Stacks Image 18

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ

Protikorupční program Zemského archivu v Opavě

Oznamování protiprávního jednání zaměstnanců Zemského archivu v Opavě

Protikorupční program Zemského archivu v Opavě (formát PDF)
Příloha č.1 protikorupčního programu (formát PDF)

(1) Pro přijímání a vyřizování podnětů podezření na korupci pro zaměstnance Archivu je příslušná kancelář právníka archivu, není-li oznámení o podezření na korupci podáno orgánu činnému v trestním řízení.

K podání oznámení podezření na korupci lze využít:

 • schránku pro příjem oznámení, která je umístěna ve vchodové části budovy Zemského archivu v Opavě, Sněmovní 2/1, 746 01 Opava (na levé straně stěně po vstupu do budovy) mimo dosah kamerového systému, označenou slovy „Pošta proti korupci a prošetřovatele ZA v Opavě“,
 • listinné oznámení, které je možno zaslat na adresu Zemského archivu
  v Opavě, Sněmovní 2/1, 746 01 Opava s tím, že obálka obsahující oznámení bude označena slovy „PROTI KORUPCI“,
 • e-mail na adresu protikorupci@zao.archives.cz
 • telefonní linku 553 607 279,
 • osobní oznámení v kanceláři právníka archivu.

Právníkem, který oznámení přijímá, jsou dodržována tato pravidla:

 • zaručuje anonymitu oznamovatele,
 • vyhodnocuje relevantnost přijatého oznámení,
 • určuje stupeň závažnosti relevantních oznámení,
 • stanoví, popřípadě konzultuje další postup podle stupně závažnosti oznámení,
 • vede evidenci podání pro statistické zpracování,
 • navrhuje nápravné opatření na základě zjištěných skutečností.

(2) Postup oznámení pouze pro státní zaměstnance

Státní zaměstnanec může navíc použít postup oznamování korupčního jednání podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření na protiprávní jednání ve služebním úřadu.

K podání oznámení dle tohoto nařízení lze využít:

 • schránku pro příjem oznámení, která je umístěna ve vchodové části budovy Zemského archivu v Opavě, Sněmovní 2/1, 746 01 Opava (na levé straně stěně po vstupu do budovy) mimo dosah kamerového systému, označenou slovy „PROŠETŘOVATEL“,
 • e-mailovou adresu prosetrovatel@zao.archives.cz,
 • osobní oznámení prošetřovateli.

(3) Činnost prošetřovatele se řídí metodickým pokynem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 8/2015, kterým se stanoví podrobnosti k postupu při prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Stanovenými postupy je deklarována ochrana oznamovatelů s tím, že oznamovatel nesmí být v souvislosti s učiněným oznámením postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku.

© 2021 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace