Stacks Image 18

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ

Ceník

Archiválie uložené v Zemském archivu v Opavě jsou zájemcům předkládány ke studiu ve studovnách jednotlivých vnitřních organizačních složek podle místa uložení. Podmínky nahlížení do archiválií ve studovnách archivu jsou upraveny platným zněním zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změnách některých zákonů a badatelským řádem.

Na základě žádosti archiv také sám vyhledává v uložených archiváliích informace a dokumenty pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob a pořizuje z nich výpisy, opisy a kopie, popřípadě zpracovává rešerše.

Tyto úkony jsou zpoplatňovány.

Úkony pro úřední potřebu

Pro úřední potřebu se vydávání výpisů, opisů, kopií archiválií a jejich případné ověřování řídí zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (položka 3 a 4 sazebníku, který je přílohou zákona).

Ceník služeb poskytovaných Zemským archivem v Opavě (2015) (formát PDF)

Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Úhrady za poskytování informací podle platného znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a jejich výši stanoví Sazebník úhrad za poskytování informací Zemským archivem v Opavě (2015) (formát PDF)

© 2021 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace