Stacks Image 43

Zemský
archiv
v Opavě

POBOČKA OLOMOUC

Badatelna

Veškerý archivní materiál našich archivů je postupně evidován a katalogizován v elektronických databázích. U digitalizovaných dokumentů je možno danou archiválií komfortně prohlížet ve vysokém rozlišení. Kliknutím na dlaždici reprezentující požadovaný druh archiválií se přenesete do aplikace DIGITÁLNÍ ARCHIV se zobrazením všech aktuálně dostupných záznamů příslušné databáze našeho archivu. Podrobnější informace o struktuře a zdrojích dat naleznete v příslušné sekci NÁPOVĚDY aplikace.

 • ARCH. FONDY

  Záznamů: 923

 • POMŮCKY

  Záznamů: 658

 • INVENTÁRNÍ Z.

  Záznamů: 263 971
  Skenů: 53 389

 • FOTOGRAFIE

  Záznamů: 360
  Skenů: 0

 • GRAFICKÉ L.

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • KARTOTÉKY

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • KRONIKY

  Záznamů: 1
  Skenů: 0

 • LISTINY

  Záznamů: 1 999
  Skenů: 4 461

 • MAPY/PLÁNY

  Záznamů: 9 183
  Skenů: 138

 • MATRIKY

  Záznamů: 6 349
  Skenů: 810 023

 • OTISKY TYP.

  Záznamů: 1 149
  Skenů: 0

 • TYPÁŘE

  Záznamů: 22
  Skenů: 0

 • PLAKÁTY

  Záznamů: 32
  Skenů: 0

 • POZEMK. K.

  Záznamů: 3 051
  Skenů: 564 018

 • SČÍTACÍ OP.

  Záznamů: 1
  Skenů: 0

 • SPOLKY

  Záznamů: 4 561
  Skenů: 72

 • TŘÍDNÍ VÝK.

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • VEDUTY

  Záznamů: 15
  Skenů: 0

 • VIDEO/AUDIO

  Záznamů: 281
  Skenů: 0

 • KNIHOVNA

Badatelnu našeho archivu může navštívit každý zájemce o studium, jenž při své první návštěvě vyplní badatelský list a poté dbá pokynů badatelského řádu a vnitřních předpisů ZA v Opavě. Lze nahlížet především do zpracovaných fondů, ve kterých se badatel orientuje prostřednictvím archivních pomůcek - inventářů, katalogů a soupisů.

Veřejnost může také využít placených služeb - reprodukce archiválií (xerokopie černobílé i barevné, naskenování dokumentů apod.), odborných rešerší aj. - pokud nejsou v rozporu s badatelským řádem.

Badatel může také se souhlasem dozoru badatelny používat vlastní digitální fotoaparát k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu.

Součástí archivu je také archivní knihovna, která však slouží pouze k prezenčnímu studiu.

Badatelna ZA v Opavě, pobočky Olomouc
  • Kapacita a vybavení

   • 37 badatelských míst (společné se Státním okresním archivem)
   • počítač pro účely prezentace digitalizovaných archiválií
   • čtečka mikrofilmů
   • síťové zásuvky pro připojení notebooků ke zdrojům elektrické energie
   • uzamykatelné skříňky určené k odkládání osobních věcí
   • WIFI připojení pro badatelské účely
   • badatelna je střežena kamerovým systémem
   • v badatelně není možné kouřit, konzumovat potraviny či pít

  • Registrace a objednávka

   Badatel je povinen seznámit se před studiem s Badatelským řádem Zemského archivu v Opavě.
   Po vstupu do prostor badatelny si u pracovníka badatelny vyzvednete klíček, zapíšete se do knihy návštěv a odložíte si svrchní oděv a zavazadla (včetně tašky na notebook) do skříněk. Počet témat, která se rozhodnete studovat v našem archivu v průběhu jednoho roku, není omezen. Při první návštěvě v novém kalendářním roce a také při každé změně tématu studia se zaregistrujete pomocí Badatelského listu. V elektronické podobě jej vyplní pracovník pověřený dozorem v badatelně na základě vašich osobních dokladů (občanský průkaz, pas) a po konzultaci s vámi poté potvrdíte správnost údajů na vytištěném formuláři svým podpisem, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tyto údaje uvedené v badatelském listu jsou zpracovávány pro účely ochrany archiválií, slouží pouze pro vnitřní potřebu archivu a nejsou poskytovány třetím stranám.

   Archivní materiál je možno si vyhledat a objednat několika způsoby:
   1) přes funkci KOŠÍK v aplikaci DIGITÁLNÍ ARCHIV (většina archivních pomůcek je dostupná online v elektronické formě)
   2) vyhledáním v tištěných archivních pomůckách a následném vyplnění žádanky při osobní návštěvě badatelny (nejlépe několik dní před plánovaným studiem)
   3) telefonicky nebo mailem (zejména pokud již znáte citaci fondu) zapobocka@ol.archives.cz; +420 585 236 127; +420 585 236 130

   Po obdržení elektronické objednávky či předání žádanky v badatelně se s vámi pracovník studovny dohodne na termínu předložení. V případě studia aktového materiálu je nutná jeho foliace, která může podle množství archiválií a objednávek trvat od jednoho do 14 dnů
   Objednávku archivního materiálu považujeme za závaznou a po vyhledání a rezervaci archiválií ji připojíme k vašemu badatelskému listu.
   Při posuzování množství archiválií předkládaných na jeden návštěvní den zohledňujeme jejich fyzický stav, provozní podmínky a technické možnosti archivu, význam a účel nahlížení. Předkládá se jen takové množství, které je v souladu s rozměry a kapacitou úložných prostor v badatelně a jehož počet a stav při vracení může dozor v badatelně bez obtíží zkontrolovat - nejvýše 5 svazků úředních knih (včetně matrik), 5 studijních mikrofilmů, 5 kartonů nebo 10 inventárních čísel archivního materiálu. Větší objednávky přijímáme, ale budou rozděleny podle aktuálních možností a obsazení badatelny.

   Jsou-li již k dispozici studijní kopie pro uživatelské účely (mikrofilmy, elektronické, elektrografické kopie), nebudou vám archiválie předloženy v originále. Matriky zveřejněné online na digi.archives.cz nebudou v badatelně předkládány vůbec a je možné je využívat jen tímto způsobem.


  • Předkládání archiválií

   Archivní materiál vám zpravidla připravíme k nahlížení nejdříve na následující den. O lhůtě potřebné k vyhledání konkrétního materiálu vás vždy informuje dozor v badatelně. Po skončení studia vrátíte předložené archiválie dozoru v badatelně a současně oznámíte, zda je chcete odložit do příští návštěvy (maximálně po dobu 30 kalendářních dní z důvodu ochrany archiválií), nebo mohou být založeny. Před odchodem z badatelny ještě potvrdíte svým podpisem soupisku archiválií, které vám byly tento den zapůjčeny ke studiu.
   Na počkání vám předložíme také existující studijní kopie archiválií.
   Knihy a časopisy z archivní knihovny vám můžeme předložit v den objednávky. Studium archivního materiálu, knih a periodik je výhradně prezenční.

   V badatelně lze fotit archiválie digitálním fotoaparátem bez blesku, pokud není stanoveno jinak. Povolení k fotografování vystavuje služba v badatelně. Není možné používat kontaktní skenery, o použití bezkontaktního skeneru rozhoduje vedoucí pobočky na základě fyzického stavu archiválií.
   Seznam církevních fondů v olomoucké pobočce Zemského archivu v Opavě (PDF), jejichž vlastníkem je Arcibiskupství Olomoucké. Tyto fondy jsou v pobočce deponovány na základě Smlouvy o úschově archivních fondů a jednotlivých archiválií, uzavřené mezi Arcibiskupstvím Olomouckým a Zemským archivem v Opavě dne 21.2.2006. K pořizování fotografií, kopií a jejich publikování je nutný souhlas Arcibiskupství Olomouckého prostřednictvím Arcibiskupského archivu. Kontaktní adresa: Arcibiskupský archiv, Biskupské nám. 841/2, 779 00 Olomouc, 587 405 225, archiv@ado.cz. Elektronický formulář pro žádosti o povolení fotoreprodukcí naleznete na webových stránkách Arcibiskupský archiv Olomouc. Archiválie uložené v těchto fondech je nutné před předložením ke studiu v badatelně foliovat.

  • Pořizování reprodukcí
   Na zakázku:

   Na zakázku vám zhotovíme a zpoplatníme jen ty druhy kopií, které jsou uvedeny v Ceníku služeb poskytovaných Zemským archivem v Opavě.
   Kopie je možné si objednat přímo v badatelně, kde za tímto účelem vyplníte formulář Objednávka služeb a úkonů a předáte jej dozoru v badatelně.
   Z matrik a archiválií poškozených se z důvodu jejich ochrany kopie na objednávku nepořizují. Pořizování velkoformátových archiválií provádí fotodílna v opavské centrále vždy na základě individuálního posouzení a technických možností.
   Množství reprodukcí je omezeno kapacitou fotodílny, která pracuje pro pobočku Olomouc a Státní okresní archiv v Olomouci. Objednávky jsou vyřizovány podle vytížení, zpravidla ve lhůtě do 30 kalendářních dnů.

   Vlastním digitálním fotoaparátem:

   Před zahájením fotografování vlastním digitálním fotoaparátem vyplníte formulář Žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení a současně si jej necháte ověřit podpisem dozoru badatelny. V průběhu této činnosti vypisujete do příslušných rubrik formuláře citace fotografovaných archiválií. Formulář odevzdáte při odchodu z badatelny jako přílohu k Vašemu badatelskému listu.

   Používání blesku je z důvodu ochrany archiválií zakázáno.

   Reprodukce zhotovené na zakázku nebo vlastním reprodukčním zařízením jsou určeny výhradně pro vaši vlastní studijní potřebu. V případě jejich zveřejnění, ať tiskem nebo elektronicky, je třeba vyžádat si písemný souhlas našeho archivu.

  • Rezervace archiválií

   Na mailové adrese zapobocka@ol.archives.cz si můžete rezervovat archiválie ke studiu, pokud nejsou rezervovány již jiným badatelem. Uveďte přesné označení archiválií (fond, inv. číslo, karton) a datum, ke kterému mají být připraveny.
   Žádosti o rezervaci archiválií je třeba zaslat v pracovní den nejméně jeden den před návštěvou archivu, a to do 12:00 hod. Později zaslané žádosti nebudeme moci z kapacitních důvodů vyřídit.

  ZA v Opavě, pobočka Olomouc

  U Husova sboru 1191/10, 779 00 Olomouc

  +420 585 236 121
  +420 585 236 153
  zapobocka@ol.archives.cz


  Elektronická úřední podání:

  ID datové schránky: yzmaix7
  e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

  (do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

  Badatelna pro veřejnost

  Pondělí:
  Úterý:
  Středa:
  Čtvrtek:
  Pátek:

  8:00 - 17:00
  8:00 - 15:00
  8:00 - 17:00
  8:00 - 15:00
  zavřeno

  Úřední hodiny

  Pondělí:
  Úterý:
  Středa:
  Čtvrtek:
  Pátek:

  8:00 - 17:00
  8:00 - 15:00
  8:00 - 17:00
  8:00 - 15:00
  zavřeno

  Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií ZA v Opavě, pobočky Olomouc.

  Digitální archiv

  © 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

  Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace