Stacks Image 18

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ

GDPR - osobní údaje

I. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Podle čl. 15 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) máte právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají.

Podle čl. 16 GDPR máte právo požadovat po Zemském archivu v Opavě opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají.

Podle čl. 17 GDPR máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají. Právo na výmaz však nelze uplatnit, pokud jde o zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu. Výmaz osobních údajů se dle čl. 17 odst. 3 písm. d) GDPR proto v archivních souborech uložených v Zemském archivu v Opavě neprovádí.

Máte právo na to, aby Zemský archiv v Opavě omezil zpracování osobních údajů subjektu údajů v případech vyjmenovaných v čl. 18 GDPR.

Máte právo požadovat, aby Vás Zemský archiv v Opavě informoval o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 GDPR.

Zemský archiv v Opavě neprovádí zpracování osobních údajů automatizovaně, proto se právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR neuplatňuje.

Podle čl. 21 GDPR máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, jde-li o zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Poštovní adresa: ÚOOÚ, Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.

II. Informace poskytované v případě, že osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů

Zemský archiv v Opavě, s výjimkou přejímání dokumentů vybraných a evidovaných jako archiválie postupy podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, nezískává osobní údaje od třetích stran (osobní údaje, které nebyly získány od subjektu údajů přímo správcem).

Archiv neposkytuje informace subjektu údajů podle čl. 14 GDPR o osobních údajích subjektu údajů ve správě archivu, pokud nebyly získány od subjektu údajů a nacházejí se v archiváliích v souladu s čl. 14 odst. 5 písm. b) GDPR. Archivní soubory požívají výjimky z práva na výmaz dle čl. 17 odst. 3 písm. d) a další odchylky a záruky při zpracování osobních údajů dle čl. 89 GDPR.

Při zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Zemský archiv v Opavě v postavení orgánu veřejné moci neprovádí zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Zemský archiv v Opavě nepředává ani nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

III. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů.

Správcem Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 13 odst. 1 písm. a) GDPR je Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 2/1, 746 01 Opava, úřední emailová adresa: e-podatelna@zao.archives.cz, telefon: +420 553 607 240, ID datové schránky: yzmaix7.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 13 odst. 1 písm. b) GDPR je Ing. Irena Frantová, emailová adresa: i.frantova@zao.archives.cz, telefon: +420 553 607 249.

© 2021 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace