Stacks Image 50

Státní
okresní
archiv

KARVINÁ

Z historie archivu

Ačkoliv vládní nařízení o archivech vyšlo v roce 1954, rozhodnutí o zřízení Okresního archivu v Karviné padlo již 25. června 1952 na společném jednání zástupců Okresního národního výboru Karviná, Krajského národního výboru Ostrava a Krajského archivu Opava. Pro potřebu jeho zaměstnanců bylo v březnu 1953 vyčleněno pět nevelkých místností v budově tehdejšího Zemědělského výkupního závodu na Bezručově ulici č. 1 v Karviné-Fryštátě. Další dvě malé místnosti získal archiv v červnu 1959. Nacházely se v rodinném domě na ulici ČSA č. 8, rovněž v Karviné-Fryštátě.

Do dalšího vývoje okresního archivu zasáhla v roce 1960 územně správní reorganizace. Zásadní změnou, která ovlivnila chod karvinského archivu, bylo zrušení okresu Český Těšín a naopak rozšíření okresu karvinského. Písemnosti českotěšínského okresního archivu byly delimitovány do Okresního archivu Karviná. Tato změna si vyžádala další prostory, vhodné k uložení nově nabytých materiálů, které karvinský archiv získal v objektu lesního závodu poblíž Janečkova mlýna č. 227 v Karviné-Fryštátě. V roce 1962 byla archivu přidělena také bývalá pošta v Karviné-Dolech a administrativní budova bývalých Moravských chemických závodů v Petrovicích u Karviné.

První sídelní budovu, v níž bylo umístěno administrativní centrum i část depozitářů, získal archiv až na podzim roku 1964. Jednalo se o historický objekt bývalého okresního hejtmanství na ulici Fryštátská č. 178/40 v Karviné-Fryštátě. Majitelem budovy byl Okresní stavební podnik v Karviné, který ji v únoru 1965 předal Okresnímu národnímu výboru Karviná. Od 10. ledna 1994 je budova památkově chráněna, nyní v ní sídlí Vězeňská služba ČR.

Některé budovy, sloužící jako depozitáře, byly nevyhovující. Jevily známky poddolování, projevující se narušeným zdivem, v horších případech i popraskaným potrubím, ze kterého vytékala voda. V průběhu dalších 30 let tak byly archiválie několikrát kvapně stěhovány z jedné budovy do druhé ve snaze zachránit je před vlhkostí a jiným poškozením. Ani kapacita jednotlivých úložišť nebyla dostačující, nadto decentralizace depozitářů komplikovala práci jak archivářům, tak i badatelům.

Neustálé urgence a snahy archivářů o přidělení lepších skladovacích a pracovních prostor byly vyslyšeny. V době působnosti ředitelky archivu PhDr. Alexandry Rebrové a za podpory tehdejšího vedení Okresního národního výboru v Karviné, bylo rozhodnuto o výstavbě nové účelové budovy na ulici Fryštátská č. 55/17 v Karviné-Fryštátě. V březnu 1985 byl pověřen Ing. Miroslav Kirdanov vypracováním studie architektonicko-stavebního řešení archivní budovy. Stavební povolení bylo vydáno v říjnu 1988, realizací stavby byl pověřen Okresní stavební podnik v Karviné. Se stavbou bylo započato v červnu 1989, dokončena byla v březnu 1993 a v říjnu 1993 byl zahájen provoz pro veřejnost. Depozitáře jsou umístěny v prvním až čtvrtém podlaží, na ně navazuje dvoupodlažní administrativní budova s pracovnami archivářů, s badatelnou, pořádací místností, přednáškovým sálem a výstavními prostory.

Významným mezníkem v dalším působení karvinského okresního archivu byl rok 2002. V důsledku územněsprávních reforem, které přinesly mimo jiné zrušení okresních úřadů, se stal Státní okresní archiv Karviná vnitřní organizační jednotkou Zemského archivu v Opavě.

Státní okresní archiv
Karviná

Fryštátská 55/17, 733 01 Karviná

+420 596 312 780
info@ka.archives.cz


Elektronická úřední podání:

ID datové schránky: yzmaix7
e-podatelna: e-podatelna@zao.archives.cz

(do předmětu zprávy uveďte název dotazovaného archivu)

Badatelna pro veřejnost

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
zavřeno
8:00 - 17:00
zavřeno
zavřeno


+420 596 312 735
badatelna@ka.archives.cz

Úřední hodiny

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
8:00 - 17:00
8:00 - 14:00
zavřeno

(v pátek pouze výstavy: 8:00 - 14:00)

Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Karviná.

Digitální archiv

 KARVINSKO ve stopách času
 Projekt stará KARVINNÁ
 Publikace o Karvinsku

© 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace