Stacks Image 34

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ

Publikace

Sborník Zemského archivu v Opavě 2022

Název: Sborník Zemského archivu v Opavě 2022
ISBN 978-80-87632-93-2
Vydal: Zemský archiv v Opavě
Rok vydání: 2022
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 257 stran
Rozměr knihy: 165x240 mm

Odpovědný redaktor: MÜLLER, Karel
Výkonný redaktor: TESAŘ, Petr
Překlad německého resumé: KRAVAR, Zdeněk
Autor: kolektiv autorů
Cena: neprodejné

Neprodejná publikace.
Publikaci je možné poptávat na adrese: Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 2/1, Opava 746 01

ANOTACE:

V pořadí třetí Sborník Zemského archivu v Opavě v nové sérii má vročení 2022. První oddíl zaměřený na aktuální činnost archivu upozorňuje na nový knihovní systém ZAO podporující knihovní standardy, následuje informační příspěvek o Sbírce dokumentačního materiálu SOkA Opava. Obdobně i následující dvě studie přibližují možnosti badatelského využití nově zpracovaných archivních souborů – konkrétně fondu Hitlerjugend Krnov a fondu Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umělců. Oddíl nazvaný Studie, soupisy, edice přináší přehled cechovní symboliky v písemných pramenech ZAO, dále pokračování regestového katalogu kancelářských poznámek na papežských listinách a listů uložených v ZAO a konečně materiálovou studii mapující vrchnostenské hospodaření na lenním statku Litultovice a Lhotka v 18. století. Z osmi příspěvků zařazených do oddílu Drobnosti lze zmínit například pojednání o alchymistické laboratoři v Opavě v 17. století, rozbor nově získaných prezenčních knih ze schůzí opavské Schlaraffie, či popis okolností vzniku velkoformátového obrazu Paula Gebauera, který od roku 2021 krášlí archivní badatelnu. Sborník uzavírá přehled publikací celého Zemského archivu v Opavě za léta 2020–2022 a německá resumé jednotlivých příspěvků.

OBSAH:

Úvodem
Z činnosti archivu
Nový knihovní systém Zemského archivu v Opavě
/ Pavel Doležal - Lucie Dorko
Sbírka dokumentačního materiálu Státního okresního archivu Opava a její badatelské využití / Martin Sosna
Archivní fond Hitlerjugend Krnov jako pramen k poznání každodennosti mládeže v okupovaném pohraničí v letech 1938-1945 /Branislav Dorko
Fond Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění jako významný pramen k dějinám výtvarného umění druhé poloviny 20. století na příkladu města Opavy / Veronika Matroszová

Studie, soupisy, edice
Cechovní symbolika v písemných pramenech Zemského archivu v Opavě / Karel Můller
Kancelářské poznámky na originálech pozdně středověkých a raně
novověkých papežských listin a listů uložených v Zemském archivu v Opavě. Díl II. Od počátku pontifikátu Sixta IV. do konce pontifikátu Lva X. Regestový katalog s rejstříkem kancelářských poznámek (1475-1516) / Pavel Hruboň
Příspěvek k poznání vrchnostenského hospodaření na lenním statku
Litultovice a Lhotka v polovině 18. století / Pavel Solnický

Drobnosti
Alchymistická laboratoř a alchymisté v Opavě 2. poloviny 17. století / Petr Kozák
Příspěvek ke genealogii a heraldice Šmerhovských z Lidkovic / Jan Hruboš
Prezenční knihy ze zasedání spolku Schlaraffia a malíř Egon Lehnert / Marta Linzmajerová
Zájem Václava Hauera o genealogii / Jaromíra Knapíková
Slezský zemský archiv na Výstavě soudobé kultury v Československu
v roce 1928 / Karel Můller
Obrazy Paula Gebauera pro sál Úřadu vládního prezidenta v Opavě / Zdeněk Kravar
Fotografické album příslušníka Říšské pracovní služby Christopha
Langera / Branislav Dorko
Z žertovné básnické tvorby Jiřího Stibora
Publikace Zemského archivu v Opavě 2019-2022
Zusammenfassungen
Autoři

ŠÍL, Jiří a kol. autorů: 120 let Slezské nemocnice v Opavě

ŠÍL, Jiří a kolektiv autorů: 120 let Slezské nemocnice v Opavě

ISBN 978-80-87632-84-0 (Zemský archiv v Opavě)
Vydal: Slezská nemocnice v Opavě ve spolupráci se Slezským zemským muzeem a Zemským archivem v Opavě
Místo vydání: Opava
Rok vydání: 2021
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 270 stran
Rozměr knihy: 220x280 mm

Autor: Šíl, Jiří a kolektiv autorů
Překladatel: Hanková, Lenka – Šíl, Jiří
Cena: neprodejné

ANOTACE:

Publikace širšího kolektivu autorů pod redakcí Lenky Hankové a Jiřího Šíla je vydávána Slezskou nemocnicí v Opavě ke 120. výročí otevření jejího pavilonového areálu na Olomoucké ulici, a to ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě a Slezským zemským muzeem. Navazuje především na publikaci vydanou v roce 2000 ke stoletému výročí nemocnice. Přináší v historické části topografii zdravotní a sociální péče v Opavě od středověku až do konec 20. století, připomínky minulých oslav jubileí nemocnice a historii ošetřovatelství v tomto ústavu.
Oddíl věnovaný vývoji léčebného zařízení v posledních deseti letech a jeho současnému stavu přináší přehled činnosti a personální obsazení jednotlivých organizačních součástí nemocnice. Představeny jsou také dvě ojedinělé specializované expozice v rámci Slezské nemocnice v Opavě – muzeum ošetřovatelství a muzeum patologie. Závěrečná část knihy je věnována krátké charakteristice instituce v "době covidové", představení jejího současného vedení a vizi dalšího rozvoje nemocnice. Publikace je bohatě ilustrována jak historickým, tak současným obrazovým materiálem. Obrazový materiál z historie opavských špitálů a nemocnic dodalo pět institucí, kromě archivu Slezské nemocnice především Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Opava a sbírková pracoviště Slezského zemského muzea. Dnešní podobu ústavu a jejího zaměstnanců pak zachytil především opavský fotograf Jiří Štencek.

Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat zde:
Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 470/86, 746 01 Opava

STARÝ, Marek: Opavští Přemyslovci. Genealogie posledních generací českého královského rodu

STARÝ, Marek: Opavští Přemyslovci. Genealogie posledních generací českého královského rodu

ISBN 978-80-87632-82-6 (Zemský archiv v Opavě)
Vydal: Zemský archiv v Opavě
Místo vydání: Opava
Rok vydání: 2021
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 181 stran
Rozměr knihy: 165x240 mm

Autor: Starý, Marek
Překladatel: Kravar, Zdeněk – Matejko-Peterka, Ilona
Cena: neprodejné

ANOTACE:

Kniha je kompaktní genealogickou studií věnovanou opavské větvi rodu Přemyslovců, na jejímž počátku stál kníže Mikuláš, nemanželský syn krále Přemysla II. Otakara. Legitimizovaná linie panovnického rodu vymřela 13. listopadu 1521 v hornoslezské Ratiboři osobou knížete Valentina. Pětisetleté výročí vymření dynastie tak bylo rovněž jedním z motivů vydání práce. Koncepčně se kniha hlásí k dnes již klasické genealogii slezských Piastovců z pera Kazimierze Jasińského, vedle obecně historického úvodu obsahuje hutné (heuristicky i interpretačně novátorské) biogramy jednotlivých členů rodu a přehledný rodokmen.

Paměťové instituce a školy mohou publikaci poptávat zde: Zemský archiv v Opavě Sněmovní 2/1, 746 01 Opava

Regesty listin uložených v Horním Slezsku. Svazek IV (1476-1500)

Název: Regesty listin uložených v Horním Slezsku
Souběžný název: Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku
Označení svazku: Svazek IV (1476-1500)

ISBN 978-80-87632-81-9 (Zemský archiv v Opavě)
ISBN 978-83-956475-7-4 (Archiwum Państwowe w Opolu)
ISBN 978-83-63031-51-0 (Archiwum Państwowe w Katowicach)
Vydal: Zemský archiv v Opavě – Archiwum Państwowe w Opolu – Archiwum Państwowe w Katowicach
Místo vydání: Opava – Opole - Katowice
Rok vydání: 2021
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 151 stran
Rozměr knihy: 165x240 mm

Autor: Barciak, Antoni – Müller, Karel a kol.
Překladatel: Kravar, Zdeněk
Cena: neprodejné

ANOTACE:

Vydáním čtvrtého svazku se završil dlouholetý projekt, jehož cílem bylo zpřístupnit badatelské veřejnosti formou podrobných regestů medievální listinné bohatství, které je uloženo v archivech (a několika dalších paměťových institucích) sídlících na území historického Horního Slezska. Poslední svazek registruje listiny vydané v rozmezí let 1476–1500, přičemž zvolenou časovou hranici, tedy rok 1500, je třeba považovat za symbolický mezník naznačující proměny v kvantitě i kvalitě dochovaných pramenů. Zpracování a vydání regestáře (katalogu) se, stejně jako v minulosti, ujal Zemský archiv v Opavě ve spolupráci s partnerskými polskými Státními archivy v Opolí a Katowicích.
Paměťové instituce a školy mohou publikaci poptávat zde: Zemský archiv v Opavě Sněmovní 2/1, 746 01 Opava

DORKO, Branislav: Okresní vedení NSDAP v Krnově 1938 - 1945. Struktura a představitelé

DORKO, Branislav: Okresní vedení NSDAP v Krnově 1938 - 1945. Struktura a představitelé. Opava: Zemský archiv v Opavě, 2021, 168 s.

Neprodejná publikace.
Paměťové instituce a školy mohou publikaci poptávat zde: Turistické informační centrum Krnov, Hobzíkova 13/11, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Kniha se na základě dochovaných písemností nacistické strany i poválečných vyšetřovacích orgánů pokouší o rekonstrukci struktury a personálního složení okresního vedení NSDAP v Krnově v letech 1938–1945. Přibližuje, jakým způsobem uplatňoval nacistický režim svou diktaturu, a jak se nové poměry projevovaly v každodenním životě města i jeho okolí. Jedná se o vůbec první podrobnější zpracování této málo známé, a přitom velmi citlivé kapitoly v historii Krnova.

Obsah:

Předmluva

1 Úvod

1.1 Vymezení tématu a struktura práce
1.2 Prameny, literatura a stav výzkumu
1.3 Archivní fond NSDAP - okresní vedení Krnov

2 Nacistický režim a systém jeho fungování

2.1 Organizace NSDAP v Německu
2.2 Správa Říšské župy Sudety
2.3 Krnov v období let 1938-1945

3 Struktura a představitelé okresního vedení NSDAP v Krnově

3.1 Organizace okresního vedení NSDAP
3.2 Okresní vedoucí NSDAP
3.3 Vedoucí štábu okresního vedení
3.4 Vedoucí okresní pokladny
3.5 Okresní organizační úřad
3.6 Okresní personální úřad
3.7 Okresní úřad pro školení
3.8 Okresní úřad propagandy
3.9 Okresní tiskový úřad
3.10 Okresní úřad pro rasovou politiku
3.11 Okresní stranický soud
3.12 Úřad okresního předsedy DAF
3.13 Okresní hospodářský poradce
3.14 Okresní vedení NSV
3.15 Okresní hraniční úřad
3.16 Okresní úřad pro techniku
3.17 Okresní selský vedoucí
3.18 Okresní úřad pro úředníky
3.19 Okresní vedoucí pro řemesla a obchod
3.20 Úřad pro komunální politiku
3.21 Úřad pro zdraví lidu
3.22 Úřad pro pedafogy
3.23 Úřad pro soudy
3.24 Úřad péče o válečné oběti
3.25 Nacionálněsocialistické ženské hnutí

Závěr
Seznam zkratek
Prameny a literatura
Zusammenfassung

Sborník Zemského archivu v Opavě 2019

Autor: kolektiv autorů

ISBN 978-80-87632-67-3
Vydal: Zemský archiv v Opavě
Rok vydání: 2019
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 195 stran
Rozměr knihy: 165 x 240 mm
Odpovědný redaktor: MÜLLER, Karel
Výkonný redaktor: TESAŘ, Petr
Překlad německého resumé: KRAVAR, Zdeněk

Sborník Zemského archivu v Opavě 2019 (formát PDF. 17,6 MB)

Cena: neprodejné
Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat zde: Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava

ANOTACE:

V pořadí druhý Sborník Zemského archivu v Opavě v nové sérii má vročení 2019. Rovněž toto číslo je strukturováno do několika oddílů jako úvodní svazek. V prvním, který cílí na činnost archivu, je v rámci připomínky deseti let od hromadného zpřístupnění matrik na internetu ohlédnutí za praxí zpřístupňování matrik v Zemském archivu v Opavě a následuje krátká zpráva o nové pořádací aplikaci ProArchiv. Téma matrik provází rovněž oddíl Studie, soupisy a edice, a to hned v několika příspěvcích.
Kontinuitu s předcházejícím sborníkem zajišťuje nejen podoba obálky, ale také metodický text návrhu popisu faleristického materiálu a edice kancelářských poznámek na papežských listinách Zemského archivu v Opavě. Ze soupisů je namístě připomenout kolekci pohlednic tzv. schlaraffianských hradů. Sborník uzavírá přehled publikací celého Zemského archivu v Opavě za léta 2017-2019.

OBSAH:

Úvodem
Z činnosti archivu
Matriky Zemského archivu v Opavě - ohlédnutí za jejich zpřístupňováním. Příspěvek k desátému výročí zveřejnění matrik na internetu / Eva Hájková - Ivana Gebauerová - Lucie Harazimová
ProArchiv - nová pořádací aplikace v Zemském archivu v Opavě / Radomír Michna
Studie, soupisy, edice
Návrh pravidel pro inventarizaci a katalogizaci odznaků a medailí / Květoslav Growka
Heraldická výzdoba církevních matrik Slezska a severní Moravy / Karel Műller
Záznamy o neštěstích v nejstarších úmrtních matrikách děkanátu Hradec nad Moravicí / Zdeněk Kravar
Možnosti a úskalí genealogického bádání v Polsku / Ilona Matejko-Peterka - Jiří Peterka
Kancelářské poznámky na originálech pozdně středověkých a raně novověkých papežských listin a listů uložených v Zemském archivu v Opavě / Pavel Hruboň
Schlaraffské „hrady“ na pohlednicích z alba opavských schlaraffiánů / Marta Linzmajerová
Písemnosti ekonoma a politika Karla Engliše v Zemském archivu v Opavě / Jaromíra Knapíková
Drobnosti
K osudům písemností Borků : Roztropic po roce 1702 / Jan Hruboš
„Inventář klenotův a jiných věcí kostelních v kostele Slavkovským blíž Opavy“ z roku 1597 / Petr Tesař
Publikace Zemského archivu v Opavě 2017- 2019
Zusammenfassungen

Osobnosti Vítkovska

Autor: Dorko, Branislav - Zahnaš, Petr

ISBN 978-80-87632-65-9
Vydal: Vydalo město Vítkov ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě
Rok vydání: 2019
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 81 stran
Rozměr knihy: 150 x 210 mm

Cena: neprodejná
Publikaci je možné poptávat zde: Městský úřad Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

ANOTACE:

Publikace formou stručných medailonků připomíná nejvýznamnější osobnosti, které po sobě na Vítkovsku zanechaly zřetelnou stopu a jejichž význam v řadě případů přesáhl blízké okolí. Autoři se při koncipování publikace záměrně omezili pouze na město Vítkov a jeho stávající místní části. Zdejší oblast náleží k těm, jejichž původní obyvatelstvo bylo po druhé světové válce odsunuto, takže se množství jmen vytratilo z místní kolektivní paměti. Cílem autorů proto bylo zabránit tomu, aby tato jména zůstala zcela zapomenuta. Publikace tak napravuje skutečnost, že v obecném povědomí není mnoho známých osobností – snad s výjimkou Jana Zajíce – které by si veřejnost s Vítkovem bezprostředně spojovala.

OBSAH:

Úvodem
Mikuláš Bravantský z Chobřan
John Fielsend
Eduard a Marie Friedmannovi
Ferdinand Hanusch
Franz Hanusch
Johann Hermet
Hans Honheiser
Alfred Isenring
Herlbert Kluger
Josef Krakovič
Josef Kresta
Alois Langer
Robert Langer
Karl Mader
Angello Migliarina
Karl Mohr
Josef Můhr
Franz Sales Můller
JUDr. František Nosek
Anton Onderscheka
Jan Petrtýl
Rudolf Philipp
Camillo Razumovský
Jan Řihák
Franz Scholz
Dr. Rudolf Stix
HeinrichTegel
Leopold Trebitsch
Josef Ullrich
Carl Weisshuhn
Jan Zajíc
Karl Zimmer
Prameny a literatura

Vůkol Slezska: Circum Silesiae

Autor: kolektiv autorů
Editor: TESAŘ, Petr

ISBN 978-80-87632-60-4
Vydal: Zemský archiv v Opavě – Slezská univerzita v Opavě
Rok vydání: 2019
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 205 stran
Rozměr knihy: 175 x 250 mm

Cena: zdarma
Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat zde: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava

ANOTACE:

Sborník připravený k poctě prof. Rudolfa Žáčka obsahuje příspěvky jeho přátel a žáků. Jak sám název napovídá, valná část příspěvků se teritoriálně dotýká Slezska, kterému se jubilant převážně věnoval během své profesní kariéry. Nalezneme zde pestrou paletu chronologicky řazených textů, mj. z oblasti politických, kulturních, vojenských, církevních či školských dějin Slezska. Publikaci vydal Zemský archiv v Opavě a Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě.

OBSAH:

Jubilant Rudolf Žáček
Korbeláŕová Irena / Rytířský spolek Obojku honicího psa (Rodinband) a jeho dekorace.
Silesiakální tematika v heraldických a ikonografických pramenech 15. století
Saheb Jan / Hrabě František Eusebius z Oppersdorfu ve sporu o moravsko-slezskou
hranici v roce 1668
Krůl Martin / Skrze válku do evropského povědomí. Jablunkovské šance
v korespondenci dvorské válečné rady
Tesař Petr — Vícha Josef / Opavská děkanská matrika z roku 1691
Matejko-Peterka Ilona — Peterka Jiří / Medale i monety ślubne ksiȩcia
wirtembersko•oleśnickiego Chrystiana Ulryka I i jego żon
Müller Karel / Neznámé zobrazeni zamordovaného jezuitského misionáře
Stanislava Rapalia aneb i archiválie mají své pozoruhodné osudy
Jež Radim - Pindur David / Z nejstarších dějin školství ve Fryštátě a Karviné
Spyra Janusz / Józef Kożdoń jako nauczyciel i działacz związków nauczycielskich
Janák Dušan / Hornické stávky v ostravsko-karvinském revíru v letech 1945-1947
Dluhošová Radmila / Exkurz do stravovacích zvyklostí všedního dne ve Slatině na Bílovecku
Uhlíř Dušan / Jeden z rodu Przybyszewských - generál Ignacy Przybyszewski,
obětní beran carské politiky
Halász Ivan / Maďarské "zásluhové" zákony a formovanie oficiálneho historického kánonu
Jirásek Zdeněk / Vietnam v mírových jednáních druhé poloviny 20. století
Zusammenfassungen

AD FONTES. Sborník k 60. narozeninám PhDr. Karla Müllera

Vydavatel: Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava
Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik v Opavě, Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava

Rozebráno

Editor: Petr Tesař

Autoři příspěvků: Branislav Dorko, Květoslav Growka, Pavel Hruboň, Karel Chobot, Lenka Chobotová, Bohdan Kaňák, Štěpán Kohout, Stanislav Kovářová, Petr Kozák, Zdeněk Kravar, Stanislav Lapčík,
Marta Linzmajerová, Ladislav Míča, Irena Moravcová, Romana Němcová, Jitka Němečková, Jan Saheb, Hana Seichterová, Pavel Solnický, Jiří Šíl, Jan Štěpán, Petr Tesař, Jiří Vidlička, Eva Vojkovská
repro a fotografie: Branislav Dorko, Georg Guttmann (u příspěvku L. Míči), Květoslav Growka, Alice Komárková (u příspěvku R. Němcové), Jan Štěpán a Kateřina Bilová (v ostatních případech)

Překlad a revize německých resumé: Zdeněk Kravar
Grafické zpracování: Martin Feikus
Tisk: X-MEDIA servis s.r.o., U Cementárny 1171/11, 703 00 Ostrava Náklad: 150 ks
Opava 2018
Neprošlo jazykovou úpravou.
Publikace je neprodejná.
ISBN 978-80-7510-276-8

AD FONTES - Karel Müller 2018 (formát PDF. 26,6 MB)

Otice: Z historie obce

Autor: DORKO, Branislav

ISBN 978-80-87632-52-9
Vydal: Obec Otice ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě
Rok vydání: 2018
Označení vydání: 2. opravené a doplněné vydání
Počet stran: 168 stran
Rozměr knihy: 205 x 225 mm

Cena: 250,- Kč
Publikaci lze získat na adrese: Obecní úřad Otice, Hlavní 1, 747 81 Otice

ANOTACE:

Kniha je stručným, přehledným a uceleným pojednáním o dějinách obce Otice, nacházející se v těsném sousedství města Opavy. Autor sleduje vývoj obce od jejího pravěkého osídlení, přes okolnosti nejstarší písemné zmínky z roku 1361 prakticky až do současnosti. Text je členěn chronologicky, kapitoly mapují jednotlivá období otické minulosti, přičemž některým tematickým okruhům z počátků konstituování moderní obce jsou věnovány samostatné oddíly. Akcentován je především vývoj obecní správy, která v průběhu doby hrála klíčovou roli v procesu utváření obrazu vesnice. Zvláštní pozornost autor zaměřil rovněž na Kamennou horu, jež je největší pozoruhodností Otic. Text doprovází velké množství obrazového materiálu, součástí knihy je také přehled demografického vývoje, vyčerpávající seznam pramenů a literatury, stejně jako seznam vyobrazení.

OBSAH:

Úvodní slovo
Předmluva
Poloha a přírodní poměry
Pravěké osídlení
Ze starších dějin Otic
Historie obecní správy do roku 1918
Počátky otického školství
První otické spolky a družstva
Duchovní poměry
První světová válka a vznik Československé republiky
Mezi světovými válkami
Německá okupace a osvobození obce
Poválečná obnova
V letech komunistického režimu
Otice po roce 1989
Kamenná hora
Přehled demografického vývoje obce
Prameny a literatura
Seznam vyobrazení

Vůle stvrzená pečetí: Středověké státoprávní listiny z archivu opavských knížat

Autor: HRUBOŇ, Pavel - KOZÁK, Petr - MÜLLER, Karel

ISBN 978-80-87632-56-7
Vydal: Zemský archiv v Opavě
Rok vydání: 2018
Označení vydání: 1. vydání
Počet stran: 72 stran
Rozměr knihy: 210 x 230 mm

Neprodejná publikace. Publikaci je možné poptávat zde: Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava

ANOTACE:

Publikace "Vůle stvrzená pečetí" byla vydána u příležitosti 700 výročí vzniku Opavského knížectví. Hlavní obsah tvoří edice i český překlad šesti pergamenových listin vydaných českými králi a opavskými knížaty z levobočné linie Přemyslovců v období let 1318 – 1461, pojišťující práva nově konstituovaného knížectví. Edici doprovázejí stati o dějinách Opavského knížectví za vlády opavských Přemyslovců, o listinách, jejich struktuře a archivní péči, o jejich uchovávání od středověku do současnosti. Publikaci vydal Zemský archiv v Opavě.

Sborník Zemského archivu v Opavě 2017

Autor: kolektiv autorů

Vydal: Zemský archiv v Opavě
Odpovědný redaktor: Karel Müller
Výkonný redaktor: Petr Tesař
Překlad německého resumé: Zdeněk Kravar
Repro a fotografie: Kateřina Bilová (není-li uvedeno jinak) Grafické zpracování: Martin Feikus
Tisk: Tiskárna GRAFICO, s.r.o.
Náklad: 300 ks
Opava 2017
ISBN: 978-80-87632-45-1

Sborník Zemského archivu v Opavě 2017 (formát PDF. 9,5 MB)


OBSAH:

Úvodem k novému sborníku
Z činnosti archivu
Stav zveřejňování archivních pomůcek v Digitálním archivu /Vademecu Zemského archivu v Opavě / Veronika Matrozsova
Od Archivního Vademeca k Digitálnímu archivu Zemského archivu v Opavě / Jiří Šíl
Konzervace a restaurování archiválií v Zemském archivu v Opavě / Jarmila Štěrbová – Karel Müller – Jan Krásl
Katalogizace spolkových spisů v Zemském archivu v Opavě / Eva Hájková
Studie, soupisy, edice
Návrh pravidel pro inventarizaci a katalogizaci vyznamenání / Květoslav Growka
Soupis památníků četnických stanic / Zdeněk Kravar
Nansenovské pasy ve fondu Policejní ředitelství Moravská Ostrava/ Alena Kráslová
Papírové pohřební štíty ve fondech Zemského archivu v Opavě / Karel Müller
Josef Zeithammel – umělec na bojištích I. světové války / Jaromíra Knapíková
Inventář knížecího zámku v Opavě z roku 1544 / Petr Kozák
Drobnosti
Nejstarší opavská matrika / Pavel Solnický – Petr Tesař
První slezský zemský archivář Gottlieb Kürschner na dochovaných fotografiích / Jiří Peterka
Publikace Zemského archivu v Opavě za léta 2003–2017 / Vanda Svobodová
Zusammenfassungen

Opava. Sborník k dějinám města 6

Redakce Jiří Knapík a Karel Müller
Opava 2008, 72 s.
ISBN 978-80-86388-68-7

Obsahuje 13 příspěvků k dějinám Opavy od nejstarších dob do 20. století. Sborník vydává archiv ve spolupráci s Maticí slezskou, u níž je možno si zakoupit předchozí svazky.

Bibliografie hist.-vlast. literatury sev. Moravy a Slezska za léta 2001–2005

Pomůcka pro vlastivědnou práci
Zpracovala Jana Indrová
Opava 2008, 373 s.
ISBN 978-80-86388-66-3

Rozebráno

Zatím poslední svazek v pětiletých intervalech vydávaných bibliografií od roku 1945. Na skladě jsou v omezeném množství ještě některé starší svazky od roku 1966.

Zemské desky krnovské. Svazek I. 1403-1522

K vydání připravil Dalibor Prix
Opava 2008, 418 s.
ISBN 978-80-86388-60-1


Ediční zpřístupnění nejstaršího dochovaného svazku zemských desk krnovských, zahrnujícího období do nástupu vlády Hohenzollernů v krnovském knížectví. Latinsko-německo-český text zápisů je doplněn edicí jednotlivých právních naučení a dalších dokumentů, vztahujících se k činnosti krnovského zemského soudu v tomto období. Kniha je doplněna podrobným osobním a zeměpisným rejstříkem.

Opava. Sborník k dějinám města 5

Redakce Dan Gawrecki a Karel Müller
Opava 2006, 89 s.
ISBN 80-86388-43-3

Obsahuje 16 příspěvků k dějinám Opavy od nejstarších dob do 20. století. Sborník vydává archiv ve spolupráci s Maticí slezskou, u níž je možno si zakoupit předchozí svazky.

Regesty listin uložených v Horním Slezsku. Díl I. (do r. 1400)

Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku. Tom I (do 1400 roku)
Zpracoval kolektiv pod redakcí Antoni Barciaka a Karla Müllera
Wrocław - Opava 2004, 158 s.
ISBN 80-86388-17-4

Rozebráno

První svazek společného díla polských a českých archivářů. Obsahuje podrobná regesta 235 listin uložených ve státních archivech v Opolí a v Katovicích ze strany polské a ze strany české v Zemském archivu v Opavě včetně okresních archivů v Opavě, Bruntále, Jeseníku, Karviné a Novém Jičíně.

Opava. Sborník k dějinám města 4

Redakce Dan Gawrecki a Karel Müller
Opava 2004, 86 s.
ISBN 80-86388-23-3

Obsahuje 14 příspěvků k dějinám Opavy od nejstarších dob do 20. století. Sborník vydává archiv ve spolupráci s Maticí slezskou, u níž je možno si zakoupit předchozí svazky.

Bartoloměj Paprocký z Hlohol: Štambuch Slezský. Brno 1609

Výběr. Heraldicko-genealogické Předmluvy. Strom z erbův starodávných rodův učiněný.
K vydání připravil Karel Müller
Opava 2004, IV + 106 s.
ISBN 80-86388-24-27

Reprint vybraných pasáží z díla známého slezského genealoga a heraldika včetně rytin všech v knize obsažených erbů.

Místopisný rejstřík obcí českého Slezska a severní Moravy

Zpracoval Adolf Turek s kolektivem
Opravené a doplněné vydání připravil Zdeněk Kravar s kolektivem
Opava 2004, XVI + 979 s., vázané
ISBN 80-86388-23-9

Nepostradatelná pomůcka obsahující veškeré lokality s uvedením variant jejich českých, německých i latinských názvů a správní příslušnosti od roku 1850 do roku 2004. Oproti původnímu vydání obsahuje též údaj o roce, z něhož pocházejí nejstarší matriční záznamy pro danou lokalitu. Připojena je též mapa s vyznačenými obvody a sídly farností.

Bibliografie hist.-vlast. literatury sev. Moravy a Slezska za léta 1996–2000

Pomůcka pro vlastivědnou práci
Zpracovala Jana Indrová
Opava 2004, 294 s.
ISBN 80-86388-18-2

Rozebráno

František Zvolský: Znaky slezských měst

Edice Karel Müller
Opava 2002, 16 s.

Rozebráno

Edice, resp. rekonstrukce textu, který měl původně navázat na Zvolského knížku Znaky moravských měst (Brno 1947) a dochoval se v osobním fondu autora v Moravském zemském archivu v Brně. K dispozici je již jen velmi omezený počet výtisků.

100 let Zemského archivu v Opavě

Sborník příspěvků přednesených v rámci 9. konference archivářů ČR 23. – 25. května 2001 v Opavě
Uspořádal Karel Müller
Opava 2002, 51 s.
ISBN 80-238-8774-2

Z obsahu:

Jaromíra Knapíková: Matice opavská a počátky archivnictví ve Slezsku
Zdeněk Kravar: Gottlieb Kürschner – první slezský zemský archivář
Pavel Šopák: Leopold Peřich – pokus o portrét

Dopisy Vincence Praska Augustinu Weltzlovi 1877–1896

Překlad a edice Zdeněk Kravar
Opava 2002, 94 s.
ISBN 80-238-8775-0

Edice 46 dopisů zaslaných historikem a jazykovědcem Vincencem Praskem významnému slezskému historikovi P. Augustinu Weltzelovi. Navazuje na edici dopisů Weltzela Praskovi, vydanou Ryszardem Kincelem v roce 1999 v Ratiboři.

MÜLLER, Karel: Erbovní listiny v archivech Slezska a severní Moravy

Opava 2001, 114 s.
ISBN 80-238-6882-9

Katalog veškerých originálních nobilitačních privilegií s barevnými fotografiemi erbovních miniatur. Součástí jsou i dva dodatky vydané v letech 2002 a 2005.

Právní klenoty Moravy a Slezska

Zemské desky a další stavovské rukopisy
Katalog výstavy Brno – Olomouc – Opava 1991
Text zpracovali Karel Müller, Antonín Roubic, Jarmila Štěrbová a Mojmír Švábenský
Brno - Opava 1991, 36 s. + 28 obr.

Stručný přehled vývoje zemských desk moravského markrabství a opavského, krnovského těšínského a niského knížectví, stejně jako lenních knih olomouckého biskupství s výčtem jejich edic a základní literatury. Připojeny jsou fotografické ukázky, především heraldické výzdoby.

Sborník Státního oblastního archivu v Opavě 1981–1985

Opava 1987, 143 s.

Z obsahu:

Karel Müller: Soupis typářů v archivech Severomoravského kraje I (Typáře obecní a cechovní)

Sborník Státního oblastního archivu v Opavě 1975–1980

Opava 1982, 207 s.

Z obsahu:

Antonín Roubic: Krajské národní výbory v období lidové demokracie se zřetelem ke KNV Olomouc v letech 1949 – 1960

Sborník Státního archivu v Opavě 1971–1975

Opava 1975, 352 s.

Z obsahu:

Bohumír Indra: K dějinám pošt v Opavě a v Severomoravském kraji do poloviny 19. století
Josef Gebauer: Soupis map a plánů, vedut a vyobrazení měst, míst a budov do r. 1850, uložených v archivech Severomoravského kraje

© 2023 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace