Stacks Image 18

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ

Povinně zveřejňované informace

1. Název Zemský archiv v Opavě
2. Důvod a způsob založení Zemský archiv v Opavě je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Archiv vystupuje v právních vztazích jménem státu.

Zemský archiv v Opavě je správním úřadem na úseku archivnictví a výkonu spisové služby. Archiv je účetní jednotkou. Jeho rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly ministerstva vnitra. Správní obvod archivu je vymezen územím krajů Moravskoslezského a Olomouckého.
3. Organizační struktura Graf organizační struktury Zemského archivu v Opavě
4. Kontaktní spojení Zemský archiv v Opavě, ZA v Opavě, pobočka Olomouc, Státní okresní archivy
4.1 Kontaktní poštovní adresa

Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 2/1, 746 01 Opava

+ ZA v Opavě, pobočka Olomouc, Státní okresní archivy
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 2/1, 746 01 Opava

+ ZA v Opavě, pobočka Olomouc, Státní okresní archivy
4.3 Úřední hodiny
4.3.1 Úřední hodiny úřadu

Po, St: 8:00 - 17:00
Út, Čt: 8:00 - 14:00

+ ZA v Opavě, pobočka Olomouc, Státní okresní archivy
4.3.2 Úřední hodiny badatelny

Po, St: 8:00 - 17:00
Út, Čt: 8:00 - 15:00 (Čt v červenci a srpnu zavřeno)

+ ZA v Opavě, pobočka Olomouc, Státní okresní archivy
4.4 Telefonní čísla

+420 553 607 240
GSM Brána: +420 737 266 158

+ ZA v Opavě, pobočka Olomouc, Státní okresní archivy
4.5 Adresa internetové stránky www.archives.cz
4.6 Úřední emailová adresa e-podatelna@zao.archives.cz
4.7 Datová schránka yzmaix7
4.8 Další elektronické adresy info@zao.archives.cz
badatelna@zao.archives.cz

prosetrovatel@zao.archives.cz

zmocnenec@zao.archives.cz
5. Případné platby lze poukázat účet č. 19-11939881 / 0710
6. 70979057
7. DIČ neplátce DPH
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Výroční zprávy
Protikorupční program Zemského archivu v Opavě
8.2 Rozpočet
8.3 Závěrečný účet
9. Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 2/1, 746 01 Opava
telefonní spojení: +420 553 607 240
úřední e-mailová adresa: e-podatelna@zao.archives.cz
datová schránka: yzmaix7

+ jednotlivá pracoviště
10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti a podněty se podávají na adresu příslušného archivu.
Možnosti podání:

11. Příjem dokumentů v listinné podobě

Osobní a poštovní doručování listinných dokumentů a datových zpráv na technických nosičích dat se realizuje prostřednictvím kontaktní poštovní adresy: Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 2/1, 746 01 Opava

+ ZA v Opavě, pobočka Olomouc, Státní okresní archivy
12. Příjem dokumentů v digitální podobě

Příjem datových zpráv se realizuje prostřednictvím:

Elektronické dokumenty doručované archivu v datových zprávách a na technických nosičích (CD, DVD) jsou přijímany ve formátech: pdf, doc, xls, rtf, txt, jpg, html a PDF/A (úřední podání).
13. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k subjektu, který rozhodnutí vydal. Odvolání je možné podat:

 1. prostřednictvím držitele poštovní licence k přepravě
 2. elektronicky
  1. prostřednictvím datové schránky
  2. na elektronickou adresu podatelny archivu.
 3. Pokud je odvolání zasíláno elektronicky, musí být ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. podepsáno příslušným elektronickým podpisem. Za podmínky, že odvolání je do 5 dnů potvrzeno (resp .doplněno způsobem uvedeným výše), lze jej učinit pomocí jiných technických prostředků (např. veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu).

  Odvolání zaslané v elektronické podobě i v listinné podobě musí mít všechny náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 platného znění zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Rovněž musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání v listinné formě se podává s potřebným počtem stejnopisů dle §82 odst. 2 platného znění zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.

  Archiv, který rozhodnutí vydal, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

14. Popisy postupů Veřejnoprávní původci
Soukromoprávní původci
Další informace
15. Předpisy
15.1 Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 499/2004 Sb., v platném znění
 Vyhláška č. 645/2004 Sb., v platném znění
 Vyhláška č.259/2012 Sb., v platném znění
15.2 Vnitřní předpisy Badatelský řád Zemského archivu v Opavě
Protikorupční program Zemského archivu v Opavě
16. Úhrady za poskytování informací
16.1 Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
16.2 Ceník služeb dle § 40 odst. zákona 499/2004 Sb.
16.3 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací -
17. Licenční smlouvy -
17.1 Vzory licenčních smluv
17.2 Výhradní licence -
18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva Zemského archivu v Opavě o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018

© 2021 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace