižmář, Z. – Kohoutek, J.: Přehled důležitějších záchranných akcí archeologického útvaru při Památkovém ústavu v Olomouci za rok 1996. In: Ročenka SOkA 5 (24), Olomouc 1997, s. 223-232.

Elbel, M.: Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci. In: Ročenka SOkA 6 (25), Olomouc 1998, s. 87-97.

Ročenka SOkA Olomouc (1973 - 2003): bibliografický soupis / F-J

Fabiánová, P. – Koudela, M.: Česká obchodní akademie v Olomouci. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 24-28.
Fechtnerová, A.: Příspěvek k dějinám koleje Tovaryšstva Ježíšova v Olomouci. In: Ročenka SOkA 4 (23), Olomouc 1996, s. 117-120.
Fiala, J.: Mozartovi na Moravě. In: OAO 1990, Olomouc 1991, s. 27-40.
Fiala, J.: Mozartové a staré divadlo v Olomouci. In: Ročenka SOkA 1 (20), Olomouc 1993, s. 65-89.
Fiala, J.: Císař Josef II. v Olomouci a Uničově. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1994, s. 162-170.
Fiala, J.: Císařská abdikace a intronizace v Olomouci. In: Ročenka SOkA 3 (22), Olomouc 1995, s. 141-153.
Fiala, J.: Pruská okupace Olomouce 28. 12. 1741 – 23. 4. 1742. In: Ročenka SOkA 5 (24), Olomouc 1997, s. 43-80.
Fiala, J.: Tajné jednání mezi pruským králem Fridrichem II. Velikým a zplnomocněncem Františka Štěpána Lotrinského, velkovévody Toskánského, 4. února 1742 v Olomouci. In: Ročenka SOkA 6 (25), Olomouc 1998, s. 77-86.
Fiala, J.: Polní podmaršálek Klaudius Hyacint svobodný pán Bretton (6.1697 – 24. 3. 1779). In: Ročenka SOkA 7 (26), Olomouc 1999, s. 128 – 134.

Halaga, O. R.: Styky Olomouc – Košice vo svetle onomastiky. (Do 15. storočia.) In: OAO 1984, Olomouc 1985, s. 100-107.
Hartl, J. – Lošťák, J.: Integrace obcí v okrese Olomouc v letech 1979 – 1980. In: OAO 1980, Olomouc 1981, s. 153-155.
Hartlová, Z.: Dílčí inventář fondu Okresní národní výbor Olomouc (1954 – 1960). In: OAO 1985, Olomouc 1986, s. 16-22.
Hartlová, Z.: Inventarizace fondu Okresní školní výbor Olomouc – venkov. In: OAO 1986, Olomouc 1987, s. 14-20.
Hartlová, Z.: K zpracování fondů jednotných zemědělských družstev na Olomoucku. In: OAO 1991, Olomouc 1992, s. 15-38.
Hašková, M.: Hříšní lidé města olomouckého v roce 1575. In: OAO 1974, Olomouc 1975, s. 56-58.
Havlíčková, S. – Koudela, M.: K zpřístupnění písemností Okresního výboru Sokola ve Šternberku. In: Ročenka SOkA 9 (28), Olomouc 2001, s. 43-47.
Hlobil, I.: Barokní nápisová deska z 50. let 17. století. In: OAO 1977, Olomouc 1978, s. 121-122.
Hlobil, I. (HL): Památník dopravní nehody z r. 1756. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 121-122.
Hlobil, I.: Poznámka k článku Roberta Smetany o údajném Zátiší malíře Jiřího Flegela. In: OAO 1989, Olomouc 1990, s. 166-167.
Hlobil, I.: Olomouc jako Iulii mons a Hilarius Litoměřický. In: Ročenka SOkA 1 (20), Olomouc 1993, s. 188-191.
Hlobil, I.: Pátrání po původu malíře Jiřího Flegela v Olomouci. In: Ročenka SOkA 3 (22), Olomouc 1995, s. 181-186.
Holásek, L.: Úvodem. (K páté výroční zprávě Okresního archivu.) In: OAO 1977, Olomouc 1978, s. 1.
Holinková, J.: Historický seminář v olomouckém okresním archivu. In: OAO 1975, Olomouc 1976, s. 13-14.
Holinková, J.: Dům doktora Augustina Olomouckého. In: OAO 1977, Olomouc 1978, s. 119-120.
Holinková, J.: Podíl olomouckého okresního archivu na světonázorové výchově posluchačů historie filozofické fakulty UP. In: OAO 1980, Olomouc 1981, s. 24-29.
Holinková, J.: Dějiny Olomouce období přechodu od feudalismu ke kapitalismu v písemných pracích posluchačů historie filozofické fakulty UP. In: OAO 1982, Olomouc 1983, s. 19-23.
Holinková, J.: Máme možnost nahlédnout do všedního života školy u sv. Mořice? In: OAO 1986, Olomouc 1987, s. 187-192.
Horejsek, (vk): Jak žili obyvatelé Olomouce před sto lety (o životní úrovni v Olomouci ve druhé polovině 19. století). In: OAO 1984, Olomouc 1985, s. 130-139.
Horejsek, (vk): Životní jubileum docenta MUDr. Eduarda Wondráka, CSc. In: OAO 1984, Olomouc 1985, s. 31.
Horejsek, J.: Olomoučtí řemeslníci a živnostníci v roce 1850. In: OAO 1987, Olomouc 1988, s. 157-164.
Horejsek, J.: Jak se lidé stěhovali. Kapitolka z dějin Olomouce v polovině 19. století. In: OAO 1989, Olomouc 1990, s. 168-169.
Horejsek, J.: Studenti v olomouckých domácnostech ve druhé polovině 19. století. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1993, s. 174-180.
Horejsek, J.: Dvacet pět let poctivé práce. In: Ročenka SOkA 7 (26), Olomouc 1999, s. 20-22.
Hošek, E.: Velká dravá zvěř na Olomoucku v minulosti. In: OAO 1982, Olomouc 1983, s. 127-129.
Hošek, E.: Lesy města Litovle a jejich hospodářský vývoj. In: OAO 1983, Olomouc 1984, s. 136-143.
Hošek, E.: K chovu divokého krocana (Meleagris gallipavo L.) na Olomoucku. In: OAO 1985, Olomouc 1986, s. 150-152.
Hošek, E.: Devadesát let jubilejní dubiny u Zdiměře. In: OAO 1988, Olomouc 1989, s. 177-178.
Hošek, E.: Památce olomouckého lesnického vynálezce. In: OAO 1988, Olomouc 1989, s. 145-147.
Hošek, E.: K činnosti švýcarského zeměměřiče Josefa Surganta na Olomoucku v 18. století. In: OAO 1991, Olomouc 1992, s. 214-218.
Hošek, E.: Ke 110. výročí úmrtí lékárníka Ferdinanda Doubravy z Uničova. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1994, s. 170-174.
Hošek, E.: Obrovské duby na Olomoucku v minulosti. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1994, s. 198-200.
Hošek, E.: Z dějin lesů olomouckého městského statku Cholina. In: Ročenka SOkA 3 (22), Olomouc 1995, s. 245-249.
Hošek, E.: Spor o les Domwald mezi olomouckou kapitulou a kartuziány. In: Ročenka SOkA 4 (23), Olomouc 1996, s. 127-133.
Hradil, M.: Olomoucká umělecká litina. In: OAO 1987, Olomouc 1988, s. 185-186.
Hradil, M.: Adam Schäffer – poslední olomoucký mincmistr. In: OAO 1990, Olomouc 1991, s. 80-84.
Hradil, M.: Olomoucký mincmistr Martin Fritsch. In: OAO 1991, Olomouc 1992, s. 207-210.
Hron, J.: Dvě výročí olomouckého předměstí Nových Sadů. In: OAO 1989, Olomouc 1990, s. 142-143.

Charouz, Z.: Zaniklé olomoucké předměstí Ostrovy. In: OAO 1984, Olomouc 1985, s. 153-154.
Chlupová, (ach): Kabinet regionálních dějin FF UP v Olomouci. In: OAO 1973, 11 Olomouc 1974, s. 42-43.
Chobot, K.: Právní vztah Nového Jičína k Olomouci v 16. století. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1994, s. 149-151.

Jabůrková, K. – Koudela, M.: K zpřístupnění fondu Místní národní výbor Pňovice. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 28-33.
Joss, R.: Poznámky k datování žezel olomoucké university. In: Ročenka SOkA 1 (20), Olomouc 1993, s. 156-162.

Ročenka SOkA Olomouc (1973 - 2003): bibliografický soupis / K

Kabinet: Kabinet dějepisu při OPS v Olomouci. Spolupráce kabinetu dějepisu při OPS v Olomouci s okresním archivem. In: OAO 1980, Olomouc 1981, s. 29-30.
Kaňák, B.: Zrušená archivní pracoviště ve Šternberku a Uničově. In: OAO 1991, Olomouc 1992, s. 233-239.
Kaňák, B.: Příspěvek k hrdelnímu právu v Olomouci 1331 – 1731. In: Ročenka SOkA 1 (20), Olomouc 1993, s. 191-196.
Kaňák, B.: Výstava In memoriam Tomáše Garrigua Masaryka ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. In: Ročenka SOkA 1 (20), Olomouc 1993, s. 22-24.
Kaňák, B.: Ohlasy výstavy “Německé městské právo a městské právní knihy 13. – 16. století z Moravy” v německém tisku. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1994, s. 27.
Kaňák, B.: Pozůstalost PhDr. Václava Nešpora. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1994, s. 19-23.
Kaňák, B.: Ukázka práce se starším novověkým rukopisným textem. In: Ročenka SOkA 3 (22), Olomouc 1995, s. 61-67.
Kaňák, B.: Konference “Hrdelní soudnictví českých zemí v 16. až 18. století”. In: Ročenka SOkA 4 (23), Olomouc 1996, s. 41-42.
Kaňák, B.: Mezinárodní kongres církevních archivářů (Internationaler Kirchenarchivtag). In: Ročenka SOkA 4 (23), Olomouc 1996, s. 39-40.
Kaňák, B.: 700 let města Šternberka. In: Ročenka SOkA 4 (23), Olomouc 1996, s. 30-39.
Kaňák, B.: Kongres “CIHEC” v polském Lublinu v září 1996. In: Ročenka SOkA 5 (24), Olomouc 1997, s. 36-39.
Kaňák, B.: Ukládání archivních fondů v nové budově. In: Ročenka SOkA 5 (24), Olomouc 1997, s. 19-22.
Kaňák, B. – Minaříková, H.: Archiválie obecné školy ve Velkém Týnci. Příspěvek k charakteristice školního písma v druhé pol. 19. století. In: Ročenka SOkA 5 (24), Olomouc 1997, s. 200-220.
Kaňák, B.: Využívání archivních fondů ve Státním okresním archivu v Olomouci v letech 1973 – 1995. In: Ročenka SOkA 6 (25), Olomouc 1998, s. 41-44.
Kaňák, B.: Vzpomínková beseda věnovaná osobnosti prof. PhDr. Zdeňka Kristena (1902 – 1967). In: Ročenka SOkA 6 (25), Olomouc 1998, s. 53-55.
Kaňák, B.: Zpráva o průběhu a následcích povodně v Olomouci ve vztahu k budově olomouckého archivního komplexu v létě roku 1997. In: Ročenka SOkA 6 (25), Olomouc 1998, s. 44-49.
Kaňák, B. – Koudela, M.: Konference o problematice archivních badatelen. In: Ročenka SOkA 6 (25), Olomouc 1998, s. 55-57.
Kaňák, B.: In memoriam Mgr. Oldřicha Beránka. In: Ročenka SOkA 7 (26), Olomouc 1999, s. 80-81.
Kaňák, B.: Olomouc roku 1848 v pramenech olomouckého státního okresního archivu. In: Ročenka SOkA 7 (26), Olomouc 1999, s. 120-127.
Kaňák, B.: Spolupráce Státního okresního archivu v Olomouci s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. In: Ročenka SOkA 7 (26), Olomouc 1999, s. 64-66.
Kaňák, B.: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu v Olomouci za rok 1998. In: Ročenka SOkA 7 (26), Olomouc 1999, s. 9-16.
Kaňák, B.: JUDr. Tomáš Soušek (*29. 3. 1902 - +14. 2. 1999). In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 9.
Kaňák, B.: Německá novogotická polokurzíva (kanzlei) olomoucké městské kanceláře v 16. – 19. století. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 45-87.
Kaňák, B.: Oldřich Schwub (*14. 11. 1951 - +14. 11. 1999). In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 10.
Kaňák, B.: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu v Olomouci za rok 1999. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 11-21.
Kaňák, B.: Buly basilejského koncilu a papeže Pavla II. In: Ročenka SOkA 9 (28), Olomouc 2001, s. 187-194.
Kaňák, B.: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu v Olomouci za rok 2000. In: Ročenka SOkA 9 (28), Olomouc 2001, s. 9-19.
Kaňák, B.: Mgr. Václav Prchal (*20. 8. 1941 - +3. 10. 2001). In: Ročenka SOkA 10 (29), Olomouc 2002, s. 9.
Kaňák, B.: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu v Olomouci za rok 2001. In: Ročenka SOkA 10 (29), Olomouc 2002, s. 10-18.
Kaňák, B.: Soudce chebský – mikrohistorie vzniku, diplomatický rozbor a edice předběžné dohody husitů s basilejským koncilem z roku 1432. In: Ročenka SOkA 11 (30), Olomouc 2003, s. 109-157.
Kaňák, B.: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu v Olomouci za rok 2002. In: Ročenka SOkA 11 (30), Olomouc 2003, s. 89-98.
Kárný, M. – Václavek, L.: Deník Otto Wolfa z let 1942 – 1943. In: OAO 1987, Olomouc 1988, s. 31-41.
Kašpar, M.: Úvodem. (K vydávání výročních zpráv Okresního archivu v Olomouci.) In: OAO 1973, Olomouc 1974, s. 1.
Kašpar, O.: Životopis olomouckého rodáka Antonína Tempise v rukopisné kronice Miguela del Barco dochované v Národní knihovně v Římě. In: Ročenka SOkA 4 (23), Olomouc 1996, s. 93-99.
Kašpar, Z.: Výstava Právní klenoty Moravy a Slezska. In: OAO 1991, Olomouc 1992, s. 59-66.
Kašpar, Z.: Hospodyňská škola Olomouc – Klášter Hradisko. In: Ročenka SOkA 1 (20), Olomouc 1993, s. 176-178.
Kašpar, Z.: Výstava Chrám sv. Mořice v proměnách času. In: Ročenka SOkA 1 (20), Olomouc 1993, s. 17-18.
Kašpar, Z.: Výpočetní technika a její využití ve Státním okresním archivu v Olomouci. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1994, s. 34-36.
Kašpar, Z.: Stěhování Státního okresního archivu v Olomouci do nové budovy U Husova sboru. In: Ročenka SOkA 5 (24), Olomouc 1997, s. 16-18.
Kašpar, Z.: K počátkům Dómské ulice v Olomouci. In: Ročenka SOkA 7 (26), Olomouc 1999, s. 202-203.
Kašpar, Z.: Životopis lumpa aneb Jakub Bejček ze Slavkova a jeho vztah k Olomouci, též malý příspěvek k dějinám chrámu sv. Mořice. In: Ročenka SOkA 7 (26), Olomouc 1999, s. 194-196.
Kašpar, Z.: Odklad hlavy aneb Stala jse smlúva celá a dokonalá. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 139-141.
Kašpar, Z.: Prameny k dějinám Olomouce 16. století v kopiářích olomouckých biskupů. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 179-196.
Kašpar, Z.: Rozpisy olomouckých městských knih. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 22-23.
Kašpar, Z.: Prameny k dějinám Olomouce 16. století v kopiářích olomouckých biskupů, II. část. In: Ročenka SOkA 9 (28), Olomouc 2001, s. 197-208.
Kašpárková, R.: Kdo rychle dává, dvakrát dává ... Na okraj výstavy v okresním archivu. In: OAO 1991, Olomouc 1992, s. 55.
Kašpárková, S.: O postupu práce při stavebně historickém průzkumu objektu v Křížkovského ulici č. 4 v Olomouci. In: OAO 1977, Olomouc 1978, s. 17-29.
Kašpárková, S.: Odkrytí gotických oken v křížové chodbě u sv. Michala v Olomouci. In: OAO 1979, Olomouc 1980, s. 90-97.
Kašpárková, S.: K stavebně – historickému průzkumu někdejší tereziánské zbrojnice v Olomouci. In: Ročenka SOkA 3 (22), Olomouc 1995, s. 206-218.
Kašpárková, R.: Kdo rychle dává, dvakrát dává ... Na okraj výstavy v okresním archivu. In: OAO 1991, Olomouc 1992, s. 55.
Kauerová, V.: Příspěvek k historii kadetní školy v Olomouci. In: Ročenka SOkA 4 (23), Olomouc 1996, s. 133 -138.
Kauerová, V.: Příspěvek ke stavební historii uničovského domu na Masarykově nám. čp. 37. In: Ročenka SOkA 3 (22), Olomouc 1995, s. 194-198.
Kauerová, V. – Koudela, M.: Dům soukenického cechu v Litovli. In: Ročenka SOkA 5 (24), Olomouc 1997, s. 165-171.
Kauerová, V.: Svatojánský most v Litovli. In: Ročenka SOkA 6 (25), Olomouc 1998, s. 125-129.
Kauerová, V. – Koudela, M.: K problematice založení kostela Nejsvětější Trojice ve Šternberku. In: Ročenka SOkA 7 (26), Olomouc 1999, s. 163-166.
Kauerová, V. – Koudela, M.: Neznámé prameny ke stavebním dějinám židovské čtvrti v Lošticích. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 144-148.
Klos, M.: Do nové etapy rozvoje Okresního archivu v Olomouci. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 1-3.
Kohout, Š.: Pobyt Jana Kapistrana v Olomouci. In: Ročenka SOkA 3 (22), Olomouc 1995, s. 117-140.
Kohout, Š.: Dva drobné prameny k počátku uherských válek. In: Ročenka SOkA 6 (25), Olomouc 1998, s. 140-145.
Kohout, Š.: Ohlédnutí za stěhováním zemského archivu. In: Ročenka SOkA 10 (29), Olomouc 2002, s. 154-161.
Kohoutek, J. – Bláha, J. – Drobný, T. – Čižmář, Z.: Přehled důležitějších záchranných akcí archeologického útvaru při Památkovém ústavu v Olomouci za rok 1996. In: Ročenka SOkA 5 (24), Olomouc 1997, s. 223-232.
Kohoutek, V.: Gruntovní kniha Loučan z roku 1526. In: OAO 1991, Olomouc 1992, s. 211-213.
Kohoutek, V.: Co se našlo v makovici kaple v Loučanech. In: Ročenka SOkA 5 (24), Olomouc 1997, s. 195-200.
Kol. prac. archivu: Archiválie k nacistické okupaci a osvobození v okresním archivu v Olomouci. In: OAO 1973, Olomouc 1974, s. 40-41.
Kol. prac. archivu: Vznik revolučních národních výborů v olomouckém okrese v roce 1945. In: OAO 1974, Olomouc 1975, s. 25-36.
Kol. prac. archivu: Životní jubileum Josefa Prucka (vedoucí šternberské pobočky archivu). In: OAO 1975, Olomouc 1976, s. 74.
Kollmann, V.: Morava a Slezsko na dobových mapách a vedutách. In: OAO 1991, Olomouc 1992, s. 56-58.
Kollmann, V.: Ikonografie Litovle na stolních kalendářích. In: Ročenka SOkA 10 (29), Olomouc 2002, s. 114-120.
Koudela, M.: Cesta k Mnichovu 1938 na Olomoucku. In: OAO 1988, Olomouc 1989, s. 135-144.
Koudela, M.: K činnosti tzv. Výkonného výboru německého Národního shromáždění ve Šternberku na podzim 1918. In: OAO 1988, Olomouc 1989, s. 57-84.
Koudela, M.: Malíř Kurt Gröger – účastník československého odboje ve Francii. In: OAO 1989, Olomouc 1990, s. 131-138.
Koudela, M.: Smolná kniha města Šternberka. In: OAO 1990, Olomouc 1991, s. 85-86.
Koudela, M.: 150 let železnice Přerov – Olomouc a umístění prvního olomouckého nádraží. In: OAO 1991, Olomouc 1992, s. 165-174.
Koudela, M.: Archiv města Nové Ulice. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1994, s. 43-56.
Koudela, M.: K zpřístupnění fondu Archiv města Hodolan. In: Ročenka SOkA Olomouc 2 (21), Olomouc 1994, s. 37-43.
Koudela, M.: Archivy obcí okresu Olomouc. In: Ročenka SOkA 3 (22), Olomouc 1995, s. 26-45.
Koudela, M.: Obhajoba plukovníka Miniatiho. In: Ročenka SOkA 4 (23), Olomouc 1996, s. 169-175.
Koudela, M. – Černík, M.: K historii hradu Hlubokého. In: Ročenka SOkA 5 (24), Olomouc 1997, s. 187-194.
Koudela, M. – Kauerová, V.: Dům soukenického cechu v Litovli. In: Ročenka SOkA 5 (24), Olomouc 1997, s. 165-171.
Koudela, M.: Zpřístupňování fondů ve Státním okresním archivu v Olomouc v letech 1976 – 1996. In: Ročenka SOkA 6 (25), Olomouc 1998, s. 37- 41.
Koudela, M. – Kaňák, B.: Konference o problematice archivních badatelen. In: Ročenka SOkA 6 (25), Olomouc 1998, s. 55-57.
Koudela, M.: K publikační činnosti Státního okresního archivu v Olomouci a jeho pracovníků v letech 1990 – 1997. In: Ročenka SOkA 7 (26), Olomouc 1999, s. 17-19.
Koudela, M.: K zpřístupnění fondu Okresní úřad Litovel. In: Ročenka SOkA 7 (26), Olomouc 1999, s. 66-71.
Koudela, M.: Mnichov 1938 na Litovelsku a vytyčování nové státní hranice. In: Ročenka SOkA 7 (26), Olomouc 1999, s. 85-100.
Koudela, M. – Kauerová, V.: K problematice založení kostela Nejsvětější Trojice ve Šternberku. In: Ročenka SOkA 7 (26), Olomouc 1999, s. 163-166.
Koudela, M.: Stavovský převrat v Olomouci v květnu 1619. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 88-101.
Koudela, M. – Černík, M.: Z kroniky železniční stanice Hlubočky. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 141-144.
Koudela, M. – Fabiánová, P.: Česká obchodní akademie v Olomouci. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 24-28.
Koudela, M. – Jabůrková, K.: K zpřístupnění fondu Místní národní výbor Pňovice. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 28-33.
Koudela, M. – Kauerová, V.: Neznámé prameny ke stavebním dějinám židovské čtvrti v Lošticích. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 144-148.
Koudela, M. – Menzelová, G.: Písemnosti Pěvecko – hudebního spolku “Žerotín” v Olomouci. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 34-39.
Koudela, M.: Boj o české pivo ve Stádle /příspěvek k problematice česko – německého soužití na národnostně smíšeném území Šternberska/. In: Ročenka SOkA 9 (28), Olomouc 2001, s. 143-145.
Koudela, M.: Olomouc za vlády stavovského direktoria (květen – prosinec 1619). In: Ročenka SOkA 9 (28), Olomouc 2001, s. 70-87.
Koudela, M. – Havlíčková, P.: K zpřístupnění písemností Okresního výboru Sokola ve Šternberku. In: Ročenka SOkA 9 (28), Olomouc 2001, s. 43-47.
Koudela, M.: K životnímu jubileu archiváře Josefa Prucka. In: Ročenka SOkA 10 (29), Olomouc 2002, s. 19-20.
Koudela, M.: Olomouc za vlády Fridricha Falckého. In: Ročenka SOkA 10 (29), Olomouc 2002, s. 63-80.
Koudela, M.: Nejstarší budova měšťanského pivovaru v Litovli. In: Ročenka SOkA 11 (30), Olomouc 2003, s. 169-171.
Kouřil, M.: Nový pohled na Olomouc z r. 1675. In: OAO 1977, Olomouc 1978, s. 104-108.
Kouřil, M.: Edice nejstarší knihy olomoucké. In: OAO 1983, Olomouc 1984, s. 16-17.
Kovářová, S.: Studenti z Olomouce a okolí na staré olomoucké univerzitě. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1994, s. 129-136.
Kovářová, S.: Olomoucké dopisy profesora dějin Josefa Leonarda Knolla hraběti Antonínu Bedřichovi Mittrovskému. In: Ročenka SOkA 3 (22), Olomouc 1995, s. 268-273.
Kovářová, S.: Cholera na Olomoucku, Litovelsku, Uničovsku a Šternbersku v letech 1831 - 1832. In: Ročenka SOkA 6 (25), Olomouc 1998, s. 130-134.
Krampl, J.: Olomoucký malíř Jan Kryštof Handke (1694 – 1774), I. část. In: OAO 1980, Olomouc 1981, s. 83-120.
Krampl, J.: Olomoucký malíř Jan Kryštof Handke (1694 – 1774), II. část .In: OAO 1981, Olomouc 1982, s. 91-150.
Krejčík, T. – Müller, K.: Olomoucký zlatník Asverus rytcem císařských pečetidel. In: Ročenka SOkA 3 (22), Olomouc 1995, s. 198-202.
Křížanová, J. – Minaříková, H.: Soupis školních kronik olomouckého okresu uložených ve Státním okresním archivu v Olomouci k 31. prosinci 2001, II. část. In: Ročenka SOkA 10 (29), Olomouc 2002, s. 38-59.
Kubešová, I. – Richterová, H.: Bývalá kanovnická rezidence č. p. 505 v Křížkovského ulici 6 v Olomouci. In: Ročenka SOkA 5 (24), Olomouc 1997, s. 171-186.
Kunzfeldová, J.: Terče olomouckých ostrostřelců. In: Ročenka SOkA 1 (20), Olomouc 1993, s. 18-22.

Ročenka SOkA Olomouc (1973 - 2003): bibliografický soupis / L

Lapčík, S. – Lošťák, J.: Zakládací deska litovelského pravovárečného měšťanstva z roku 1814. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 113-118.
Lapčík, S.: Z archivu Obchodní a živnostenské komory v Olomouci. In: OAO 1981, Olomouc 1982, 156-157.
Lapčík, S.: Nástin historického vývoje matrik s přihlédnutím k regionu střední a severní Moravy. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1994, s. 83-104.
Lenderová, M.: Lafayettovy oslavy v Olomouci roku 1928. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1994, s. 187-192.
Londin, V.: Olomouc – místní nádraží. In: OAO 1983, Olomouc 1984, s. 157-159.
Lošťák, (Lk): 100 let tělovýchovy a sportu v Litovli. In: OAO 1973, Olomouc 1974, s. 48.
Lošťák, J.: 60 let železnice Litovel – Senice na Hané. In: OAO 1974, Olomouc 1975, s. 54-56.
Lošťák, J.: 70 let budovy litovelského gymnázia. In: OAO 1974, Olomouc 1975, s 59-60.
Lošťák, J.: Soutěžíme o titul “Kolektiv socialistické práce”. In: OAO 1974, Olomouc 1975, s. 12-13.
Lošťák, J.: Socialistická soutěž o titul “Kolektiv socialistické práce”. In: OAO 1975, Olomouc 1976, s. 11-13.
Lošťák, J.: Budova litovelské pobočky archivu. In: OAO 1976, Olomouc 1977, s. 19-22.
Lošťák, J.: Kolektiv pracovníků okresního archivu v Olomouci nositelem čestného názvu “Kolektiv socialistické práce”. In: OAO 1976, Olomouc 1977, s. 13-15.
Lošťák, J.: Litovelské jubileum přátelství a spolupráce se SSSR. In: OAO 1976, Olomouc 1977, s. 62.
Lošťák, J.: Jáchymovský separatismus. In: OAO 1977, Olomouc 1978, s. 115-116.
Lošťák, J.: Socialistická soutěž v Okresním archivu v Olomouci v roce 1977. In: OAO 1977, Olomouc 1978, s. 15-17.
Lošťák, J.: Svatby v Litovli v 17. století. In: OAO 1977, Olomouc 1978, s. 122-124.
Lošťák, J.: K problematice zpřístupňování fondu Archiv města Litovle. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 22-28.
Lošťák, J.: Let aviatika inž. Jana Kašpara v Olomouci v roce 1910. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 127-130.
Lošťák, J.: Socialistická soutěž v Okresním archivu v Olomouci v roce 1978. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 17-19.
Lošťák, J. – Lapčík, S.: Zakládací deska litovelského pravovárečného měšťanstva z roku 1814. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 113-118.
Lošťák, J.: Soudní výslech čarodějnice v Litovli v roce 1732. In: OAO 1979, Olomouc 1980, s. 98-103.
Lošťák, J.: Stříbrné odznaky kolektivu BSP Okresního archivu v Olomouci. In: OAO 1979, Olomouc 1980, s. 14-15.
Lošťák, J.: Socialistická soutěž v Okresním archivu v Olomouci v roce 1980. In: OAO 1980, Olomouc 1981, s. 13-15.
Lošťák, J.: Z počátků městské hydrocentrály a elektrifikace Litovle a okolí. In: OAO 1980, Olomouc 1981, s. 146-148.
Lošťák, J. – Hartl, J.: Integrace obcí v okrese Olomouc v letech 1979 – 1980. In: OAO 1980, Olomouc 1981,
s. 153-155.
Lošťák, J.: Socialistická soutěž v Okresním archivu v Olomouci v roce 1981. In: OAO 1981, Olomouc 1982, s. 13-15.
Lošťák, J.: Socialistická soutěž v Okresním archivu v archivu v Olomouc v roce 1982. In: OAO 1982, Olomouc 1983, s. 14-15.
Lošťák, J.: Deset let brigády socialistické práce v Okresním archivu v Olomouci. In: OAO 1983, Olomouc 1984, s. 14-15.
Lošťák, J.: Socialistická soutěž v Okresním archivu v Olomouci v roce 1984. In: OAO 1984, Olomouc 1985, s. 16-17.

Ročenka SOkA Olomouc (1973 - 2003): bibliografický soupis / M-N

Macek, J.: K dějinám Olomouce na konci 15. století. Spory o olomoucké biskupství. In: OAO 1986, Olomouc 1987, s. 53-63.
Macková, M.: Písemnosti s vazbou k Olomouci uložené ve fondu Biskupský archiv biskupské konzistoře Hradec Králové. In: OAO 1984, Olomouc 1985, s. 155-156.
Machytka, L.: K dějinám obrazárny olomouckých biskupů v 17. století. In: OAO 1984, Olomouc 1985, s. 107-115.
Machytka, L.: K dějinám obrazárny olomouckých biskupů a arcibiskupů v 18. století. In: OAO 1985, Olomouc 1986, s. 145-150.
Machytka, L.: K dějinám arcibiskupské obrazárny v Olomouci v 19. století. In: OAO 1986, Olomouc 1987, s. 171-176.
Machytka, L.: Obrazy nizozemských malířů na Olomoucku. In: OAO 1987, Olomouc 1988, s. 43-90.
Machytka, L.: Nové poznatky o nizozemských obrazech v Olomouci, Profesoru PhDr. Milanu Tognerovi k šedesátinám. In: Ročenka SOkA 7 (26), Olomouc 1999, s. 135-156.
Maliva, J.: Olomoučtí stavitelé a zedníci v 16. století. In: OAO 1983, Olomouc 1984, s. 143-145.
Maliva, J.: Počátky výtvarného života v Olomouci. In: OAO 1989, Olomouc 1990, s. 152-157.
Maliva, J.: Dvě připomínky malíře Adolfa Hölzela v Olomouci. In: Ročenka SOkA 9 (28), Olomouc 2001, s. 110-125.
Maňák, P. – Balatková, J.: Docentu MUDr. Ed. Wondrákovi, CSc., k sedmdesátinám. In: OAO 1988, Olomouc 1989, s. 37-45.
Maráz, K.: Jezdecké pečeti ve fondu Státního okresního archivu v Olomouci. In: Ročenka SOkA 3 (22), Olomouc 1995, s. 155-178.
Martinková, P.: Československá obec legionářská – místní jednota Litovel. In: Ročenka SOkA 9 (28), Olomouc 2001, s. 39-43.
Menzelová, G. – Koudela, M.: Písemnosti Pěvecko – hudebního spolku “Žerotín” v Olomouci. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 34-39.
Michna, P. – Bláha, J.: Přehled důležitějších záchranných akcí oddělení historickoarcheologického průzkumu při OSSPPOP v Olomouci za léta 1974 – 1976. In: OAO 1976, Olomouc 1977, s. 63-67.
Michna, P. – Bláha, J.: Přehled důležitějších záchranných akcí oddělení historickoarcheologického průzkumu při OSSPPOP v Olomouci za rok 1982. In: OAO 1982, Olomouc 1983, s. 136-137.
Miklošová, M.: Inventář fondu Okresní národní výbor Olomouc – venkov 1945 – 1948. In: OAO 1974, Olomouc 1975, s. 13-14.
Miklošová, (Mk): Nejstarší česky psané listiny na Olomoucku. In: OAO 1975, Olomouc 1976, s. 75.
Miklošová, M.: Inventář fondu Jednotný národní výbor v Olomouci 1949 – 1954. In: OAO 1976, Olomouc 1977, s. 15-17.
Minaříková, H.: Bibliografie článků ročenky Okresního archivu v Olomouci za léta 1983 – 1992. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1994, s. 64-79.
Minaříková, H.: Fond Lidová škola umění “Žerotín” v Olomouci zpřístupněn. In: Ročenka SOkA 3 (22), Olomouc 1995, s. 46-56.
Minaříková, H.: Personální bibliografie PhDr. Vladimíra Spáčila v letech 1986 – 1995. In: Ročenka SOkA 4 (23), Olomouc 1996, s. 11-13.
Minaříková, H. – Kaňák, B.: Archiválie obecné školy ve Velkém Týnci. Příspěvek k charakteristice školního písma v druhé pol. 19. století. In: Ročenka SOkA 5 (24), Olomouc 1997, s. 200-220.
Minaříková, H.: Okresní archiv v Olomouci (1973 – 1991) a Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci
(1992 – 1998), Bibliografický soupis publikovaných článků. In: Ročenka SOkA 7 (26), Olomouc 1999, s. 23-63.
Minaříková, H. – Rečková, V.: Vzpomínka na Aloise Rečku, 1921 – 1986. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000,s. 174-176.
Minaříková, H.: K výročí litovelského Gymnázia Jana Opletala. In: Ročenka SOkA 9 (28), Olomouc 2001, s. 164-172.
Minaříková, H.: Soupis školních kronik olomouckého okresu uložených ve Státním okresním archivu v Olomouci k 31. prosinci 2000, I. část. In: Ročenka SOkA 9 (28), Olomouc 2001, s. 20-39.
Minaříková, H. – Křížanová, J.: Soupis školních kronik olomouckého okresu uložených ve Státním okresním archivu v Olomouci k 31. prosinci 2001, II. část. In: Ročenka SOkA 10 (29), Olomouc 2002, s. 38-59.
Minaříková, H.: Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci (1999 – 2003). Bibliografický soupis publikovaných článků. In: Ročenka SOkA 11 (30), Olomouc 2003, s. 99-106.
Mlčák, L.: K dílu uničovského renesančního zvonaře Jana Plebána. In: OAO 1981, Olomouc 1982, s. 163-165.
Mlčák, L.: Zvony lotrinských zvonařů Štěpána Mollota a Jana Prisqueye na Olomoucku. In: OAO 1982, Olomouc 1983, s. 98-105.
Mlčák, L.: Drobnosti k dějinám malířství 17. – 19. století na Olomoucku. In: OAO 1983, Olomouc 1984, s. 146-151.
Mlčák, L.: K restaurování Caesarovy kašny v Olomouci. In: OAO 1983, Olomouc 1984, s. 151-157.
Mlčák, L.: Znak slovenské obce Boleráz na zvonu z roku 1597 ve Šternberku. In: OAO 1984, Olomouc 1985, s. 139-143.
Mlčák, L.: Krypta pod kostelem sv. Kateřiny. In: OAO 1985, Olomouc 1986, s. 138-141.
Mlčák, L.: Olomoucký pekař František Schmidl a jeho fundace zvonů na střední Moravě. In: OAO 1986, Olomouc 1987, s. 192-197.
Mlčák, L.: K autorství nástěnných maleb v kostele sv. Michala v Olomouci. In: OAO 1987, Olomouc 1988, s. 193-199.
Mlčák, L.: Nově zjištěné malby Jano Köhlera v Olomouci. In: OAO 1988, Olomouc 1989, s. 202-210.
Mlčák, L.: Olomoucký kovář a umělecký zámečník Johann Lefenda (1844 – 1907). In: OAO 1989, Olomouc 1990, s. 159-166.
Mlčák, L.: Zaniklý barokní mariánský sloup a stavba kaple v Týnečku u Olomouce. Příspěvek k dílu Davida Zürna a Ferdinanda Nabotha. In: OAO 1991, Olomouc 1992, s. 219-232.
Mlčák, L.: K autorství, dataci a ikonografii malířské a štukatérské výzdoby bývalého proboštství augustiniánského kláštera ve Šternberku. In: Ročenka SOkA 1 (20), Olomouc 1993, s. 169-175.
Mlčák, L.: K dějinám a autorství raně barokního portálu kláštera voršilek v Olomouci. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1994, s. 158-162.
Mlčák, L.: Manýristická mariánská poutní kaple na Svatém Kopečku u Olomouce. In: Ročenka SOkA 9 (28), Olomouc 2001, s. 88-109.
Mlčák, L.: Doplňky k ikonografii sv. Pavlíny, barokní patronky Olomouce. In: Ročenka SOkA 10 (29), Olomouc 2002, s. 106-113.
Morav, K.: Šternberská exekuce r. 1630. In: OAO 1974, Olomouc 1975, s. 64-65.
Morav, K.: Frejmark a licitace “na svíčku”. In: OAO 1975, Olomouc 1976, s. 76-77.
Morav, K. – Šefčík, E.: K dataci tří šternberských urbářů z přelomu 16. a 17. století. In: OAO 1975, Olomouc 1976, s. 61-64.
Morav, K.: Dva neznámé šternberské urbáře. In: OAO 1977, Olomouc 1978, s. 118-119.
Morav, K.: Mladějovická dědičná rychta. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 124-125.
Morav, K. – Prucek, J.: Dvojí převrat ve Šternberku v 17. století a jeho odraz v knihovnách měšťanů. In: OAO 1979, Olomouc 1980, s. 85-90.
Morav, K.: Koeficient výhodnosti obrany. In: OAO 1980, Olomouc 1981, s. 151-152.
Morav, K.: Malá statistika kriminality. In: OAO 1980, Olomouc 1981, s. 139-140.
Morav, K.: O mostném u Šternberka. In: OAO 1980, Olomouc 1981, s. 149-150.
Morav, K.: O poplatcích za výkon kata. In: OAO 1980, Olomouc 1981, s. 133.
Morav, K.: Z kroniky poštovnictví ve Šternberku. In: OAO 1982, Olomouc 1983, s. 117-119.
Müller, K. – Krejčík, T.: Olomoucký zlatník Asverus rytcem císařských pečetidel. In: Ročenka SOkA 3 (22), Olomouc 1995, s. 198-202.
Müller, K.: PhDr. Vladimír Spáčil jubilantem. In: Ročenka SOkA 4 (23), Olomouc 1996, s. 9-10.
Müller, K.: Znakové privilegium pro Slavonín z roku 1564. In: Ročenka SOkA 4 (23), Olomouc 1996, s. 138-140.
Müller, K.: Obecní razítka v bývalém okrese Šternberk v roce 1939. In: Ročenka SOkA 7 (26), Olomouc 1999, s. 197-202.
Müller, K.: Parsch z Parschendorfu. In: Ročenka SOkA 9 (28), Olomouc 2001, s. 138-142.
Müller, K.: PhDr. Jitka Balatková jubilující. In: Ročenka SOkA 10 (29), Olomouc 2002, s. 21-27.
Myslivečková, H.: Kamenické značky na kostele sv. Mořice v Olomouci. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1994, s. 143-147.

Navrátil, (n): Životní jubileum dr. Jiřiny Holinkové, CSc. In: OAO 1981, Olomouc 1982, s. 31.
Něčková, P.: Prsteny v pozůstalostních zápisech olomouckých měšťanů 16. a 17. století. In: Ročenka SOkA 3 (22), Olomouc 1995, s. 187-194.
Novák, J. – Štěpán, V.: Dějiny dolů na stříbro u Lošova (počátky hornictví a osídlení v povodí řeky Bystřice). In: OAO 1985, Olomouc 1986, s. 63-73.

Ročenka SOkA Olomouc (1973 - 2003): bibliografický soupis / O-P

Pališek, O.: Stěhování státního okresního archivu v Olomouci ve fotografii. In: Ročenka SOkA 5 (24), Olomouc 1997, s. 23-35.
Pánek, J.: Olomoucký biskup Stanislav Pavlovský a česká šlechta. In: OAO 1989, Olomouc 1990, s. 35-58.
Papajík, D.: Stav a vývoj majetkové základny na Kroměřížsku ve 14. – 16. století. In: Ročenka SOkA 9 (28), Olomouc 2001, s. 172-186.
Papoušek, M.: K počátkům organizované cyklistiky v Olomouci. In: OAO 1987, Olomouc 1988, s. 171-179.
Pavelka, L.: Stavba nové archivní budovy. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1994, s. 57-64.
Perůtka, M. – Dadáková, I.: Umělecko-historický rozbor iluminací olomoucké právní knihy Václava z Jihlavy. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 48-57.
Peřinová, I. – Richterová, H.: Dějiny a stavební historie měšťanského domu na Dolním náměstí čp. 7 v Olomouci. In: Ročenka SOkA 3 (22), Olomouc 1995, s. 231-245.
Peřinová, I. – Richterová, H.: Dějiny bývalé městské solnice v Olomouci. In: Ročenka SOkA 4 (23), Olomouc 1996, s. 101-104.
Peřinová, ad. VIZ Kubešová
Pivodová, A. – Urbášek, P. – Vymětal, J.: Soupis diplomových a disertačních prací s olomouckou historickou tématikou uložených v Archivu Univerzity Palackého, 1. část. In: Ročenka SOkA 7 (26), Olomouc 1999, s. 171-189.
Pivodová, A. – Urbášek, P. – Vymětal, J.: Soupis diplomových a disertačních prací s olomouckou historickou tématikou uložených v Archivu Univerzity Palackého, 2. část. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 160-166.
Plevová, M.: Konfirmace privilegií města Uničova v 18. století. In: OAO 1989, Olomouc 1990, s. 71-89.
Pospěch, P.: K počátkům JZD v bývalém Olomouckém kraji. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 36-47.
Pospěch, P.: Stav mechanizace zemědělské výroby na okrese Olomouc v letech 1945 – 1949. In: OAO 1985, Olomouc 1986, s. 43-48.
Pospěch, P.: Kroniky na okrese Olomouc. In: OAO 1989, Olomouc 1990, s. 111-117.
Pospíchal, (MP): Spolupráce Ediční rady Městského národního výboru v Olomouci s Okresním archivem v Olomouci. In: OAO 1977, Olomouc 1978, s. 17.
Potěšil, T.: Historie městské autobusové dopravy v Olomouci. Část I.: Období 1927 – 1932. In: OAO 1990, Olomouc 1991, s. 41-62.
Potěšil, T.. Historie městské autobusové dopravy v Olomouci. Část II.: Období 1932 – 1945. In: OAO 1991, Olomouc 1992, s. 123-162.
Potěšil, T.: Historie městské autobusové dopravy v Olomouci. Část III.: Období 1946 – 1967. In: Ročenka SOkA 1 (20), Olomouc 1993, s. 91-140.
Potěšil, T.: Vývoj tarifů v olomoucké městské hromadné dopravě. In: Ročenka SOkA 3 (22), Olomouc 1995, s. 73-115.
Potěšil, T.: Meziměstská autobusová doprava v okrese Olomouc. (Část I. Autobusové tratě ve státním provozu. Období 1919 – 1945.) In: Ročenka SOkA 5 (24), Olomouc 1997, s. 107-162.
Potěšil, T.: Autobusová doprava a zahájení pravostranného silničního provozu v březnu 1939. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 148-151.
Potěšil, T.: Historie městské autobusové dopravy v Olomouci, Část IV. – Garáže a dílny. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 102-122.
Potěšil, T.: Počátky nekolejové hromadné přepravy osob v Olomouci. In: Ročenka SOkA 10 (29), Olomouc 2002, s. 121-132.
Potěšil, T.: 75 let městské autobusové dopravy v Olomouci. In: Ročenka SOkA 10 (29), Olomouc 2002, s. 34-38.
Potěšil, T.: 120 let od narození Ing. Rudolfa Synovce – významného olomouckého průmyslníka. In: Ročenka SOkA 11 (30), Olomouc 2003, s. 158-165.
Prchal, V.: Nový příspěvek k poznání minulosti obcí našeho regionu. K projektu “Paměti obcí okresu Olomouc”. In: Ročenka SOkA 5 (24). Olomouc 1997, s. 221-223.
Procházka, J.: Jan III. Sobieski v Olomouci v roce 1683. In: Ročenka SOkA 10 (29), Olomouc 2002, s. 167-172.
Prucek, J.: Albert ze Šternberka – raněhumanistický mecenáš. In: OAO 1973, Olomouc 1974, s. 22-28.
Prucek, (Pk): Šternbersko ve výročích. In: OAO 1973, Olomouc 1974, s. 47-48.
Prucek, J.: K zpracování dějin šternberských domů. In: OAO 1974, Olomouc 1975, s. 49-52.
Prucek, (Pk): Pamětní zápisy o pobytu ruských vojsk. In: OAO 1974, Olomouc 1975, s. 58.
Prucek, (Pk): Poznámka k nejstarším uničovským listinám. In: OAO 1974, Olomouc 1975, s. 64.
Prucek, (Pk): Výročí šternberského gymnázia. In: OAO 1974, Olomouc 1975, s. 62.
Prucek, (Pk): Cestu širokú do mého lesu. In: OAO 1975, Olomouc 1976, s. 77-78.
Prucek, J.: Inventář fondu Okresní národní výbor Šternberk 1945 – 1960. In: OAO 1975, Olomouc 1976, s. 15-17.
Prucek, J.: Karel Morav sedmdesátiletý. In: OAO 1975, Olomouc 1976, s. 74-75.
Prucek, (Pk): Poslyšte panny, taky mládenci ... In: OAO 1975, Olomouc 1976, s. 78.
Prucek, (Pk): Z účtů města Uničova za rok 1609. In: OAO 1975, Olomouc 1976, s. 76.
Prucek, J.: Inventarizace knih Archivu města Uničova. In: OAO 1976, Olomouc 1977, s. 17-19.
Prucek, (Pk): Přemysl Otakar II. potvrzuje hranice Domašovského lesa. In: OAO 1976, Olomouc 1977, s. 68.
Prucek, (Pk): Toto jsou vesnice, které dáváme klášteru. In: OAO 1976, Olomouc 1977, s. 70.
Prucek, (Pk): Tu povstal mezi lidem strach. In: OAO 1976, Olomouc 1977, s. 67-68.
Prucek, (Pk): Útěk z pevnosti se nezdařil. In: OAO 1976, Olomouc 1977, s. 63.
Prucek, (Pk): Co patřilo k lázni lazebníka Matouše. In: OAO 1977, Olomouc 1978, s. 120-121.
Prucek, (Pk): Od ohně shořelo celé město ... In: OAO 1977, Olomouc 1978, s. 108-109.
Prucek, (Pk): O “zmučené” Dorotě Ludákové a chtivých dědicích. In: OAO 1977, Olomouc 1978, s. 127-128.
Prucek, (Pk): Spravedlnost Magdaleny Havéřové. In: OAO 1977, Olomouc 1978, s. 124.
Prucek, J.: Artikule uničovských koželuhů. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 123.
Prucek, (Pk): Historický místopis okresu Litovel. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 119.
Prucek, (Pk): Kulturní památka ČSR. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 21-22.
Prucek, J.: Prezidiální spisy okresního úřadu ve Šternberku jako pramen k regionálním dějinám dělnického hnutí. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 28-35.
Prucek, J.: Stanovy Dělnického spolku ve Šternberku. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 110-111.
Prucek, (Pk): Šternberské pracoviště okresního archivu. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 19-21.
Prucek, J.: Spor tkalcovského cechu se správou vlnařské manufaktury v Uničově 1801 – 1804. In: OAO 1979, Olomouc 1980, s. 40-56.
Prucek, J.: 130 let cukrovaru v Uničově. In: OAO 1979, Olomouc 1980, s. 106-108.
Prucek, J. – Morav, K.: Dvojí převrat ve Šternberku v 17. století a jeho odraz v knihovnách měšťanů. In: OAO 1979, Olomouc 1980, s. 85-90.
Prucek, J.: Olomoucká souhrnná kronika z let 1432 – 1656 sestavená B. Dudíkem. In: OAO 1980, Olomouc 1981, s. 163-168.
Prucek, J.: Archivní pozůstalost V. Schwarze. In: OAO 1981, Olomouc 1982, s. 157-158.
Prucek, J.: K zpřístupnění spisů Archivu města Uničova. In: OAO 1981, Olomouc 1982, s. 20-27.
Prucek, J.: Olomoucká souhrnná kronika z let 1432 – 1656 sestavená Bedou Dudíkem (pokračování). In: OAO 1981, Olomouc 1982, s. 179-188.
Prucek, J.: Písemnosti uničovských cechů. In: OAO 1981, Olomouc 1982, s. 160-161.
Prucek, J.: Olomoucká souhrnná kronika z let 1432 – 1656 sestavená Bedou Dudíkem (pokračování). In: OAO 1982, Olomouc 1983, s. 141-152.
Prucek, J.: Archivní fond “Družstvo dělnického domu v Bělkovicích – Lašťanech.” In: OAO 1983, Olomouc 1984, s. 15-16.
Prucek, J.: K činnosti družstva Dělnického domu v Bělkovicích – Lašťanech v letech 1908 – 1918. In: OAO 1983, Olomouc 1984, s. 97-108.
Prucek, J.: Olomoucká souhrnná kronika z let 1432 – 1656 sestavená Bedou Dudíkem (dokončení). In: OAO 1983, Olomouc 1984, s. 167-181.
Prucek, J.: Interludium M. F. Kerneria. In: OAO 1984, Olomouc 1985, s. 150-152.
Prucek, J.: Kronika Mikuláše Františka Kerneria z let 1658 – 1689 (pokračování). In: OAO 1984, Olomouc 1985, s. 161-171.
Prucek, J.: K zpřístupnění fondu Okresní úřad Šternberk. In: OAO 1984, Olomouc 1985, s. 26-30.
Prucek, (Pk): Karel Morav osmdesátiletý. In: OAO 1985, Olomouc 1986, s. 30-33.
Prucek, J.: Kronika Mikuláše Františka Kerneria z let 1658 – 1689 (pokračování). In: OAO 1985, Olomouc 1986, s. 157-174.
Prucek, J.: K zpřístupnění registratury z let 1941 – 1945 Archivu města Olomouce. In: OAO 1985, Olomouc 1986, s. 22-27.
Prucek, J.: K internaci J. M. P. Lafayetta v Olomouci. In: OAO 1986, Olomouc 1987, s. 197-203.
Prucek, J.: Pasecký rukopis o upálení Kryštofa Aloise Lautnera. In: OAO 1986, Olomouc 1987, s. 211-222.
Prucek, J.: K zpřístupnění fondu Archiv fary Dolní Dlouhá Loučka. In: OAO 1987, Olomouc 1988, s. 17-20.
Prucek, J.: Okresní služba Státního úřadu statistického ve Šternberku. In: OAO 1987, Olomouc 1988, s. 15-16.
Prucek, J.: Bojkot české školy v Olomouci v roce 1895. In: OAO 1989, Olomouc 1990, s. 138-142.
Prucek, J.: Ke katalogizaci prezidiálních spisů Archivu města Olomouce. In: OAO 1989, Olomouc 1990, s. 11-13.
Prucek, J.: Olomoucký morový sloup ve světle archivních dokladů. In: OAO 1991, Olomouc 1992, s. 187-198.
Prucek, J.: Tobiáš Schütz, tvůrce oltáře v kostele sv. Marka v Litovli. In: OAO 1991, Olomouc 1992, s. 202-206.
Prucek, J.: Z diářů kláštera Hradiska. I. část. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1993, s. 151-158.
Prucek, J.: Z diářů kláštera Hradiska. II. část. In: Ročenka SOkA 3 (22), Olomouc 1995, s. 261-267.
Prucek, J.: Několik poznámek k vzniku tereziánské zbrojnice v Olomouci. In: Ročenka SOkA 4 (23), Olomouc 1996, s. 140-142.
Prucek, J.: Z diářů kláštera Hradiska. III. část. In: Ročenka SOkA 4 (23), Olomouc 1996, s. 155-168.
Prucek, J.: Z diářů kláštera Hradiska. IV. část: Oslavy 600. výročí příchodu premonstrátů na Hradisko. In: Ročenka SOkA 5 (24), Olomouc 1997, s. 235-241.
Prucek, J.: Stoletá voda 1761. In: Ročenka SOkA 6 (25), Olomouc 1998, s. 135.
Prucek, J.: Z diářů kláštera Hradiska. V. část: Hradiský opat hostitelem členů panovnické rodiny. In: Ročenka SOkA 6 (25), Olomouc 1998, s. 155-164.
Prucek, J.: Z diářů kláštera Hradiska VI. část: “Iste dies nigro semper carbone notatus maneat...”. In: Ročenka SOkA 7 (26), Olomouc 1999, s. 211-225.
Pumprla, V.: Odvoz knih z Olomouce do Švédska na konci třicetileté války. In: Ročenka SOkA 6 (25), Olomouc 1998, s. 63-76.

Ročenka SOkA Olomouc (1973 - 2003): bibliografický soupis / R-S

Rečková, V. – Minaříková, H.: Vzpomínka na Aloise Rečku, 1921 – 1986. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 174-176.
Red.: Místopis obce Střeň. In: OAO 1973, Olomouc 1974, s. 44.
Red.: Inventář registratury 1920 – 1940 Archivu města Olomouce. In: OAO 1975, Olomouc 1976, s. 17-19.
Red.: Zdenka Hartlová (*12. 2. 1945 - +18. 7. 1997). In: Ročenka SOkA 6 (25), Olomouc 1998, s. 9.
Reichová, L.: Olomoucké “Pöttingeum”. In: Ročenka SOkA 4 (23), Olomouc 1996, s. 120-127.
Richterová, H. – Peřinová, I.: Dějiny a stavební historie měšťanského domu na Dolním náměstí čp. 7 v Olomouci. In: Ročenka SOkA 3 (22), Olomouc 1995, s. 231-245.
Richterová, H. – Peřinová, I.: Dějiny bývalé městské solnice v Olomouci. In: Ročenka SOkA 4 (23), Olomouc 1996, s. 101-104.
Richterová, H. – Kubešová, I.: Bývalá kanovnická rezidence čp. 505 v Křížkovského ulici 6 v Olomouci. In: Ročenka SOkA 5 (24), Olomouc 1997, s. 171-186.
Rolinc, V.: Majetková enkláva olomouckého biskupství v prostoru Kelče a její vazby na průběh jantarové stezky. In: Ročenka SOkA 9 (28), Olomouc 2001, s. 129-138.
Roubic, (nr): Oslavy Františka Palackého a národnostní otázka v Olomouci v roce 1898. In: OAO 1977, Olomouc 1978, s. 109-115.
Roubic, (r): Přehled územního vývoje patrimoniálních velkostatků na okrese Olomouc. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 92-110.
Roubic, A.: Archivi Olomucensis documenta. In: OAO 1980, Olomouc 1981, s. 15-23.
Roubic, (rc): Výstava moderní kuchyně v Olomouci v červnu 1914. In: OAO 1980, Olomouc 1981, s. 151.
Roubic, A.: Váleční uprchlíci v Olomouci za první světové války. In: OAO 1981, Olomouc 1982, s. 165-169.
Roubic, A.: K národnostním bojům v Olomouci na počátku 20. století. In: OAO 1982, Olomouc 1983, s. 92-98.
Roubic, A.: Bibliografický rejstřík výročních zpráv Okresního archivu v Olomouci za léta 1973 – 1982. In: OAO 1983, Olomouc 1984, s. 18-29.
Roubic, A.: Soupis pečetí a znaků obcí na okrese Olomouc. In: OAO 1985, Olomouc 1986, s. 28-30.
Roubic, A.: Dvě kapitoly z dějin bouzovského školství. In: OAO 1986, Olomouc 1987, s. 176-185.
Roubic, A.: Ještě o Mikuláši Františkovi Kerneriovi. In: OAO 1987, Olomouc 1988, s. 164-170.
Roubic, A.: Kronika rychtářů Urbaníka a Hořínka z Velké Bystřice z let 1789 – 1848. In: OAO 1987, Olomouc 1988, s. 213-238.
Roubic, A.: Kronika rychtářů Urbaníka a Hořínka z Velké Bystřice z let 1789 – 1848 (dokončení). In: OAO 1988, Olomouc 1989, s. 215-231.
Roubic, A.: Olomouc a Krakov. Poznámky k českopolským vztahům v 14. – 16. století. In: OAO 1988, Olomouc 1989, s. 195-202.
Roubic, A.: Kajetán Tschink, zapomenutý olomoucký kantovec. In: OAO 1989, Olomouc 1990, s. 125-131.
Roubic, A.: Ještě jednou Kronika rychtářů Urbaníka a Hořínka z Velké Bystřice z let 1789 – 1848. In: OAO 1990, Olomouc 1991, s. 101-103.
Roubic, A.: Pamětní záznamy v matrikách okresu olomouckého (1. část). In: OAO 1990, Olomouc 1991, s. 104-123.
Roubic, A.: Pamětní záznamy v matrikách okresu olomouckého (2. část). In: OAO 1991, Olomouc 1992, s. 247-271.
Roubic, A.: K jubileím ing. Josefa Kšíra. In: Ročenka SOkA 1 (20), Olomouc 1993, s. 152-156.
Roubic, A.: Pamětní záznamy v matrikách okresu olomouckého (3. část). In: Ročenka SOkA 1 (20), Olomouc 1993, s. 199-225.
Roubic, A.: Dvě skládání o sedlácích z Přáslavic. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1994, s. 211-220.
Roubic, A.: Bohumil Zlámal v Dachau a Buchenwaldu. In: Ročenka SOkA 3 (22), Olomouc 1995, s. 273-279.
Rudolfová, A.: Olomoucké knihy lozunků a jejich zpracování pomocí statistických metod. In: OAO 1976, Olomouc 1977, s. 37-41.
Rybková, M.: Móda v Olomouci v 16. a na počátku 17. století. In: OAO 1984, Olomouc 1985, s. 63-74.

Řiháková, H.: Bibliografie prací PhDr. Antonína Roubice za léta 1954 – 1991. In: OAO 1991, Olomouc 1992, s. 43-54.
Řiháková, H.: Bibliografie prací PhDr. Antonína Roubice za léta 1992 – 1995 (s dodatkem za rok 1991). In: Ročenka SOkA 4 (23), Olomouc 1996, s. 44-46.

Sehnal, J.: Katalog hudebnin olomouckého knihkupce z r. 1757. In: OAO 1979, Olomouc 1980, s. 80-85.
Schindler, A.: Z historie varhan u sv. Michala v Olomouci. In: OAO 1975, Olomouc 1976, s. 47-60.
Schindler, A.: Slavnostní mše J. R. Kellera. In: OAO 1982, Olomouc 1983, s. 119-126.
Schindler, A.: Olomoucké zvonohry. In: OAO 1986, Olomouc 1987, s. 203-205.
Schulzová, A.: Český výtvarný život v Olomouci po první světové válce. In: OAO 1990, Olomouc 1991, s. 71-79.
Schüßler, M.: Předběžné výsledky statistického průzkumu kriminality v Olomouci v pozdním středověku na základě “liber actuum notabilium” (1343 – 1420). In: OAO 1991, Olomouc 1992, s. 69-91.
Schwub, O.: Okresní družstvo pro zušlechtění chovu dobytka hovězího a vepřového v Olomouci. In: Ročenka SOkA 5 (24), Olomouc 1997, s. 81-106.
Schwub, O.: Návštěva presidenta Beneše v Olomouci ve dnech 22. – 26. 8. 1937. In: Ročenka SOkA 6 (25), Olomouc 1998, s. 115-124.
Schwub, O.: Hanácký pluk a bitva u Bachmače. In: Ročenka SOkA 7 (26), Olomouc 1999, s. 101-119.
Schwub, O.: Ohlédnutí za oslavami bitvy u Domašova. In: Ročenka SOkA 7 (26), Olomouc 1999, s. 159-162.
Schwub, O.: Revize spisoven obecních úřadů v roce 1998 v okrese Olomouc. In: Ročenka SOkA 7 (26), Olomouc 1999, s. 77-79.
Schwub, O.: Edvard Reich – rodák z Velké Bystřice. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 123-135.
Sikora, K.: Vliv Velkého října na činnost československých komunistů ve 20. letech. In: OAO 1987, Olomouc 1988,s. 23-30.
Sklenářová, S.: Válečné škody v Dubě nad Moravou způsobené druhou světovou válkou. In: Ročenka SOkA 11 (30), Olomouc 2003, s. 172-175.
Skoupá, D.: K činnosti národních výborů na Olomoucku v prvním roce dvouletého plánu obnovy. In: OAO 1976, Olomouc 1977, s. 24-28.
Skoupá, D.: Vyvrcholení národně osvobozeneckého boje na Olomoucku a osvobození olomouckého okresu Sovětskou armádou. In: OAO 1984, Olomouc 1985, s. 35-37.
Slavětínský, M.: Vzplanutí neštovic v Olomouci a okolí ve dvacátých letech našeho století. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1993, s. 181-187.
Slavětínský, M.: Projev u rakve univ. prof. MUDr. Eduarda Wondráka, CSc. In: Ročenka SOkA 5 (24), Olomouc 1997, s. 14-15.
Smejkal, B.: Soupis prací dr. Lubora Machytky. In: OAO 1989, Olomouc 1990, s. 28-31.
Smetana, R.: Dvě olomoucké okupační památkářské vzpomínky. In: OAO 1987, Olomouc 1988, s. 187-191.
Soušek, T.: Depozitář olomouckého okresního archivu v Uničově. In: OAO 1979, Olomouc 1980, s. 23-25.
Spáčil, M. J.: Olomoucký Husův sbor 1993. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1993, s. 28-32.
Spáčil, V.: Matriky olomouckých měšťanů od r. 1668 do r. 1915. In: OAO 1973, Olomouc 1974, s. 51-58.
Spáčil, V.: Okresní archiv v Olomouci v letech 1960 – 1972. In: OAO 1973, Olomouc 1974, s. 4-7.
Spáčil, V.: Zpráva o činnosti Okresního archivu v Olomouci za rok 1973. In: OAO 1973, Olomouc 1974, s. 8-15.
Spáčil, (vsp): Další svazek Historického místopisu Moravy a Slezska. In: OAO 1974, Olomouc 1975, s. 65.
Spáčil, V.: Matriky olomouckých měšťanů od r. 1668 do r. 1915 (pokračování). In: OAO 1974, Olomouc 1975, s. 66-72.
Spáčil, V.: Zpráva o činnosti Okresního archivu v Olomouci za rok 1974. In: OAO 1974, Olomouc 1975, s. 2-11.
Spáčil, V.: Matriky olomouckých měšťanů od r. 1668 do r. 1915 (pokračování). In: OAO 1975, Olomouc 1976, s. 79-84.
Spáčil, V.: Zpráva o činnosti Okresního archivu v Olomouci za rok 1975. In: OAO 1975, Olomouc 1976, s. 2-11.
Spáčil, V.: Matriky olomouckých měšťanů od roku 1668 do roku 1915 (pokračování). In: OAO 1976, Olomouc 1977, s. 79-88.
Spáčil, V.: Zpráva o činnosti Okresního archivu v Olomouci za rok 1976. In: OAO 1976, Olomouc 1977, s. 2-12.
Spáčil, (Sp – Čk): Integrace obcí na okrese Olomouc v letech 1960 –1976. In: OAO 1976, Olomouc 1977, s. 71-78.
Spáčil, V.: K pořádání a inventarizaci knih Archivu města Olomouce v letech 1862 – 1975. In: OAO 1977, Olomouc 1978, s. 30-37.
Spáčil, V.: Matriky olomouckých měšťanů od roku 1668 do roku 1915 (pokračování). In: OAO 1977, Olomouc 1978, s. 129-132.
Spáčil, V.: Počátky, vývoj a osudy olomouckých městských knih. In: OAO 1977, Olomouc 1978, s. 56-69.
Spáčil, V.: Zpráva o činnosti Okresního archivu v Olomouci za rok 1977. In: OAO 1977, Olomouc 1978, s. 4-15.
Spáčil, (sp): Integrace obcí na okrese Olomouc v letech 1960 – 1976. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 123-124.
Spáčil, (s): K jubileu olomoucké radnice. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 92-93.
Spáčil, V.: Matriky olomouckých měšťanů od roku 1668 do roku 1915 (pokračování). In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 133-140.
Spáčil, (sp): Požár Nové brány v Olomouci roku 1675. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 125-127.
Spáčil, V.: Zpráva o činnosti Okresního archivu v Olomouci za rok 1978. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 6-17.
Spáčil, V. – Čermák, M.: K počátkům stálých olomouckých kin. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 58-66.
Spáčil, (vsp): Krakovští měšťané pocházející z Olomouce (1392 – 1580). In: OAO 1979, Olomouc 1980, s. 103-106.
Spáčil, V.: Matriky olomouckých měšťanů od r. 1668 do r. 1915 (pokračování). In: OAO 1979, Olomouc 1980, s. 116-119.
Spáčil, V.: Zpráva o činnosti Okresního archivu v Olomouci za rok 1979. In: OAO 1979, Olomouc 1980, s. 2-13.
Spáčil, V.: Zásluha A. V. Šembery o zavedení českých názvů olomouckých ulic a náměstí v roce 1841. In: OAO 1980, Olomouc 1981, s. 45-51.
Spáčil, V.: Zpráva o činnosti Okresního archivu v Olomouci za rok 1980. In: OAO 1980, Olomouc 1981, s. 3-13.
Spáčil, V.: Inventář Okresního úřadu Olomouc – venkov. In: OAO 1981, Olomouc 1982, s. 15-20.
Spáčil, V.: K době vzniku Nových Sadů u Dolan. In: OAO 1981, Olomouc 1982, s. 158-159.
Spáčil, V.: K otázce znaku Náměště na Hané. In: OAO 1981, Olomouc 1982, s. 169-175.
Spáčil, V.: Zpráva o činnosti Okresního archivu v Olomouci za rok 1981. In: OAO 1981, Olomouc 1982, s. 3-13.
Spáčil, V.: Neznámá veduta Olomouce. In: OAO 1982, Olomouc 1983, s. 106-109.
Spáčil, V.: Zpráva o činnosti Okresního archivu v Olomouci za rok 1982. In: OAO 1982, Olomouc 1983, s. 5-13.
Spáčil, V.: Zpráva o činnosti Okresního archivu v Olomouci za rok 1983. In: OAO 1983, Olomouc 1984, s. 3-13.
Spáčil, V.: Třicet let socialistického archivnictví. In: OAO 1984, Olomouc 1985, s. 17-18.
Spáčil, V.: Zpráva o činnosti Okresního archivu v Olomouci za rok 1984. In: OAO 1984, Olomouc 1985, s. 3-15.
Spáčil, V.: Zpráva o činnosti Okresního archivu v Olomouci za rok 1985. In: OAO 1985, Olomouc 1986, s. 3-16.
Spáčil, V.: Inventář registratury z let 1786 – 1873 Archiv města Olomouce. In: OAO 1986, Olomouc 1987, s. 20-44.
Spáčil, V.: K šedesátinám archiváře Josefa Prucka. In: OAO 1986, Olomouc 1987, s. 44-49.
Spáčil, V.: Knihtiskárna Vlastenecko-hospodářské soukromé společnosti v Olomouci v letech 1786 – 1788. In: OAO 1986, Olomouc 1987, s. 73-81.
Spáčil, V.: Zpráva o činnosti Okresního archivu v Olomouci za rok 1986. In: OAO 1986, Olomouc 1987, s. 3-12.
Spáčil, V.: Zpráva o činnosti Okresního archivu v Olomouci za rok 1987. In: OAO 1987, Olomouc 1988, s. 3-12.
Spáčil, V.: Zpráva o činnosti Okresního archivu v Olomouci za rok 1988. In: OAO 1988, Olomouc 1989, s. 3-10.
Spáčil, V.: Zpráva o činnosti Okresního archivu v Olomouci za rok 1989. In: OAO 1989, Olomouc 1990, s. 3-11.
Spáčil, V.: Zpráva o činnosti Okresního archivu v Olomouci za rok 1990. In: OAO 1990, Olomouc 1991, s. 3-11.
Spáčil, V.: Zpráva o činnosti Okresního archivu v Olomouci za rok 1991. In: OAO 1991, Olomouc 1992, s. 3-14.
Spáčil, V.: Archivní řád olomouckého městského archivu z roku 1880. In: Ročenka SOkA 1 (20), Olomouc 1993, s. 29-36.
Spáčil, V.: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu v Olomouci za rok 1992. In: Ročenka SOkA 1 (20), Olomouc 1993, s. 5-16.
Spáčil, V.: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu v Olomouci za rok 1993. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1994, s. 5-18.
Spáčil, V.: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu v Olomouci za rok 1994. In: Ročenka SOkA 3 (22), Olomouc 1995, s. 9-21.
Spáčil, V.: Minulost a současnost Státního okresního archivu v Olomouci. In: Ročenka SOkA 4 (23), Olomouc 1996, s. 49-57.
Spáčil, V.: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu v Olomouci za rok 1995. In: Ročenka SOkA 4 (23), Olomouc 1996, s. 17-29.
Spáčil, V.: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu v Olomouci za rok 1996. In: Ročenka SOkA 5 (24), Olomouc 1997, s. 9-13.
Spáčil, V.: Inventarizace listin Archivu města Olomouce. In: Ročenka SOkA 6 (25), Olomouc 1998, s. 30-37.
Spáčil, V.: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu za rok 1997. In: Ročenka SOkA 6 (25), Olomouc 1998, s. 11-30.
Spáčil, V.: Písemná pozůstalost ing. Josefa Kšíra. In: Ročenka SOkA Olomouc 7 (26), Olomouc 1999, s. 72-76.
Spáčil, V.: Prezentace knihy ze života olomouckých městských písařů a kanceláří. In: Ročenka SOkA 10 (29), Olomouc 2002, s. 162-167.
Spáčilová, L.: Prosby Barbory Juritkové z roku 1629. In: Ročenka SOkA 6 (25), Olomouc 1998, s. 145-151.
Spáčilová, L.: Kronika olomoucké měšťanské rodiny Hoblových. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 151-154.
Spáčilová, L.: Němčina v olomoucké městské kanceláři v 15. – 17. století. In: Ročenka SOkA 9 (28), Olomouc 2001, s. 53-69.
Staroštíková, O.: Knihovna Státního okresního archivu v Olomouci. In: Ročenka SOkA 3 (22), Olomouc 1995, s. 57-60.
Stuna, J.: Významný moravský historik a sociolog. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 155-158.
Stuna, J.: Publikace B. Slavíka z roku 1937. In: Ročenka SOkA 9 (28), Olomouc 2001, s. 153-154.
Stupková-Vyhnánková, E.: Hnojická “Maryša”. In: OAO 1990, Olomouc 1991, s. 91-92.
Stupková-Vyhnánková, E.: O hrozné smrti zvané “Lenora”. In: Ročenka SOkA 6 (25), Olomouc 1998, s. 136-139.
Stupková, E.: Zpráva o životě Ignáce Sonntaga rychtáře huzovského. In: Ročenka SOkA 9 (28), Olomouc 2001, s. 145-152.
Stupková, E.: Smrt mu byla odměnou. In: Ročenka SOkA 10 (29), Olomouc 2002, s. 143-153.
Sysel, F. – Togner, M.: Restaurátorský a umělecko-historický průzkum interiérových stěn kostela Neposkvrněného Početí P. Marie v Olomouci. In: OAO 1983, Olomouc 1984, s. 78-95.
Szabó, Ĺ.: Majetková diferenciace olomouckého obyvatelstva v polovině 16. století. In: OAO 1982, Olomouc 1983, s. 57-72.
Szabó, Ĺ.: Sociální skladba olomoucké městské rady v letech 1524 – 1600. In: OAO 1983, Olomouc 1984, s. 63-77.

Ročenka SOkA Olomouc (1973 - 2003): bibliografický soupis / Š-V

Šantavý, F.: K stému výročí studia akademického malíře Joži Úprky na Slovanském gymnáziu v Olomouci. In: OAO 1979, Olomouc 1980, s. 57-62.
Šefčík, E. – Morav, K.: K dataci tří šternberských urbářů z přelomu 16. a 17. století. In: OAO 1975, Olomouc 1976, s. 61-64.
Šenkýřová, J.: Šlechtické spory o hrdlo, čest a poctivost před manským soudem olomouckých biskupů ve světle “rokové knihy”. In: Ročenka SOkA 10 (29), Olomouc 2002, s. 175-195.
Šimková, A.: Nejstarší zprávy o olomouckém orloji. In: OAO 1977, Olomouc 1978, s. 116-118.
Škoda, J.: Karel z Liechtenštejna versus město Litovel. (Listy z let 1609-1612.) In: OAO 1986, Olomouc 1987, s. 223-231.
Škoda, J.: Čtyřiačtyřicet dní Okresního národního výboru v Litovli (29. 10. 1918 – 11. 12. 1918). In: OAO 1988, Olomouc 1989, s. 49-55.
Škoda, J.: Fond Archiv města Litovle zpřístupněn. In: OAO 1988, Olomouc 1989, s. 13-36.
Škoda, J.: Ještě o korunce nad znakem města Litovle. In: OAO 1988, Olomouc 1989, s. 167-169.
Škoda, J.: Nový pramen k dějinám farmacie v Litovli. In: OAO 1988, Olomouc 1989, s. 210.
Škoda, J.: Socialistická soutěž v Okresním archivu v roce 1988. In: OAO 1988, Olomouc 1989, s. 11-12.
Škoda, J.: Inventář fondu Okresní národní výbor v Litovli 1945 – 1960. In: OAO 1989, Olomouc 1990, s. 14-27.
Škoda, J.: Zřízení a artykulové Jana Šembery Černohorského z Boskovic měšťanům a vší obci města Litovle z roku 1593. In: OAO 1989, Olomouc 1990, s. 175-191.
Škůrková, D.: Přísaha olomouckých lékárníků ze 16. století. In: OAO 1980, Olomouc 1981, s. 137-139.
Škůrková, D.: Zajímavosti a kuriozity v olomoucké lékárně. In: OAO 1982, Olomouc 1983, s. 133-134.
Špičák, J.: Historické memento aktuální i po půl století. In: OAO 1983, Olomouc 1984, s. 33-45.
Špičák, J.: Týden sovětské kultury a Jan Werich v Olomouci před padesáti lety. In: OAO 1984, Olomouc 1985, s. 97-100.
Špičák, J.: Sovětští novináři a spisovatelé na Moravě při prvním zájezdu do Československa před 50 lety. In: OAO 1985, Olomouc 1986, s. 131-137.
Štěpán, J.: Neznámé znakové privilegium a pečeť zaniklé vsi Závodí u Olomouce z roku 1585. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 157-159.
Štěpán, J.: Olomoucký zlatník David, autor žezla filozofické fakulty olomoucké univerzity. In: Ročenka SOkA 10 (29), Olomouc 2002, s. 135-143.
Štěpán, V. – Novák, J.: Dějiny dolů na stříbro u Lošova (počátky hornictví a osídlení v povodí řeky Bystřice). In: OAO 1985, Olomouc 1986, s. 63-73.
Štěpán, V.: Proskripční záznamy v nejstarší městské knize olomoucké. In: Ročenka SOkA 1 (20), Olomouc 1993, s. 39-49.
Štěpán, V.: Cesta krále Jindřicha III. In: Ročenka SOkA 10 (29), Olomouc 2002, s. 81-105.

Togner, M. – Sysel, F.: Restaurátorský a umělecko-historický průzkum interiérových stěn kostela Neposkvrněného Početí P. Marie v Olomouci. In: OAO 1983, Olomouc 1984, s. 78-95.
Turek, A.: K vývoji sídelních a národnostních poměrů na Litovelsku. In: OAO 1974, Olomouc 1975, s. 37-48.
Turek, A.: Ke změnám národnostních poměrů v okolí Uničova do 18. století. In: OAO 1975, Olomouc 1976, s. 38-46.
Turek, A.: K vývoji národnostních poměrů v podhůří Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. In: OAO 1976, Olomouc 1977, s. 29-36.
Turek, A.: České pomístní názvy v poněmčených obcích okolo Šternberka. In: OAO 1982, Olomouc 1983, s. 41-55.

Urbášek, P.: Alois Muna a olomoučtí legionáři. In: Ročenka SOkA 4 (23), Olomouc 1996, s. 109-116.
Urbášek, P. – Pivodová, A. – Vymětal, J.: Soupis diplomových a disertačních prací s olomouckou historickou tématikou uložených v Archivu Univerzity Palackého, 1. část. In: Ročenka SOkA 7 (26), Olomouc 1999, s. 171-189.
Urbášek, P. – Vymětal, J. – Pivodová, A.: Soupis diplomových a disertačních prací s olomouckou historickou tématikou uložených v Archivu Univerzity Palackého, 2. část. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 160-166.

Václavek, L. – Kárný, M.: Deník Otto Wolfa z let 1942 – 1943. In: OAO 1987, Olomouc 1988, s. 31-41.
Václavek, L.: Deník Otto Wolfa (1943 – 1945). In: OAO 1989, Olomouc 1990, s. 59-70.
Viktorová, K.: Český houslista Jiří Straka. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1993, s. 194-197.
Všetička, F.: Dva ze Selských listů – Jaroslav Marcha a Pavel Fink. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 166-170.
Všetička, F.: Karel Dostál–Lutinov a František Neužil. In: Ročenka SOkA 9 (28), Olomouc 2001, s. 155-159.
Vyhnánková-Stupková, E.: Hnojická “Maryša”. In: OAO 1990, Olomouc 1991, s. 91-92.
Vyhnánková-Stupková, E.: O hrozné smrti zvané “Lenora”. In: Ročenka SOkA 6 (25), Olomouc 1998, s. 136-139.
Vymětal, J. – Urbášek, P. – Pivodová, A.: Soupis diplomových a disertačních prací s olomouckou historickou tématikou uložených v Archivu Univerzity Palackého, 1. část. In: Ročenka SOkA 7 (26), Olomouc 1999, s. 171-189.
Vymětal, J. – Urbášek, P. – Pivodová, A.: Soupis diplomových a disertačních prací s olomouckou historickou tématikou uložených v Archivu Univerzity Palackého, 2. část. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 160-166.

Ročenka SOkA Olomouc (1973 - 2003): bibliografický soupis / W-Ž

Wondrák, E.: Zdravotnický dokument z let 1689 – 1753 v Jívové u Olomouce. In: OAO 1978, Olomouc 1979, s. 67-74.
Wondrák, E.: Otazníky kolem “záhadných” rýh na některých olomouckých stavbách. In: OAO 1979, Olomouc 1980, s. 62-69.
Wondrák, (E. W.): Německý román z válečné Olomouce. In: OAO 1980, Olomouc 1981, s. 148-149.
Wondrák, E.: Olomouc v historii morových epidemií. In: OAO 1980, Olomouc 1981, s. 134-137.
Wondrák, E.: Ještě k záhadným rýhám na některých historických památkách. In: OAO 1981, Olomouc 1982, s. 159-160.
Wondrák, E.: Mor a některé moravské protimorové spisy v 16. století. In: OAO 1981, Olomouc 1982, s. 49-65.
Wondrák, E.: Mor a některé moravské protimorové spisy v 17. století. In: OAO 1982, Olomouc 1983, s. 73-86.
Wondrák, E.: Byl v Olomouci vyráběn penicilin? In: OAO 1983, Olomouc 1984, s. 159-162.
Wondrák, E.: Mistr Fridrich z Olomouce. In: OAO 1983, Olomouc 1984, s. 127-129.
Wondrák, E.: Poslední olomoucký mor a protimorový spis. In: OAO 1983, Olomouc 1984, s. 47-61.
Wondrák, E.: Ještě o mistru Fridrichovi z Olomouce. In: OAO 1984, Olomouc 1985, s. 144-147.
Wondrák, E.: Lékař Alexandr A. J. Schamsky (1687 – 1715) – oběť posledního moru v našich zemích. In: OAO 1984, Olomouc 1985, s. 116-124.
Wondrák, (ew): Domnělá historie skrytá v pohádce. In: OAO 1985, Olomouc 1986, s. 142-145.
Wondrák, E.: Ještě k olomouckému penicilinu. In: OAO 1986, Olomouc 1987, s. 185-187.
Wondrák, E.: K dvoustému výročí založení nemocnice v Olomouci. In: OAO 1986, Olomouc 1987, s. 161-171.
Wondrák, E.: Olomoucký městský fyzik J. G. Schimko. Osud a dílo pozoruhodného lékaře v polovině 19. století. In: OAO 1987, Olomouc 1988, s. 91-107.
Wondrák, E.: Grémium olomouckých chirurgů (1786 – 1873). In: OAO 1988, Olomouc 1989, s. 147-158.
Wondrák, E.: První epidemie cholery v Olomouci v letech 1831 – 1832. In: OAO 1989, Olomouc 1990, s. 144-151.
Wondrák, E.: K obrazu zdravotnické péče v Olomouci koncem 18. a na počátku 19. století. In: OAO 1990, Olomouc 1991, s. 65-70.
Wondrák, E.: Z historie sebevražednosti v Olomouci. In: OAO 1991, Olomouc 1992, s. 107-121.
Wondrák, E.: Boj proti vzteklině v 19. století v Olomouci. In: Ročenka SOkA 1 (20), Olomouc 1993, s. 51-64.
Wondrák, E.: Osobní lékař Hitlerův dr. Theodor Morell a olomoucké MILO – závody. In: Ročenka SOkA 1 (20), Olomouc 1993, s. 180-188.
Wondrák, E.: Z historie porodnictví v naší zemi. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1993, s. 105-122.
Wondrák, E.: Z historie radostí a strastí olomoucké university. In: Ročenka SOkA 3 (22), Olomouc 1995, s. 218-230.
Wondrák, E.: K osudu málo známého olomouckého lékaře doby Sarkandrovy. In: Ročenka SOkA 4 (23), Olomouc 1996, s. 99-100.

Zaoral, R.: Osmý sjezd historiků České republiky. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 171-173.
Zaoral, R.: Podíl archivu na výstavě Od gotiky k renesanci, Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 – 1550. In: Ročenka SOkA 8 (27), Olomouc 2000, s. 39-41.
Zatloukal, P.: Práce Camilla Sitteho v Olomouci. In: OAO 1979, Olomouc 1980, s. 28-39.
Zatloukal, P.: Dvě kapitoly z dějin olomoucké architektury 19. století. In: OAO 1980, Olomouc 1981, s. 123-132.
Zatloukal, P.: Budova měšťanské střelnice v Olomouci. In: OAO 1981, Olomouc 1982, s. 35-48.
Zatloukal, P.: Datum narození architekta Antonína Archeho. In: OAO 1983, Olomouc 1984, s. 162.
Zatloukal, P.: Gustav Meretta. In: OAO 1986, Olomouc 1987, s. 83-97.
Zatloukal, P.: Jakob Gartner. In: OAO 1988, Olomouc 1989, s. 178-194.
Zavadil, M.: Akční výbory Národní fronty v Olomouci v letech 1948 až 1954. In: OAO 1990, Olomouc 1991, s. 11-18.
Zavadil, M.: Kdy se objevil první automobil v Olomouci? In: OAO 1991, Olomouc 1992, s. 199-201.
Zavadil, M.: K padesátému pátému výročí náhodného přistání plukovníka Charlese Lindbergha v Olomouci. In: Ročenka SOkA 2 (21), Olomouc 1993, s. 192-194.
Zavadil, M.: Soupis pramenů k dějinám dopravy uložených ve fondech Státního okresního archivu v Olomouci, část I. In: Ročenka SOkA 3 (22), Olomouc 1995, s. 202-206.
Zavadil, M.: Výstavba nové archivní budovy v Olomouci pokračuje. In: Ročenka SOkA 3 (22), Olomouc 1995, s. 68-70.
Zavadil, M.: Výstavba archivní budovy v letech 1991 až 1995. In: Ročenka SOkA 4 (23), Olomouc 1996, s. 59-89.
Zicháček, V.: Výročí založení Slovanského gymnázia. In: Ročenka SOkA 1 (20), Olomouc 1993, s. 25-29.
Zíťka, J.: Technicko-topografická hypotéza geneze půdorysu Olomouce ve středověku. In: OAO 1983, Olomouc 1984, s. 109-123.
Zíťka, J.: Bastionová a fortová pevnost Olomouc. In: OAO 1985, Olomouc 1986, s. 49-62.
Zuber, R.: František Řehoř Giannini a jeho styky s L. A. Muratorim. In: OAO 1984, Olomouc 1985, s. 39-62.
Zuber, R.: Kniha po inkvizitoru Františku Bobligovi z Edelstadtu. In: OAO 1988, Olomouc 1989, s. 169-176.
Zuber, R.: Poslední exkomunikace laiků v olomoucké diecézi. In: Ročenka SOkA 1 (20), Olomouc 1993, s. 162-169.

Žurek, K.: Dva zajímavé nálezy na olomouckém okrese. In: OAO 1987, Olomouc 1988, s. 201-206.
Žurek, K.: K neznámé pečeti s merkou olomouckého barokního sochaře Václava Rendera. In: OAO 1989, Olomouc 1990, s. 157-159.
Žurek, K.: Kamenická značka z kaple sv. Jeronýma na olomoucké radnici. In: Ročenka SOkA 1 (20), Olomouc 1993, s. 179-180.

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace